– Venstres ordførerkandidater i Lofoten om lokalsykehus

Foto: Sesselja Bigseth

Etter orienteringen fra Helse Nord ved direktør Lars Vorland i Nordland Fylkesting den 9.6, finner vi grunn til å presisere Venstres holdning mht lokalsykehus. Dette i forbindelse med nasjonal helse og sykehusplan som skal legges frem for Stortinget høsten 2015. Lofoten har i overkant av 24.000 innbyggere og et sykehus som de fleste er godt fornøyd med . Det vil være tragisk og uforståelig om det står igjen som en kulisse uten reelt medisinsk og faglig innhold. Vi påpeker at det må være et innhold som er i tråd med behovene innbyggerne i Lofoten har i dag. Som de også vil ha i fremtiden.

 

Venstre mener to hensyn må ivaretas i sykehusstrukturen: Kort tid og avstand til behandling ved akutte skadetilfeller, og høy kvalitet på behandlingen ved planlagte operasjoner. Befolkningssammensetning og sykdomsspekter er i endring. Dette påvirker etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester og krever endringsvilje og fleksibilitet. Få strukturer består i all tid, endringer skjer, og vil være nødvendig.

For redelighet og forutsigbarhet mener Venstre det er viktig å definere hva et lokalsykehus skal være. Venstre vil ha økt spesialisering av sykehusene. Det bør legges til rette for at lokalsykehusene kan avlaste universitetssykehusene ved at enkelte spesialiserte oppgaver legges ut til ulike lokalsykehus. Det er også store kvalitative gevinster å hente på å samordne flere spesialiserte tilbud med våre naboland.

Venstre ser at det er svakheter knyttet til dagens system med ansvarsfordeling og byråkratisering. Vi ønsker en åpen og tydelig styring av omstillingsprosesser der politisk ansvar blir synliggjort. Dagens finansieringssystem for sykehusene sikrer ikke kvalitet for pasienten og stimulerer ikke tilstrekkelig til samhandling mellom sykehus og primærhelsetjeneste. En omfordeling av ressurser mellom primær- og spesialisthelsetjenesten skal gjennomføres uten at det går ut over tjenestekvalitet og pasientsikkerhet.

Vi understreker at Venstre vil følgende:

  • At et lokalsykehus minimum skal ha følgende funksjoner: Akuttberedskap innen indremedisin, generell kirurgi og enklere ortopedi, fødetjenester samt anestesi tilstrekkelig for kirurgi, akutt indremedisin og fødselshjelp, og i tillegg røntgen og laboratorietjenester som minimum dekker behovet for akuttbehandling.
  • At Stortinget skal vedta en rullerende nasjonal helseplan som definerer og konkretiserer sykehusstrukturen, behandlingstilbudet og de overordnede prioriteringene i helsevesenet.
  • Flytte mer makt og flere avgjørelser fra de regionale helseforetakene ned til det enkelte sykehus.
  • Sikre at høyspesialisert medisin utøves på sykehusavdelinger med tilstrekkelig pasientgrunnlag til å sikre nødvendig kompetanse og utøvelse.
  • Satse på rekruttering av kvalifisert helsepersonell og sikring av rett kompetanse på rett sted innen spesialisthelsetjenesten.
  • Øke satsingen på utdanning i ledelse på alle nivåer av helsevesenet.
  • Åpne for fleksible turnusordninger for helsepersonell.
  • Iverksette en gradvis omfordeling av ressurser og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten.
  • Gjennom avtaleverk og praksis tydeliggjøre ansvaret for kunnskapsformidling og samhandling som Samhandlingsreformen og nytt lovverk pålegger spesialisthelsetjenesten

Gaute Wahl, ordførerkandidat Vågan Venstre

Gry Åland, ordførerkandidater Vestvågøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**