Politisk program for Skedsmo Venstre 2015-2019

Her kan du lese Skedsmo Venstres politiske program for perioden 2015-2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Last ned politisk program i .docx-format
Last ned politisk program i .pdf-format

1. Den åpne og ansvarlige kommunen


Skedsmo kommune skal være en kommune som er åpen og lyttende, og som er lett tilgjengelig for innbyggerne. Det skal være fokus på kvalitet i tjenestetilbudet, og kommunen skal være proaktiv når det gjelder å ta i bruk nye metoder og finne nye løsninger som gjør at tjenestene blir enda bedre. Det viktigste virkemiddelet for å levere gode tjenester til innbyggerne, er dyktige ansatte som trives på jobben. Skedsmo skal være en god arbeidsgiver og føre en arbeidsgiverpolitikk som gjør at vi kan rekruttere og beholde dyktige medarbeidere.


1.1 Åpenhet og medvirkning

Et levende folkestyre er avhengig av at borgerne på enklest mulig måte kan orientere seg om offentlige beslutningsprosesser og vedtak. Den gode kommunen skapes av engasjerte innbyggere som bryr seg om sitt nærmiljø. Åpenhet og innsyn gir mulighet for innflytelse. Venstre vil at borgerne skal ha mulighet til å påvirke de politiske beslutningene hele tiden – også utenom valgene.

Det frivillige engasjementet i lag og foreninger er en viktig bærebjelke i det sivile samfunnet, og spiller en avgjørende demokratisk rolle som talerør for ulike interessegrupper. Kommunen skal aktivt involvere lag og foreninger i sine planprosesser og gjennom gode økonomiske støtteordninger legge til rette for en mangfoldig frivillig sektor.

Venstre vil:

 • sikre at all kommunal informasjon er tilgjengelig på kommunens nettsider, og forbedre søkemulighetene på disse
 • sikre at kommunens nettsider oppfyller krav til universell utforming
 • at alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett
 • sikre at alle har en reell mulighet til å påvirke i politiske prosesser, blant annet ved å arrangere åpne folkemøter i store og viktige saker som skaper bredt engasjement
 • arbeide aktivt for å fremme åpenhet i alle politiske prosesser
 • tilrettelegge for et aktivt samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger
 • sikre gode økonomiske støtteordninger som legger til rette for en mangfoldig frivillig sektor
 • sikre Barn- og unges kommunestyre (BUK) gode rammer for sitt arbeid
 • arbeide for at Skedsmo skal innføre stemmerett for 16- og 17-åringer

 

1.2 Gode tjenester og ansvarlig økonomistyring

Venstre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk og sikre at innbyggerne skal få gode tjenester som ikke koster mer enn nødvendig. Kommunen har ansvaret for å forvalte en del av innbyggernes midler til det felles beste, og skal drives på en ansvarlig, effektiv, åpen og servicevennlig måte.

Venstre vil:

 • sikre fortsatt god økonomisk styring og forutsigbarhet i tjenestetilbudet
 • holde eiendomsskatten lav, og arbeide for å avvikle den på sikt dersom kommunens økonomi gir rom for det
 • begrense kommunalt eierskap som ikke har en samfunnsmessig begrunnelse
 • sørge for godt vedlikehold av kommunal eiendom
 • sørge for at Skedsmo skal ha lave kommunale avgifter
 • fortsette arbeidet med å effektivisere kommunale tjenester, og samarbeide med nabokommuner der dette gir en effektivitetsgevinst
 • åpne opp for konkurranseutsetting av offentlige tjenester der hvor dette er hensiktsmessig og dersom det fører til bedre tjenester og/eller økt effektivitet
 • vurdere bruk av offentlig-privat samarbeid i flere kommunale byggeprosjekter
 • sikre rask kommunal saksbehandling ved plan- og byggesaker

 

1.3 En god kommune å jobbe i

Skedsmo skal være en god kommune å jobbe i, og skal kjennetegnes av at vi har dyktige og motiverte medarbeidere. De ansatte i kommunen skal kjenne seg godt ivaretatt på arbeidsplassen sin, skal ha mulighet til å påvirke sin egen arbeidsplass, og skal kjenne eierskap til kommunens virksomhet.

