Ta sosialt ansvar, satse på førebygging og tidleg innsats

 • Jobbe for betre samarbeid om førebygging mellom barnehage, skule og barnevern
 • Sikre kommunale praksisplassar, eit godt kvalifiseringstiltak og systematisk integrering for flyktningar i samarbeid med lag og organisasjonar
 • Etablere frivilligsentral som eit framtidsretta verkty i arbeidet med integrering av flyktningar samt som støtteteneste i eldreomsorga.
 • Sikre kommunale bustader for funksjonshemma og eldre
 • Styrke heimebasert omsorg og førebyggjande tiltak i pleie- og omsorgstenesta gjennom:
  • samordning av dagsenter og butilbod for demente
  • å satse på tilrettelegging av bustader, slik at fleire eldre kan bu lengre i eigen bustad. Mellom anna gjennom støtte til kompetanseutvikling for lokale snikkarar.
  • Å satse på bruk av omsorgsteknologi
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**