Helse og omsorg

Suldal Venstre vil:

  • at eldre og pleietrengjande framleis skal få hjelp til å bu heime dersom dei ynskjer dette.
  • framleis ha lokal legevakt.
  • oppretthalda tilstrekkeleg kapasitet på sjukeheimen og dei kommunale bu og omsorgsentera.
  • vidareføra dei interkommunale samarbeidsprosjekta. Interkommunal legevaktsamarbeid er framleis aktuelt for å stetta nye krav til bakvaktsordningar, men ei eventuell interkommunal legevakta må stetta nasjonale føringar for reisetid og responstid og inkludera lokal legevakt i Suldal.
  • arbeida for at helsesentert vårt får styrka fagmiljøet med ein psykologspesialist.
  • at integreringsarbeidet i kommunen skal vera tufta på god, fagleg kompetanse.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**