Venstre vil:

 • arbeide for å slå sammen stillingsbrøker i kommunen slik at deltidsansatte som ønsker fulltid så langt som mulig skal få tilbud om det
 • sikre gode seniorordninger som oppmuntrer ansatte til å stå lengre i jobb
 • gi ansatte som ønsker det mulighet til å arbeide i kommunen etter at de har nådd pensjonsalder
 • sikre gode ordninger for varslere
 • at Skedsmo kommune skal ha et godt samarbeid med fagforeningene og være en konstruktiv partner i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
 • at kommunen skal aktivt følge opp lønns- og arbeidsvilkår ved innkjøp av vikartjenester

 

1.4 En internasjonal kommune

Mange av utfordringene Skedsmo står overfor, møter man også andre steder i verden. Det er viktig å utveksle lærdom slik at man kan ta nytte av de erfaringene som gjøres, på tvers av grensene. Venstre mener at Skedsmo skal være en fremoverlent kommune som griper de mulighetene som finnes for å påvirke og samarbeide internasjonalt om å utvikle bedre løsninger og bedre tjenester.

Venstre vil:

 • at Skedsmo skal være en aktiv deltaker innenfor Osloregionens Europakontor og Nordic City Network, for å utveksle erfaring og ta i bruk de mulighetene som finnes for påvirkning
 • aktivt benytte de mulighetene som finnes innenfor EU- og Interreg-programmer til å hente kunnskap og penger til å videreutvikle kommunale tjenester og styrke samarbeidet mellom kommune, forskning og næringsliv

 

1.5 Integrering

Skedsmo skal være en kommune for alle. Det er en ressurs at mange innbyggere i Skedsmo har en internasjonal bakgrunn. Et liberalt utgangspunkt er at integrering er en gjensidig prosess og de viktigste veiene til god integrering går gjennom barnehagen, skolen og arbeidslivet.

Venstre vil:

 • at Skedsmos barnehager og skoler skal være tydelige i formidlingen av verdier som frihet, likeverd, likestilling, ytringsfrihet og respekt for andre
 • at kommunen som arbeidsgiver skal rekruttere bredt slik at kommunens ansatte representerer et tverrsnitt av befolkningen
 • at kommunen skal hjelpe innvandrere til å komme raskt i jobb
 • styrke frivillige organisasjoner som retter arbeidet sitt både mot minoriteter og majoritetsbefolkningen
 • at Skedsmo skal ta sitt ansvar for å bosette flyktninger
 • at utesteder som diskriminerer gjestene sine umiddelbart skal miste skjenkebevillingen

 

1.6 Trygghet

Skedsmos innbyggere skal kunne føle seg trygge. De skal føle trygghet for sitt hjem og sin eiendom. Skedsmos gater og byrom skal være trygge. Venstre mener det er politiets oppgave å bekjempe kriminalitet og ønsker ikke en utvikling der andre overtar politiets oppgaver. Trygghet betyr også styrking av personvernet og frihet fra overvåkning.

Venstre vil:

 • arbeide for at Romerike Politikammer styrkes, og for at økte ressurser skal bidra til mer synlig politi i gatene
 • sørge for at gater og rom er godt opplyste
 • skjerpe kravene til bruk av overvåkningskameraer
 • gå imot et forbud mot tigging og fjerne kravet om registrering av tiggere
 • at sørge for at brannvesenet har tilstrekkelig bemanning og moderne utstyr
 • at katastrofeberedskapen i kommunen gjennomgås jevnlig og at det avholdes jevnlige øvelser

 

1.7 Kommunereform

Kommunegrensene på Nedre Romerike ble for en stor del lagt på en tid da reisemønstrene var annerledes enn i dag, og før tettstedene ble sammenhengende på tvers av kommunegrenser. Venstre er positive til å se på ny inndeling av kommunene i området, og vil at Skedsmo kommune skal være en aktiv, positiv og løsningsorientert aktør i arbeidet med ny kommunestruktur.

Venstre vil:

 • arbeide for å finne de beste løsningene for innbyggerne i forbindelse med en eventuell kommunesammenslåing gjennom dialog med de kommunene som eventuelt vil inngå i en ny kommune
 • arbeide for at eventuelle endringer i kommunestruktur i vårt område skal bidra til bedre arealplanlegging og mer helhetlig tenkning rundt transport og fremkommelighet
 • arbeide for at tjenester til innbyggerne i minst like stor grad som i dag skal ytes der folk bor
 • at strukturendringer skal føre til et bedre lokaldemokrati, der befolkningen får større innflytelse over beslutninger som gjelder der de bor
 • legge til rette for at lokaldemokratiet ivaretas gjennom lokale utvalg (kommunedelsutvalg) som disponerer egne lokale midler og kan fungere som høringsinstans.

