Læring og trivsel for born og unge

 • Førebygging framfor reparasjon
  • Sikre frie ressursar til tilpassa opplæring
  • Fleire lærarar pr. born og elevar – prioritere ressursar til fast vikar
  • Halde fram satsinga på vidareutdanning og fagnettverk
 • Skule- og barnehageleiing framfor administrasjon og rapportering
  • Sikre tilstrekkeleg med administrativ støtte for å frigjere pedagogiske ressursar ved skulane
 • Styrke symjeopplæring
 • Etablere samarbeid med frivillige lag/org om sommartilbod for born
 • Lage plan for rehabilitering av idrettsfløyen på ungdomsskulen
 • Utvikle eit framtidsretta, fleirfunksjonelt kulturareal i Saften, for bibliotek, ungdom og lagsliv
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**