LIVEBLOGG: bystyrets møte 18.06.15

Jon Gunnes
Jon Gunnes, Foto: Nils Heldal

Velkommen til liveblogg fra kveldens bystyremøte!

17.00 Opprop

For Venstre møter Jon Gunnes, Erling Moe (17.00 – 17.45 og fra 19.00), Bente Kjøsnes og Trond Åm. Magne Mæhre møter 17.45 – 19.00.

17.20 Forvaltningsrevisjon av Miljøpakken

Forvaltningsrevisjonen viser at de politiske vedtakene i all hovedsak er gjennomført, selv om det blir pekt på enkelte prosjekter der det har vært utfordringer. Det ble noe debatt om fordelingen mellom bevilgninger til vei og kollektivtiltak. Jon Gunnes sa i sitt innlegg at Venstre er fornøyd med revisjonsrapporten, og at det var viktig at bystyret fikk en slik rapport. Han framhevet også viktigheten av at utviklingen i CO2-utslipp blir målt på en skikkelig måte. Venstre støttet innstillingen, som ble enstemmig vedtatt.

17.44 Forvaltningsrevisjon – Kvalitet i spesialundervisning

Rapporten konkluderer med at det er forskjeller på kvalitetene i tilbudet mellom skolene, og også internt på den enkelte skole. Den pekte også på lang tidsbruk fra vedtak om spesialundervisning til elven fikk hjelp. Jon Gunnes minte om at dette er problemer som har vært kjent lenge, og at Arbeiderpartiet driver ansvarsfraskrivelse når de framstiller funnene i rapporten som ny informasjon. Venstre støttet innstillingen fra kontrollkomiteen, som ber rådmannen følge opp manglene som blir påpekt, og å melde tilbake til formannskapet senest 1. januar 2016.

18.10 Finansrapport 1. tertial 2015

Tertialrapporten viser et stort merforbruk i enkelte deler av kommunen, kombinert med sviktende skatteinntekter. Venstre foreslo sammen med Høyre og Fremskrittspartiet flere innsparinger i administrasjon, reisevirksomhet og godtgjøring de partiene, samtidig som en bevilget 4 millioner ekstra til bo- og servicetilbudet for utviklingshemmede og 1 million ekstra til autismetilbudet. Resten av innsparingene foreslo partiene å sette av i et disposisjonsfond. Jon Gunnes etterlyste en vilje til å tenke nytt, og framhevet spesielt de rødgrønnes ideologiske sperrer mot økt samarbeid med private. Forøvrig bar debatten preg av at Arbeiderpartiet skylder på regjeringa for den dårlige økonomien i kommunen, mens de borgerlige partiene etterlyst en vilje hos de rødgrønne til å ta ansvar ikke bare når det går bra, mens også når det butter imot. Venstre valgte å støtte de rødgrønnes forslag til styrket kontroll med økonomien, etter at Arbeiderpartiet og co stemte ned det borgerlige fellesforslaget.

19.00 Bystyret tar en halvtimes pause

19.35 Spørsmål fra Bente Kjøsnes (V) om meråpne bibliotek

Bente Kjøsnes spurte ordføreren om en kunne innføre meråpne bibliotek i Trondheim, det vil si at biblioteket er åpen fra 07.00 til 23.00, med betjening til stede mellom 10.00 og 18.00. Kommunaldirektør Morten Wolden svarte at forslaget var interessant, og erfaringene fra Danmark er svært gode. Moholt bibliotek vil være det første i Trondheim der dette er aktuelt.

19.40 Spørsmål fra Jan Bojer Vindheim (MDG) om sykkelparkering for kommunalt ansatte

Vindheim viste til bekymring blant enkelte kommunaltansatte på grunn av mangel på parkeringsplasser for sykler. Kommunaldirektør Elin Rognes Solbu svarte at administrasjonen er på saken, og håper å finne en løsning.

19.50 Interpellasjon om statlig finansiering av eldreomsorgen

Elin Marie Andreassen (Frp) spurte om ordføreren ville ta initiativ til en prøveordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. Fungerende ordfører Knut Fagerbakke svarte at dette ikke var aktuelt i Trondheim. Venstre støttet flertallet i bystyret, som stemte ned Fremskrittspartiets forslag.

20.10 Interpellasjon om ny modell for driften av helse- og velferdssentre

Lillian Dalager Bromseth (Pensjonistpartiet) ønsket å vite om ordføreren ville være med på å sette ned en komite som skal se på en ny drift av helse- og velferdssentre, spesielt med tanke på økte bruker- og pårørendemedvirkning. Kommunaldirektør Helge Garåsen svarte at det i kommunen er en jevnlig diskusjon om organiseringen av disse tjenestene. Venstre støttet et forslag fra Arbeiderpartiet om at det innenfor rådmannens fagstab skal opprettes stillinger med et direkte oppfølgingsansvar overfor enhetene.

20.22 Interpellasjon om prøveprosjekt med to felt i Innherredsveien

Trond Åm (V) spurte om ordføreren vil ta initiativ til et prøveprosjekt med to felt i Innherredsveien. Fungerende ordfører Knut Fagerbakke var positiv til et slik forsøksprosjekt under forutsetning av at kollektivtrafikken ikke blir lidende. Etter en lang debatt stemte flertallet for Trond Åms fellesforslag, som innebærer et prøveprosjekt med to felt i Innherredsveien i en periode på ett år.

21.16 Aksjeemisjon i TrønderEnergi AS

Trondheim kommune er blitt invitert til å delta i en emisjon i TrønderEnergi. Venstre stemte, i likhet med flertallet, imot å gjøre dette. Jon Gunnes fremmet også en merknad der en uttrykker skuffelse over at det ikke blir noen vindkraftutbygging på Fosen.

21.32 Kommunal garanti Astor FK – kunstgressbane 7-er

Bystyret vedtok enstemmig å gi kommunal garanti.

21.34 Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapporten ble enstemmig tatt til orientering.

21.35 Strategisk plan for utviklingshemmede 2015-2018

Planen er kommet som et svar på de utfordringene en har hatt på området. Bente Kjøsnes uttrykte bekymring for den lange ventetiden for bolig. som er på flere år. Venstre og Høyre fremmet et forslag om at alle som står på venteliste skal få plass innen 9 måneder i løpet av 2016, og at en fra og med 2017 skal ha maksimum 6 måneders ventetid. Dette ble enstemmig vedtatt.

21.43 Framtidig utbygging av Leütenhaven

Bystyret vedtok enstemmig å kjøpe 10 % av aksjene i Leütenhaven AS, slik at kommunen blir eneste eier.

21.53 Sentervegens forlengelse – økt kostnadsramme

Venstre stemte med bystyrets flertall, som økt kostnadsrammen for veien.

21.56 Retningslinjer for bruk av offentlige rom i sentrum

Bystyret vedtok nye retningslinjer, som blant annet etter forslag fra Venstre inneholder redusert gateleie.

22.00 Kommunal garanti – Pirbadet opplæringsbasseng

Enstemmig vedtatt.

22.01 Detaljregulering av Overvik

Enstemmig vedtatt.

22.02 Detaljregulering av Granåsen gård

Enstemmig vedtatt.

22.03 Detaljregulering av Travbanevegen 1

Enstemmig vedtatt.

22.04 Møtet er hevet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**