Næringsutvikling

Suldal Venstre vil:

  • støtta utviklingstiltak for å skapa nye bedrifter basert på naturressursane våre.
  • sikra investeringsstøtta for å halda på det gode fagmiljøet for mjølkeproduksjonen som er bærebjelken i landbruket i Suldal.
  • i samarbeid mellom Suldal Elverk, Hydro Energi og Statkraft/Statnett arbeida for å sikra og utvikla det fagleg miljøet Indre Ryfylke har innanfor energiforsyning.
  • stimulera til at fleire oppgåver som i dag blir løyst i kommunal regi og kan utførast av privat næringsliv.
  • leggja strategiar for å sikra at større del av kommunale innkjøp blir gjort i Indre Ryfylke.
  • at Suldal sine næringsfond må i større grad nyttast til toppfinansiering.
  • motivera til pilotprosjekt for utvikling av statlege arbeidsplassar.
  • styrkja Suldal Elverk si rolle som aktør i utbygging og drift av breiband og småkraftverk.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**