2. Den bærekraftige kommunen


Skedsmo vil utvikle seg mye i årene fremover. Venstre vil sikre at utviklingen skjer til folkets beste så alle kan leve det gode liv i Skedsmo. Mange mennesker ønsker å bo i byen. Det er i byene man kan utfolde seg i et mangfold av aktiviteter og i byene lever man tett på utviklingen sammen med mange andre mennesker. Fremtidens fornybare samfunn betyr ny og spennende teknologi, renere luft og slutt på menneskeskapte klimaendringer. Gjennom klare politiske prioriteringer ønsker Venstre å gjøre Skedsmo til en klimanøytral foregangskommune.

 

2.1 By- og tettstedsutvikling

Skedsmo har en fantastisk beliggenhet i skjæringspunktet mellom by og land, og har et helt spesielt grønt-urbant særpreg. Dette særpreget skal beholdes samtidig som vi skal møte en sterk vekst i befolkningen. Fortetting og etablering av nye boligstrøk og arbeidsplasser må først og fremst skje innenfor triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller, men ikke på en slik måte at det ødelegger de grønne kvalitetene i dette området.

Utenfor triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller skal tettstedspreget opprettholdes, men det må legges til rette for utvikling av lokale sentrumsområder på Skedsmokorset og ved Leirsund stasjon.

Kjeller flyplass utgjør en stor arealreserve for fremtidig byutvikling. Her kan det etableres nye boliger, arbeidsplasser, grønne parker og attraktive byrom, uten at det går på bekostning av eksisterende bebyggelse, jordvern eller friluftsområder. Dersom Forsvaret ikke lenger har behov for flyplassen, bør området omdannes til en ny, grønn og klimanøytral bydel. Samtidig må det finnes en ny, permanent løsning for lokalisering av den sivile småflytrafikken som i dag har midlertidig base på Kjeller.

Venstre vil:

 • håndtere befolkningsveksten på en bærekraftig måte ved å fortette rundt eksisterende trafikknutepunkter og bevare grøntområder
 • åpne for høyhusbebyggelse på sentrale steder innenfor triangelet Lillestrøm-Strømmen-Kjeller
 • ta vare på hagebyene i Lillestrøm og på Strømmen
 • sikre en god overgang mellom hagebyene og sentrum gjennom gradvis lavere bygg i randsonene mot villaområdene
 • legge til rette for utvikling av lokale sentrumsområder på Skedsmokorset og ved Leirsund stasjon
 • forberede planer for en ny, grønn og klimanøytral bydel dersom Kjeller flyplass blir lagt ned
 • fremme økt bruk av tre som bygningsmateriale
 • sikre gode idretts-, rekreasjons- og grøntarealer i forbindelse med fortetting, på en måte som sikrer gode ferdsel med sykkel og gange mellom områdene
 • la universell utforming være førende for planlegging av alle offentlige rom

 

2.2 Grønn by

Nærhet til gode friluftsopplevelser er viktig for folks livskvalitet. Når byen vokser, må vi sikre at vi tar vare på de bynære friluftsområdene, og at det er grønne parker i byens sentrum.

Venstre vil:

 • etablere nye byparker på Stortorvet og i Kirkegata i Lillestrøm
 • etablere Sloraparken ved Slorahallen og ny sentrumspark på Strømmen
 • styrke Kirkegata i Lillestrøm som en kulturgate
 • bevare tur- og rekreasjonsområdet rundt Nitelva, videreføre Sagstien helt ned til Skjerva, forlenge turveien langs Nitelva opp til Hvam og etablere gang- og sykkelbro over Skjervagapet
 • etablere belysning langs Flomvollen
 • videreutvikle kunstparken langs Nitelva og Sagelva
 • etablere tursti fra Lillestrøm til Asakmarka med bro over Leira
 • styrke aktiviteten på Sørum Fritidsgård, blant annet ved å forbedre infrastrukturen og øke ride- og turmulighetene
 • øke tilgjengeligheten langs Pilgrimsleden, og gjøre den bedre kjent blant befolkningen
 • holde parkene velstelte og rene for søppel, og sørge for at veier og fortau holdes rene og trygge
 • etablere flere hundegårder der hunder kan løpe løs
 • sette ut flere søppelkasser med hundeposer langs gangveier og turtraséer
 • sørge for grønne lunger og gangveier i boligområder
 • forvalte markaloven slik at det oppfordrer til friluftsliv og idrett, samtidig som lovens formål om å ivareta Marka respekteres

 

2.3 Klimafyrtårnet Skedsmo

Å gjøre noe med globale klimaproblemene handler om å ta lokalt ansvar, men også om å gå med åpne øyne og faste skritt mot fremtiden. Venstre tror på nye, teknologiske løsninger og vi tror på et nytt bærekraftig samfunn med lave klimagassutslipp. Et slikt samfunn kommer ikke av seg selv, det kreves tydelige politiske prioriteringer og det offentlige må bidra til at de nye miljøvennlige løsningene blir satt ut i livet. I Skedsmos energi- og klimaplan er det satt mål om å redusere utslippene med 30% innen 2020 og 50% innen 2030.

