Dyr er bra for folkehelsa!

Alfred Bjørlo: - Dyr er bra for folkehelsa, Foto: Privat

Eg er særs glad for at eit samla Fylkesting støtta Venstre sitt framlegg om å invitere landbruket, hestemiljøet og andre dyremiljø inn i arbeidet med betre folkehelse i Sogn og Fjordane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det seier Fylkestingsrepresentant for Venstre, Alfred Bjørlo, etter at Fylkestinget i dag samrøystes vedtok eit framlegg frå Venstre om dyr og folkehelse i samband med vedtak av Regional Plan for folkehelse 2015-25.

 

– At folk i alle aldersgrupper og i alle livssituasjonar kan ha kontakt med dyr, er noko av det enklaste og mest verknadsfulle vi kan legge til rette for for å førebygge sjukdom og betre folkehelsa. Gjennom ordningar som “Inn på tunet”, vidareutvikling av tilbod om terapi-riding og andre hesteaktivitetar og tilrettelegging for kontakt med dyr på eldreinstitusjonar med vidare, kan vi som politikarar legge til rette for dette.

 

– Eg vil særleg trekke fram mulighetane som ligg i å bruke fjordhesten og andre norske hesterasar meir systematisk i helsesektoren – både for born og unge, til personar med nedsett funksjonseven, innanfor psykiatri, rus og som førebyggande helsesatsing. I tillegg til å gi god folkehelse, vil det skape nye bruksområde for fjordhesten som er med å skape lønsame arbeidsplassar i hestenæringa og sikre framtida for fjordhesten, seier Alfred Bjørlo

 

Framlegget frå Venstre som vart samrøystes vedteke av Fylkestinget var som følgjer:

“Kontakt med dyr og natur er viktig for folkehelsa. Landbruket og dyremiljøa i fylket bør få høve til å vere ein aktiv deltakar i folkehelsearbeidet, mellom anna gjennom å saste på “Inn på tunet”-ordninga og å vidareutvikle tilbod innanfor dyr og helse.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**