Hurdal Helsetun og prioriteringer i Eldreomsorgen i Hurdal

- Venstre vil fremme forslag om en statlig medfinansiering på 5 mrd. kr. for å få fart på samlokalisering og bygging av lokalmedisinske sentra og opprustning av legevaktene, sier Ketil Kjenseth. , Foto: Dreamstime.com

Med referanse til ytring fra OKH i EUB 10.06.2016, ønsker jeg å redgjøre litt for de prioriteringer som er gjort innenfor pleie og omsorgstilbudet i Hurdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

OKH innleder sin ytring med å vise til at Hurdal Kommune har dårlig råd, og at alle innsparingene kun går utover de eldre. Det er ingen hemmelighet at mange Kommuner i Norge må gjøre strenge prioriteringer i sin økonomi, med alle de behov og utfordringer som skal dekkes. Hurdal Kommune har etter min oppfatning ikke dårlig økonomi, men kan derimot vise til god økonomisk kontroll, takket være dyktige ansatte i administrasjonen. Det har ikke alltid vært slik.

OKH ytrer videre at Hurdal Kommune har bygd seg til raka fant med å bygge en ny 1-10 skole. Dette er heller ikke riktig. Hurdal Kommune har igjennom siste Kommunestyreperiode kanskje foretatt en av de største og viktigste valg på mange årtider, ved å samle 3 skoler til en ny. Vi kan allerede etter kort tid vise til innsparinger ved at dette kjempløftet for en liten Kommune som Hurdal ble gjort. Viktigere en økonomi er samling av elev og læringsmiljø, bibliotek, kultursenter osv.

Venstre i Hurdal er opptatt av å tilby en verdig og god eldreomsorg.

Venstre i Hurdal er opptatt av å tilby en verdig og god eldreomsorg. Min påstand er at vi har det i dag, selv om vi alltid kan gjøre ting bedre, og at en kan ønske seg mer penger. Det er ingen grunn til å tro at pleie og omsorgssektoren vil kunne tilføres mer penger i årene som kommer. Dette er selvfølgelig en utfordring, med henblikk på eldrebølgen som Hurdal er midt oppe i. I praksis betyr det at vi må gjøre valg som gir mest mulig for de midlene vi har til disposisjon.

Konkret har Kommunestyret hatt satsene for matservering i Kafeterian på Helsetunet til revidering i vinter, noe som førte til økte priser. Det skyldes at Kommunestyret enstemmig valgte å følge en linje der vi har som mål å dekke selvkost for denne tjenesten, istedefor å subsidiere. Hurdal Venstre mener det er viktigere at de eldre betaler faktiske kostnader for matservering i kafeterian slik at de midlene som er til rådighet kan gå til pleie og omsorg for de eldre.

Kommunestyret og adm er nå midt inne i en prosess der vi skal legge en plan for bærekraftige Helse og omsorgstjenester i Hudal Kommune 2015-2018. Det betyr i praksis at vi har som målsetting å kunne gi rett tilbud/innsats til rett tid og til rett bruker. Historisk har pleie og omsorgstilbudet i Hurdal hatt en mer flat struktur, noe som gir litt til alle uavhengig av hvilke pleie behov den enkelte har. Det mener vi i Hurdal Venstre er dårlig bruk av midler og ressurser. Vi ønsker å legge til rette for at så mange som mulig kan bo lengst mulig hjemme, dette betyr en styrking av hjemmetjenesten, og økt fokus på hjelp til selvhjelp. Mange eldre i dag er i relativt god form, selv om enkelte behov gjør at de trenger hjelp til enkelte oppgaver, ikke 100 % pleie. En slik prioritering gjør oss bedre i stand til å kunne gi de som virkelig trenger pleie og omsorg et bedre tilbud. Det tror vi er et godt bidra til en verdig eldre omsorg.

Tilbudet ved Helsetunet og omsorgen innenfor pleie og omsorg i Hurdal Kommune, kan alltid bli bedre. Hurdal Venstre ønsker å forvalte de ressursene vi har til disposisjon på en best mulig måte, for å kunne gi en verdig eldreomsorg for innbyggerne i Hurdal. Både de som har behov for pleie, og de dyktige ansatte som utfører dette viktige arbeidet fortjener det.

Vi tror derimot ikke at en liten prisøkning regulert etter selvkost på servicetjenester i Kafeen på Helsetun, betyr en dårlig eldreomsorg.

For Hurdal Venstre
Ståle Buraas
Leder Levekårsutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**