I praksis betyr dette at vi må prioritere kollektivløsninger for transporten og lette til rette for sykkel og gange. Samtidig må vi sette kreftene inn på å gjøre transportnæringen og all annen energibruk utslippsfri. Forbruksmønster og avfallshåndtering må inn i et kretsløpsperspektiv.

Venstre vil:

 • at kommunen skal stimulere til økt bruk av el-biler og miljøbiler, blant annet ved å bidra til etablering av mange flere ladeplasser og hurtigladere for elbiler og jobbe for etablering av flere hydrogenstasjoner i Skedsmo
 • stille krav om etablering av ladeplasser i tilknytning til alle nybygg
 • innføre en egen støtteordning for borettslag som vil etablere ladeplasser i eksisterende parkeringsanlegg
 • legge om den kommunale bilparken slik at den som hovedregel består av biler som benytter nullutslippsteknologi, slik som elektrisitet, hydrogen eller biodrivstoff
 • jobbe for omlegging til nullutslippskjøretøy i drosjenæringen
 • legge til rette for bildelingsordninger for el-bil
 • bidra til å utvikle Akershus Energipark og miljøet rundt til å bli Europas ledende senter for klimavennlig energi
 • stille strenge krav til nybygg om energieffektivitet, og stimulere til at det bygges passivhus og plusshus
 • at alle nye kommunale bygg skal bygges med høy energieffektivitet, tilsvarende energistandard A
 • gjennomføre energieffektiviseringstiltak i alle eksisterende kommunale bygg
 • fortsette utbyggingen av fjernvarmenettet, i samarbeid med Akershus Energi
 • avvikle all bruk av fossil fyring (olje og gass) innenfor kommunens grenser innen 2020, og i kommunale formålsbygg innen utgangen av 2016
 • installere solfangeranlegg på alle nye, kommunale bygg som ikke er, eller vil bli, tilknyttet fjernvarmenettet
 • opprette et klima- og energifond øremerket til å stimulere til gjennomføring av tiltak som reduserer klimagassutslippene fra ikke-kommunale bygg og anlegg i Skedsmo, samt tiltak som gir redusert og/eller mer effektiv energibruk
 • legge til rette for enklere kildesortering av avfall, spesielt flere innsamlingsstasjoner for glass og metall, og stille krav om at slike innsamlingsstasjoner bygges integrert i nye boligkomplekser
 • at kommunen skal stille relevante miljøkrav ved alle anskaffelser og bruke sin påvirkningskraft til å stimulere leverandører av varer og tjenester til miljøvennlig produksjon og adferd
 • gjennomføre klimavettkampanjer i Skedsmo for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energi eller kjøp av varer og tjenester
 • arbeide for at kommunale virksomheter miljøsertifiseres
 • innføre et kommunalt klimaregnskap der alle kommunens virksomheter rapporterer årlig på sitt CO2-fotavtrykk

 

2.4 Transport

Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: gode transportmuligheter for hele befolkningen, et miljøtilpasset, utslippsfritt samfunn og verdiskapning for næringslivet. Samferdselspolitikken må føre samfunnet i retning av alle tre mål på samme tid.

For å motvirke kødannelser og tilby god fremkommelighet for alle, ønsker Venstre å prioritere kollektivtrafikk foran privatbilisme der vi har de største utfordringene i trafikken. Venstre vil etablere egne kollektivakser for bussen, og etablere Romeriksbanen i t-banens forlengelse fra Ellingsrud til Kjeller via Ahus og Lillestrøm. Det bør også planlegges for en trasé som går videre fra Kjeller via Hvam, Skjetten og Lahaugmoen inn til Vestli, slik at Lillestrøm blir et østlig knutepunkt for alle skinnegående linjer i nordøst-korridoren.

For å få til gode grep for kollektivtransporten, er det avgjørende å få til et godt samarbeid som involverer kommunene, fylkeskommunen, staten, Ruter, Jernbaneverket og NSB. Siden alle de store trafikkårene på Romerike går gjennom Skedsmo, er det avgjørende å få til et godt samarbeid med nabokommunene om tiltak som reduserer gjennomgangstrafikken av privatbiler, f.eks. gjennom etablering av innfartsparkeringer.

Det skal være enkelt, trygt og hyggelig å gå og bruke sykkel som transportmiddel i Skedsmo hele året. Hensynet til syklister og gående skal prioriteres i all planlegging av vei- og trafikkløsninger. Spesielt vil Venstre trygge veinettet rundt områder barn og unge ferdes og oppholder seg.

