Partiprogram lokalt

Kristine Foss og Nertila Stringa på Venstrestand.

Lokalt ønsker VENSTRE :

KULTUR: Venstre mener Birkenes kommunes tradisjoner med et rikt og levende kulturliv er gull verdt for innbyggernes trivsel og utvikling.
GRØNN VEKST: Venstre ønsker at kommunens store naturressurser kan forvaltes best mulig til glede for både landbruket og friluftslivet. Vindmølleparken som er planlagt midt i et attraktivt friluftsområde mener Venstre er miljømessig uklokt. Venstre mener næringslivet sitter med nøklene til at fremtidig verdiskapning ikke går på bekostning av miljøet.
INNVANDRING: Venstre ønsker bosetting av flyktninger. Bosettingen må følges opp med nok midler fra staten slik at det er mulig for kommunen å følge opp med et forsvarlig skole- og helsetilbud.
NÆRINGSLIV: Venstre ønsker et sterkt og fremgangsrikt næringsliv og vil bidra til å legge til rette for dette. Venstre mener næringslivet sitter med mulighetene til å skape teknologiske nyvinninger til beste for mennesker og miljø.
LANDBRUK: Dyrka mark er viktig for matproduksjon og må vernes om som en naturressurs. Venstre ønsker et sterkt og levende landbruk og ønsker levelige økonomiske rammer for bøndene. Venstre ønsker også velkommen kreative tanker rundt et aktivt skogbruk i en tid da tømmeret har en relativ liten verdi.
SKOLE: Venstre ønsker å lytte til lærere, elever og foreldre før skolebudsjettene lages. Venstre ser verdien av små samfunn og ønsker å opprettholde skolene på Herefoss og Engesland.
KOMMUNEREFORMEN: Venstre møter kommunereformen med en åpen holdning. En endelig konklusjon vil komme i et samspill med andre partier i Birkenes og med politikerne i kommunene det er aktuelt å fusjonere med. Venstre respekterer også prosessen som er i gang i Vegusdal og Engesland om en eventuell overgang til Evje.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**