Sentrumsvalg

Maria Serafia Fjellstad, Foto: Martin Kaarby

I dagens kommunestyremøte skulle høringsinnspillene til Sentrumsplanen gjennomgås, da innsigelser fra Statens Vegvesen og Fylkeskommunen medførte at selve planen måtte utsettes. Høyre, FrP og Senterpartiet kuppet møtet; og sørget for vedtak om å kun gå videre med ett alternativ for havneutforming og kun ett alternativ for veitrasé. Med det er Havnestyrets forslag om utforming av sentrumshavna det eneste som for øyeblikket ligger på bordet når Sentrumsplanen bearbeides videre. Men et vedtak varer bare til et annet er fattet, og det ligger dermed an til at Sentrumsplanen blir en het valgkampsak til høsten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstres representanter har tidligere vært tydelige på at vi ikke så en utsettelse av Sentrumsplanen som et tap, men som en mulighet til å gjøre planen mer helstøpt og mer robust for framtidig bruk. Dagens orienteringssak var dermed endelig en mulighet til ei drøfting også av andre sider av Sentrumsplanen, og ikke bare havneutforming, som så ofte før har blitt det eneste debatterte. Med 42 høringsinnspill var det nettopp mange andre temaer som trengte ytterligere drøfting; mente Venstre. Men Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet ville det annerledes; og fremmet et forslag om videre kun arbeide med alternativ 1 for havneutforming, Havnestyrets forslag. Venstres Maria Serafia Fjellstad spurte forslagsstiller Høyres Helge Eriksen på hvilken måte dette alternativet ville møte innsigelsen fra Statens Vegvesen, hvorpå harde forhandlinger og mekling var tilbakemeldingen. Maria Serafia Fjellstad trakk også i tvil begge hovedargumentene for å vedta denne løsningen nå; steinmassene i seg selv kan ikke være grunn til konseptvalg, og økonomien som baserer seg på kommersialisering av utfyllingen kan fort endre meg gigantisk parkeringsplass i havnefront. Forslaget ble imidlertid vedtatt med 21 mot 16 stemmer. Flere var tydelige på at dette dermed ligger an til å bli en het valgkampsak. Venstres Jan Fjellstad kommenterte dette slik fra talerstolen: “Jeg vil rette en takk til Senterpartiet, FrP og Høyre for å blåse slik liv i valgkampen.”

Venstre fastholdt imidlertid at vi også ville diskutere innspillene fra høringsrunden, for å få fram vårt syn på hvilke forhold som bør legges til grunn i prosessen videre. Maria Serafia Fjellstads innlegg kan leses i sin helhet her:

“Harstad sentrums tre fremste fortrinn er nærhet til naturen, nærhet til havet og et kompakt bysentrum. Dette er fortrinn vi skal utvikle og ta vare på. Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum med tilgang til sollys, ren luft, grøntarealer og utsyn til havet. Harstad Venstre ønsker et levende sentrum med folk i gatene, butikkvinduer for handel på gateplan, og møter mellom mennesker på vei mellom gjøremål. Et av de viktigste redskapene på vei dit er Sentrumsplanen.

Vi er i dag i en situasjon hvor innsigelser setter bremser for vedtak. Harstad Venstre mener vi ikke må ta det som et tap, men som en mulighet til å gjøre planen mer helstøpt og mer robust for framtidig bruk. Det er vi alle tjent med.
Det høye antallet høringsuttalelser med stor bredde i innspill forteller meg at vi har mange temaer igjen å diskutere og å bruke tid på. Jeg har lyst å kommentere noen av innspillene som også Venstre er opptatt av.

For at flest mulig skal kunne reise kollektivt støtter Harstad Venstre en omlegging av kollektivtransporten til gjennomgående ruter hvor bussene får fortrinnsrett gjennom sentrum. Harstad Venstre synes forslaget fra Troms fylke med trasévalg i Hans Egedes gate, snaue hjørnet i Richard Kaarbøs plass, og deretter opp dagens gågate, er spennende. Dette trekkes på ny fram i Fylkeskommunens høringssvar; og vi ber om at det vurderes grundig i den videre prosessen.

