Kameraovervåking er ikke løsningen

CCTV Personvern Overvåkingskamera
(Foto: Creative market / a454 )

I kommunestyret onsdag 17. juni holdt Hamar Venstres ordførerkandidat, Live Giset, en interpellasjon om kameraovervåking på Koigen som et enstemmig formannskap bevilget penger til i formannskapsmøtet onsdag 20. mai.

Her kan du lese mer om selve saken:

Dette mener Hamar Arbeiderblad om saken:

Her kan du høre Ordførerens svar

Her er Venstres interpellasjon:

Kameraovervåking blir stadig mer framtredende i vårt samfunn. Den økende bruken av overvåking er også mye omdiskutert og debattert. Der noen mener at det er forebyggende mot kriminelle handlinger mens noen mener dette er krenkende for folks privatliv. Retten til privatliv er likevel nedskrevet i artikkel 12 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter som lyder: Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv…”. Vi har også lest i Hamar Arbeiderblad at Hamar er sammen med Brumunddal og Oslo en av de byene i Norge hvor politiet har flest overvåkningskamera.

Onsdag 20. mai vedtok formannskapet å bevilge et ukjent beløp uten spesifikk budsjetthenvisning til et fjerde kamera på Koigen administrert av Politiet pga. kjennskap til narkotikaomsetning.

Jf. Lov om behandling av personopplysninger av 2000, §38a – Tilleggsvilkår ved overvåking av parker, strender og lignende rekreasjonsområder som er tilgjengelig for allmennheten.

”Kameraovervåking av parker, strender og lignende rekreasjonsområder som er tilgjengelig for allmennheten, er bare tillatt når behovet for overvåking klart overstiger den enkeltes interesse av ikke å bli overvåket.

Ved vurderingen av behovet for overvåking skal det særlig legges vekt på om overvåkingen er av vesentlig betydning for å forebygge straffbare handlinger som kan true liv eller helse, hindre ulykker eller ivareta liknende samfunnsnyttige interesser.

Ved vurderingen av den enkeltes interesse av ikke å bli overvåket skal det særlig legges vekt på hvordan overvåkingen skal skje, samt hva slags område som skal overvåkes.”

Jf. Delegeringsmyndighet for Hamar Kommune vedtatt av Kommunestyret i 2010, pkt. 1.6 a) står det at: ”Hva som er av prinsipiell betydning må vurderes ut i fra vedtakets karakter og konsekvenser.”

Denne saken kan være en krenkelse av privatlivets fred. Hamar Venstre mener denne saken er av stor prinsipiell karakter. Derfor mener Hamar Venstre at dette er en sak for kommunestyret å avgjøre.

Hvorfor anser ikke ordføreren dette som en sak av prinsipiell karakter som bør behandles av Kommunestyret og ikke Formannskapet?

Hvilken budsjettpost vil ordføreren hente penger til et fjerde overvåkningskamera fra?

Kan ordføreren svare på hvor mye det fjerde kameraet vil koste?

Live Giset, kommunestyrerepresentant Hamar Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**