Kronikk: Venstre er et viktig parti

Foto: Rune Askeland

Vi er det partiet som justerer kursen til de store partiene, skriver Annamaria Gutierrez i sin kronikk i Rogalands Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Hvorfor Venstre? Det er gjerne det spørsmålet jeg får mest. Svaret er enkelt for meg: Vi er det partiet som justerer kursen til de store partiene.

Vi er det partiet som kommer med de konstruktive innspillene som vil gjøre stor forskjell ved dagens slutt. Vi er det partiet som bruker de politiske verktøyene vi har til å drive reell politikk. Vi er også det partiet som ønsker ansvarlig forvaltning av de offentlige midlene vi har til rådighet, likevel skjønner vi at enkelte av det offentlige sine oppgaver er såpass viktige at den samfunnsøkonomiske nytten overgår kostnadene disse krever.

Tidlig innsats i barnehagene er et godt eksempel på dette. Effekten av enhver krone til barnehage er vanskelig å måle, siden samfunnsregnskap på hva som blir den reelle nytten gjerne ikke viser seg før 10–20 år fram i tid. Men forskningen har bekreftet at hver krone er vel verdt å bruke i barnehagene. God pedagogisk innsats i barnehagene vil bidra til at barna får gode språk- og sosiale ferdigheter samt nysgjerrighet som vil sikre at barna vil mestre utfordringene i skolen senere. Trygge barn i skolen vil føre til mindre dropout. Så vi kan fastslå at hver krone lønner seg å bruke i barnehagene på sikt. Derfor vil Stavanger Venstre skjerme budsjettet til Oppvekst også i dårlige tider, særlig for barnehagene sin del. Dette er en god grunn til hvorfor du skal velge Venstre. Det var god nok grunn for meg.

Heldigvis er det flere gode grunner. Vi driver nemlig ikke noe symbolpolitikk når det gjelder miljø. Enkelte utfordrer oss gang på gang, men vi i Stavanger Venstre skjønner hvor stor økonomisk aktør Stavanger kommune er, og hva slags effekter man kan få til med å påvirke politikken, anskaffelsene og investeringene innen kommunen. Gode vurderinger har gode miljøeffekt på sikt.

Gutierrez1
Annamaria Gutierrez, 2.-kandidat.

Da kommunen utarbeidet sin Klima- og miljøplan 2010–2025 (et felles dokument som skal vise kursen for utviklingen de neste 15 år) i april 2010 var Venstre en aktiv pådriver og viktig bidragsyter. Denne klima- og miljøplanen ikke bare omtaler klimautfordringene vi står over, men lister også opp en del konkrete tiltak, og fastslår tidlig at planen får konsekvenser for prioriteringer tilknyttet investeringer og drift. Det vil si enkelt og greit at innsatsen vil koste. Igjen, jeg må si at det er velbrukte midler hvis vi ser på hvordan bevisst miljøpolitikk vil gi uttelling i form av nedgang i klimagassutslippene.

De andre tiltakene i miljøplanen er siktet på de områdene som genererer mest klimagassutslipp, nemlig transport, prosessindustri og stasjonær anlegg for energi. Kommunen sin klimaplan lister opp klare tiltak og store, langsiktige oppgaver:

Godt kollektivtilbud og utvikling av sykkelveinett.

Utbygging av miljøvennlige og energieffektive bygg og utfasing av olje og propan som energikilder i eksisterende bygg. I dag er kommunen blitt «oljefritt», det vil si at Stavanger kommune ikke lenger bruker oljekjeler til oppvarming i kommunale bygg. Dette var Venstre en viktig bidragsyter for.

Økt materialgjenvinning og sortering i private husholdninger og ressursforbruk og avfallsgenerering i kommunale virksomheter.

Planen omtaler også Miljøfyrtårn-sertifiseringen som har eksplisitt formulering og aktiv bruk av miljøkrav, herunder klimaeffekt og materialforbruk, ved innkjøp av varer og tjenester. Begge har gitt stor uttelling for eksempel ved sykehjemmene som krever en del energi i form av vask og ved anbudsprosesser har det mye å si hvilke rengjøringsprodukt man velger. Jeg har selv en del erfaring med Miljøfyrtårn, og vet at ordningen ikke bare bidrar til bevisst forbruk, men også til å redusere kostnader i virksomheten. Det som er gøy med miljøbevissthet er at man også kan spare penger med den, hvis man anvender det vel. Selvfølgelig er en av de viktigste oppgavene for de folkevalgte å påse at tiltakene blir fulgt opp og politikken velanvendt. Det er vår oppgave nå og vil være det til neste periode også.

Men vi vil gå enda videre enn kommuneplanen. Vi har programfestet flere gode og gjennomførbare tiltak innenfor friluftsliv (utvikling av Mosvannsparken), vern av biologisk mangfold (urban birøkting og fjerning av humlefiendtlige tresorter) og landbruk (vern av matjord og urban gardening).

På sikt vet jeg at innsatsen vår vil gjøre en forskjell. Det er ingen lettvint løsning til de utfordringene vi står overfor. Men vi driver med reell politikk innen oppvekst og miljø. Derfor valgte jeg Venstre. Og nå vil jeg spør deg, vil du velge oss?

Vi er det partiet som justerer kursen til de store partiene.

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**