Det er i dag tilstrekkelig parkering i Harstad sentrum. For å oppnå et levende og grønt sentrum må bilene i større grad vekk fra gatene. Dersom det reellt skal bli mindre biler i selve sentrumskjernen må det tilrettelegges for parkering i innfarten til sentrum, og ikke midt i kjernen. Aldri mer bør biler ha beste utsikten, og det ville være en skandale om en utfylling i havneområdet gav mer overflateparkering framfor levende liv. Der er Venstre og Troms fylkeskommune helt enige.

Å gi nytt liv til småbåthavna i sentrum kan skape ny attraktivitet, nye gjester og positiv oppsving for næringsvirksomhet. Venstre mener det best tilrettelegges for det om man klarer å skille mellom Hurtigbåtanløp og småbåthavn. Innsigelsen fra Fylkeskommunen omhandler også dette temaet.

Generalhagen er i dag den eneste grønne lungen i sentrum. Sentrumsplanen gir rom til videreutvikling av flere. Gammelbrygga omtales av Fylkeskommunen, og viser tilbake til det som nå har blitt en årelang betent sak. Fylkeskommunen beskriver Gammelbrygga som den eneste gjenværende brygga som fortsatt viser Harstad historie og røtter midt i sentrum. Markering på Ottar Håløygs plass forrige uke viste fram engasjement fra flere generasjoner. Utfordringen er at tomta med huset på er på privat hånd. Har Rådmannen noen tanker om grep som kan gjøres i denne situasjonen?

Harstad Venstre støtter også Fylkeskommunens vurderinger i at sjøen og byen må spille sammen, og at det er et positivt grep i alternativ 2 at sjøen trekkes inn mot sentrum. For Venstre er det viktig å regulere byggehøyden sjønært. Havnebyggets posisjon på piren må ivaretas i det endelige alternativet.

Harstad havn KF er kritisk til at havneutvikling ikke er del av de 10 strategiske virkemidlene for byutvikling: og der støtter Harstad Venstre havnas standpunkt!

Stien langs sjøen er allerede en suksess, og kan bare utvikle seg i positiv retning til en enda større suksess! Helhetlig tilgjengelighet av sjøfronten vil være Harstads identitet i all framtid. Det er positiv at Rådmannen vi hensynta merknaden fra Stien langs sjøen!

I høringssvaret fra Harr/Svånå som omtaler Generalboligen, grøntområdene omkring og mulige tunneler under eiendommen har jeg fått et tankevekkende innspill. De beskriver dette som kulturhistoriske særpreg som bør beskyttes for framtida. Jeg håper dette innspillet gjennomgås i den videre prosessen, og jeg har behov for mer oppklaring enn hva oppsummeringen vedlagt saken i dag gir meg.

Kommuneoverlegen omtaler i sin merknad tilrettelegging av lekeplasser i sentrum, og kommer inn på frikjøpsordningen – hvor det da må sikres at det er tilgjengelig areal i nærheten egnet for lek. Vi har nylig hatt en klar oppgradering av Generalhagen gjennom Imellaprosjektet, men utover det har det vært begrenset oppgradering av lekeareal de senere årene. De senere årene har jeg ved flere plansaker sett at man frikjøper seg fra lekeareal; på hvilken måte håndteres i dag midlene som blir tilgjengelig i denne sammenhengen? Er vi sikret at disse faktisk går til utbedrelse av annet lekeareal; eller går disse pengene i ”det sorte hullet”? Jeg har derfor et oversendelsesforslag, og ber om en orientering.

Og til sist om alternativ for havna. Våre visjoner om et grønnere og mer levende sentrum må ligge til grunn for vårt valg av havnealternativ. Venstre har ikke tiltro til noen av forslagsstillernes hovedargumenter. Når det gjelder steinmassene utgjør disse kun en marginal kostnad sett ift helheten, og kan derfor ikke være grunn til å presse fram et konseptvalg nå. Når det gjelder økonomi foreligger det en plan, men så lenge dette baserer seg på kommersialisering av sentralt areal for Harstad er ikke en plan nok; det foreligger ingen intensjonsavtaler, og risikoen er vel så høy for at to fotballbaner parkeringsplass blir resultatet i flere tiår framover.”

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**