«Om slitne helsearbeidere»

Leserbrev i Åndalsnes Avis 16.06.2015 som kommentar til “Om slitne helsearbeidere”

Irene Kristiansen fremfører en interessant betraktning under vignetten ”debatten” sist lørdag i lokalavisa. Det er ikke vanskelig å være enig i mange av hennes vurderinger, og det er gjort flere undersøkelser om temaet som viser sammenheng mellom sykefravær knyttet til turnusarbeid i helsesektoren.

Det kan sikkert hevdes at kommunen har hatt for liten fokus på sykefravær generelt og utsatte yrkesgrupper spesielt. Det er derfor viktig i hverdagsarbeidet i politikken at de ulike tema løftes fram og at det politiske nivå gjør klare og tydelige bestillinger til rådmannen i aktuelle politiske fora.

Ved flere anledninger har Venstre framfor budsjettbehandlingene de siste år satt særlig fokus på de som arbeider turnus i helse – og pleiesektoren for å bedre arbeidsmiljøet og som et virkemiddel til lavere sykefravær. Vi har foreslått økt grunnbemanning ved omfordeling av rådmannens budsjettforslag samt bruk av ønsket arbeidstid. Kommunen har i noen grad søkt å etterkomme dette.

Ved budsjettbehandlingen for 2012 og økonomiplanen 2012 – 2015, fremla Venstre med støtte fra Arbeiderpartiet og Høyre et forslag om å styrke grunnbemanningen i turnus innenfor PLO med kr.500.000,-. I føringene ble rådmannen anmodet om å etablere et prosjekt hvis formål var å verifisere om styrket bemanning kunne ha positive innvirkninger på sykefraværet over noe tid. Prosjektet skulle gå over tre år og det ble også tenkt ekstern prosjektstøtte.

I politikken som på andre arenaer er det ikke nok å ville og ønske ”gode tiltak”- saker må fremmes og kjempes igjennom hvor det kreves støtte fra andre partier. Denne har vært vekslende og tidvis fraværende.

Venstre ønsker også å styrke barnehagesektoren med kompetansehevende tiltak da anslagsvis 10 personer her mangler pedagogisk opplæring. Venstre foreslo derfor at disse opplæringsmidler ikke skulle strykes i rådmannens forslag til revidering av budsjett som skal behandles i kommunestyret 16.juni med støtte fra flere. Særlig de lavere årskull i barnehagene trenger vår oppmerksomhet.

Politisk arbeid må skje hele tiden og når sakene bringes opp og ikke bare 3-4 måneder før valg!

Arne S Lillehagen, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**