Miljøvernministeren må svare om Kvithei

, Foto: Sveinung Bråthen

Ola Elvestuen, leder i Stortingets energi- og miljøkomite, fremmet i dag følgende spørsmål til miljøvernminister Tine Sundtoft om Kvithei:

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til klima- og miljøministeren:

 

Vil statsråden sikre at områdereguleringen for Kvithei er i tråd med naturmangfoldloven, og sørge for at nasjonale vernverdier som ulike rødlistearter og kystlynghei ivaretas i det aktuelle området?

 

Begrunnelse:

Kystlynghei er åpne områder langs kysten som er formet av rydding av kratt og skog, beite, lyngbrenning og lyngslått. Kystlynghei er blant våre eldste kulturlandskap og Norge har en vesentlig del av forekomstene som fremdeles finnes i Europa. Vi har også spesielle, nordlige former av lynghei som ikke finnes andre steder. Kystlynghei er i dag en sterkt truet naturtype. Det betyr at det er svært høy risiko for at den forsvinner fra Norge i løpet av de kommende 50 åra.

 

  1. mai vedtok Kongen i statsråd at kystlynghei har status som utvalgt naturtype.

 

I Sola kommune pågår nå en områderegulering av Kvithei, som uansett omfang vil gi store negative konsekvenser for naturmiljøet, ikke minst for de femten rødlisteartene i området. Det er foretatt en konsekvensutredning av områderegulering på Kvithei som viser at det ikke bare er kystlynghei som vil være skadelidende, men hele femten rødlistearter i influensområdet og i planområdet. Disse er bustsivaks, dverglin, hubro, kystkall, sanglerke, sporemose, svartblå rødskivesopp, rødkivevokssopp, stær, storsporve, vipe, hettemåke, tornirisk, småsalamander og grannsiv. De tre førstnevnte er klassifisert som sterkt truet, hvorav hubro ikke hekker i området, men er observert. De øvrige artene har status som sårbare eller nær truet.Det foreligger innsigelse fra fylkesmannen på planforslaget.

 

Det forventes et skriftlig svar i løpet av en ukes tid.Ola_Elvestuen_hoyopploselig

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**