Stjørdal Venstre ønsker eget råd for byutvikling

Odd Gunnar Sorte, leder Stjørdal Venstre, Foto: Leif Eggen

Stjørdal Venstre ønsker eget råd for byutvikling

Det foregår for tiden en viktig diskusjon rundt ny sentrumsplan i Stjørdal. Nå skal det tas beslutninger som får konsekvenser for byen vår i flere tiår.

Stjørdal Venstre forsøker å se denne planen i ett perspektiv inn mot år 2040- 2050. Sentrumsplanen vi vedtar nå skal si noe om hvordan våre barn, barnebarn og oldebarn skal oppleve byen. Framtidens by skaper vi nå!

Derfor er areal planen for sentrum som nå skal vedtas noe av det viktigste vi gjør i forhold til byutvikling framover. Stjørdal har gått fra å være et tettsted med litt spredt og noe tilfeldig oppbygging av sentrum, til gradvis en mer kompakt by. Vi har ennå stykke å gå før vi har et bysentrum slik vi ønsker.

Nå blir det viktig å bygge en «midtby» hvor vi skaper forutsigbare rammer for alt fra næringsutvikling, kulturliv og ikke minst innbyggerne i Stjørdal. Venstre vil ha en by hvor både lokale og tilreisende trives, og hvor Stjørdalingene føler stolthet over byen sin.

Vi skal derfor skape et bysentrum hvor både Stjørdals innbyggere og besøkende vil finne hyggelige opplevelser, gode kulturtilbud og attraktive handle opplevelser.

Etter Venstre mening bør bykjernen i tillegg til Kimen og parken rundt bestå av små grønne lommer og andre restitusjons områder, samt gode handleopplevelser. Vi må få et kompakt bysentrum hvor attraktive handelsbedrifter og andre spennende aktører for publikum samles. Samtidig må vi passe på at ikke tilfeldige byggehøyder ødelegger for sikt og lys i sentrum. Utdanningsinstitusjoner som HINT og andre aktuelle høyskoler bør etter Venstres mening samles nært sentrum som sør for E-14 og områder mellom Innherredsveien og E6.

Slike kompetansearbeidsplasser vil etter Venstres mening være et aktivum for byen, men må ikke oppta kjerneområder for handel og opplevelser. I den nye midtbyen» ønsker vi heller flere opplevelsesrettede virksomheter som trekker publikum direkte til «Midtbyen».

Venstre ønsker seg også en plan som tar høyde for at vi fremdeles er en ung by og en vekstkommune, men som klarer å ivareta ett bilde av det gamle Stjørdal. Kanskje vi kan utvide områder i Kirkeveien ved å flytte dit enda mer av den gamle bebyggelsen og etablere «gamlebyen» med små nisje butikker og spisesteder.

Framtidens bysentrum består ikke av biltrafikk, men av gode parkeringsmuligheter i randsonen av sentrum. Samtidig må det sørges for lett tilgjengelighet for både gående, syklende og ikke minst – nok sykkelparkering.

Eget byutviklingsråd:

For å sikre at de planer som nå legges for sentrum i fremtiden følges opp av alle parter vil Venstre at det etableres ett byutviklingsråd/utvalg. Dette skal være et utvalg som skal bidra til ønsket utvikling over mange år. År går fort og ting tar tid. Planer vi vedtar nå kan raskt bli glemt i ettertid. Det kommer stadig nye aktører som gjerne ønsker å påvirke utvikling til beste for seg selv, eller sin bedrift. Det kan for eksempel være nye huseiere som ønsker å leie ut til næring felleskapet ikke ønsker i sentrumskjernen. Eller virksomhet som på andre måter ikke er hensiktsmessige i forhold til målet om et attraktivt sentrum. Det kan også være nye næringsdrivende som ikke bidrar i vårt ønske om utvikling av sentrum, som for eksempel miljømessige innslag i bybildet.

Venstre ønsker derfor et slikt råd/utvalg bestående av representanter fra kommunen, huseiere, forretningsdrivere og Stjørdal Næringsforening. Et råd som kontinuerlig arbeider og påvirker sentrumsutviklingen i ønsket retning. Rådet bør ledes av Stjørdal kommune og få sitt mandat fra samme sted. Samme råd kan arbeide med utsmykning og kunst i sentrum og holde en rød tråd i alt utviklingsarbeid, blant annet felles åpningstider. Pr i dag er det noenlunde like stengetid hos butikkene i sentrum, men det er stort sprik i tidspunkt man åpner på morgenen og noe avvik på stengetid på alle hverdager inklusive lørdager. På kveldstid er det et fåtall aktører som holder åpent.

Et attraktivt sentrum består også for en stor del av attraktive handelsbedrifter og første bud her vil være tilgjengeligheten for publikum. Ikke minst forutsigbarhet i forhold til åpningstider.

Stjørdal Venstre ønsker derfor at det settes ned et slikt felles utvalg/råd i Stjørdal, noe som også ble foreslått fra Venstres representanter i forrige kommunestyremøte.

 

For Stjørdal Venstre
Odd Gunnar Sorte
lokallagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**