Miljø

Suldal Venstre vil:

 • at Suldal kommune i større grad skal ta i bruk alternative energikjelder og leggja vekt på dette ved nybygg, ombyggjing og tilretteleggjing av nye bustadfelt.
 • .sikra at det ved hyttefelt eller hytteområde vert teke tilstrekkeleg omsyn til miljø, kulturhistorie og tradisjonelt friluftsliv.
 • vera særs restriktive med å la hyttebyggjing trengja lenger inn i villreinen sitt leveområde.
 • at Suldal kommune skal vidareføra den restriktive linja når det gjeld motorisert ferdsel i utmark.
 • arbeida for å sikra at Suldalslågen framleis skal vera ei god, sunn lakseelv.
 • arbeida for å sikra at livet i fjordane våre blir teke godt vare på.
 • at det i vasskraftutbygging skal vera sett av nok midlar til etterarbeid og oppussing.
 • arbeida for at nye eller utskifte straumlinjer i størst mogleg grad skal leggjast i bakken.
 • ha ladestasjonar i alle grender.
 • ha miljøstasjonar i alle grender.
 • motivera til arbeid med skogrydding langs vegane.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**