Program 2015-2019

Gode veljar!

Her finn de hovudprioriteringar for Leikanger Venstre i komande valperiode. Gjennom framtidsretta val og løysingar, i samspel med andre, vil vi aktivt bidra til eit berekraftig Leikanger i vekst.

Leikanger Venstre vil

 • Prioritere læring og trivsel for born og unge
 • Legge til rette for skaparkraft og gode næringsmiljø
 • Gjere grøne val til beste for folk og miljø
 • Ta sosialt ansvar, satse på førebygging og tidleg innsats
 • Samle Sogn til ein sterkare region

Prioritere læring og trivsel for born og unge

 • Førebygging framfor reparasjon
  • Sikre frie ressursar til tilpassa opplæring
  • Fleire lærarar pr. born og elevar – prioritere ressursar til fast vikar
  • Halde fram satsinga på vidareutdanning og fagnettverk
 • Skule- og barnehageleiing framfor administrasjon og rapportering
  • Sikre tilstrekkeleg med administrativ støtte for å frigjere pedagogiske ressursar ved skulane
 • Styrke symjeopplæring
 • Etablere samarbeid med frivillige lag/org om sommartilbod for born
 • Lage plan for rehabilitering av idrettsfløyen på ungdomsskulen
 • Utvikle eit framtidsretta, fleirfunksjonelt kulturareal i Saften, for bibliotek, ungdom og lagsliv

 

Stimulere skaparkrafta og legge til rette for utvikling

 • Satse på attraktive bumiljø og ein variert bustadmarknad, inkludert gode utleigetilbod. Kommunen skal vere ein aktiv aktør, og ta ansvar og styring for fortetting og sentrumsutvikling.
 • Jobbe systematisk med vertskapsrolla til Leikanger kommune, særleg gjennom:
  • Aktiv dialog med bedrifter, lag og organisasjonar
  • Utvikle eit betre tilbod til gründerar og nyetableringar gjennom meir samarbeid med næringsmiljøa i Luster og Sogndal
 • Sikre at kommunen legg inn miljøkriteria i sine offentlege kjøp, og at innkjøpsrutinane også er tilpassa småbedrifter.
 • Stimulere til at jorda i kjerneområda for landbruk blir skjøtta og teken i bruk.
 • Verne om dyrka mark. Nybygging bør i stor grad skje som fortetting og knytt til allereie utbygde område.
 • Legge til rette for opplevingsbasert reiseliv med utgangspunkt i stiar og løyper i fjellområda.

 

Gjere grøne val til beste for folk og miljø

 • Bruke energieffektive løysingar i kommunale byggeprosjekt
 • Stille tydelege miljøkrav i reguleringsplanar og utbyggingsavtalar
 • Prøveordning for leasing av el-bilar til bruk i kommunal drift
 • Legge til rette for at fleire kan bu i sykkel- og gåavstand til sentrum, arbeid og skule:
  • utvikle eit nett av stiar, gåter og gangvegar mellom buområda, sentrum og skulane
  • avgrense bilkøyring i området ved barneskulen og idrettsparken
  • vidareutvikle Leikanger Utstyrssentral med utlån av el-sykkel
  • vere pådrivar for sykkelfelt mellom Sogndal og Leikanger
  • vere pådrivar for betre kollektivtilbod mellom Sogndal og Leikanger, også i helgane og på kveldstid
 • Vidareutvikle friområda ved Nybø, Leikanger ungdomsskule og Pilaviki
 • Jobbe for at ein tek betre vare på Sognefjorden som ressurs og vern om fiskebestandane

Ta sosialt ansvar, satse på førebygging og tidleg innsats

 • Jobbe for betre samarbeid om førebygging mellom barnehage, skule og barnevern
 • Sikre kommunale praksisplassar, eit godt kvalifiseringstiltak og systematisk integrering for flyktningar i samarbeid med lag og organisasjonar
 • Etablere frivilligsentral som eit framtidsretta verkty i arbeidet med integrering av flyktningar samt som støtteteneste i eldreomsorga.
 • Sikre kommunale bustader for funksjonshemma og eldre
 • Styrke heimebasert omsorg og førebyggjande tiltak i pleie- og omsorgstenesta gjennom:
  • samordning av dagsenter og butilbod for demente
  • å satse på tilrettelegging av bustader, slik at fleire eldre kan bu lengre i eigen bustad. Mellom anna gjennom støtte til kompetanseutvikling for lokale snikkarar.
  • Å satse på bruk av omsorgsteknologi

Samle Sogn til ein sterkare region

 • Jobbe for å samle kommunane i Indre Sogn til ein stor slagkraftig kommune, som er i stand til å ta på seg nye oppgåver frå regional og sentral stat.
 • Jobbe for at den felles bu- og arbeidsmarknaden i Indre Sogn framleis skal tiltrekke seg nye kompetansearbeidsplassar og vere attraktiv for kompetente arbeidstakarar. Særleg gjennom
  • å ivareta vertskapsrolla til kommunen
  • å tilby eit variert og mangfoldig bustadmarknad, både kjøpe- og leigemarknad
 • Styrke kommunikasjonane til og frå Sogn:
  • Jobbe for at vegen mellom Hella – Sogndal blir utbetra, 20-minutts avgangar på Hella-Vangsnes-Dragsvik og realisering av Vikafjellstunnelen
  • Jobbe for nattstasjonert fly på Sogndal Lufthavn, og sikre at rutetilbodet i framtida er like godt eller betre enn dagens.

Eit levande demokrati

 • Gjere møta i folkevalde organ tilgjengelege på nett-tv via kommunen sine nettsider
 • Sikre at kommunen brukar klarspråk i sin kommunikasjon med innbyggjaren.
 • Legge til rette for meir brukarmedverknad og –involvering.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**