Venstre vil:

 • arbeide for å etablere Romeriksbanen fra Ellingsrud til Kjeller via Ahus og Lillestrøm
 • arbeide for å etablere en ny jernbanestasjon på Åråsen, i sammenheng med utbygging av innfartsparkering som avlaster Lillestrøm sentrum og utvikling av LSK-triangelet
 • etablere en egen kollektivtrasé mellom Lillestrøm og Kjeller
 • etablere en egen snarvei for buss fra Kjeller til Holt/Vestvollen, for å oppnå en betydelig raskere bussforbindelse fra Tæruddalen, Brånås og Holt/Vestvollen til Lillestrøm terminal
 • etablere en egen snarvei for buss fra Tæruddalen til Åsenhagen
 • arbeide for etablering av en busspendel mellom Skedsmokorset, Leirsund stasjon og Asak, med avgangstider som korresponderer med toget
 • arbeide for at det etableres egne nattavganger på toget fra Oslo til Lillestrøm og videre, og for avganger hele døgnet på de tyngste bussrutene mellom Oslo og Nedre Romerike
 • øke antall innfartsparkeringsplasser på Leirsund og Hvam
 • arbeide for bedre fremkommelighet for buss gjennom Skjetten og utrede nye veiløsninger som kan avlaste trafikken på Nordbyveien
 • arbeide for en ny trasé for gjennomgangstrafikk fra Ask til E6 for å redusere trafikkbelastningen på Skedsmokorset
 • arbeide for veiløsninger i Lillestrøm som kanaliserer gjennomgangstrafikken utenom sentrum
 • arbeide for firefelts vei på riksvei 159 mellom Rælingstunnelen og riksvei 22 (Fetveien)
 • føre en parkeringspolitikk som stimulerer til god omløpshastighet på parkeringsplassene og som støtter opp om alternativer til bilbruk i sentrumsområdene
 • håndheve forbudet mot tomgangskjøring og la parkeringsvakter utstede bøter ved overtredelse
 • skjerme boområder mot gjennomgangstrafikk
 • utvide sykkelveinettet ved å bygge flere sykkelveier og sykkelfelt, og etablere en egen sykkelhighway langs jernbanen der man kan sykle uten å bli hindret av annen trafikk
 • etablere gode sykkelparkeringsplasser med lademulighet for elsykler, tak og tyverisikring (sykkelhotell)
 • etablere gang- og sykkelbro over Skjærvagapet
 • etablere sammenhengende sykkelvei mellom Ask og Skedsmokorset
 • utvide bysykkelordningen til Kjeller og Strømmen
 • prioritere god og trygg framkommelighet på gang- og sykkelveier om vinteren
 • sikre godt vedlikehold av veier, gangveier og sykkelveier

 

2.5 Vern om naturressursene

Naturressursene er det vi lever av, når alt kommer til alt. Venstre ønsker et sterkt vern om den dyrkede jorda, vi ønsker at våre elver skal være i god økologisk tilstand og at våre artsrike naturlandskaper bevares.

Venstre vil:

 • intensivere opprensingen av Nitelva, Sagelva og Leira slik at de så raskt som mulig tilfredsstiller EUs krav til vannkvalitet
 • jobbe for å etablere naturreservat i Stilla og Brauterstilla
 • jobbe for et samarbeid mellom kommunen og jordbruket langs vassdragene våre for å redusere tilførsel av fosfor og annen avrenning fra jordbruk
 • ruste opp det kommunale avløpsnettet og øke utskiftningstakten for å bedre vannkvaliteten i kommunens vassdrag
 • vedta egen verneplan for raviner
 • ta vare på naturlandskapet i Skedsmo og sikre de store landbruksarealene utenfor by- og sentrumsområdene mot nedbygging
 • sørge for at natur i kommunen er tilstrekkelig kartlagt
 • utarbeide en egen kommunal strategi for klimatilpasning

 

3. Den levende og skapende kommunen

Skedsmo er Romerikes hovedstad, med sterke kunnskapsmiljøer, store arbeidsplasser og populære besøksmål som tiltrekker seg studenter, arbeidstakere og besøkende både innenfor og utenfor regionen. For Venstre er det viktig å bygge videre på dette og bidra til at det etableres flere gode arbeidsplasser i Skedsmo.

 

3.1 Handels- og møtestedet på Romerike

Skedsmo er et viktig møtested på Romerike og et messe- og handelssentrum for hele Oslo-regionen. Venstre ønsker å styrke sentrumsområdene i kommunen og legge til rette for at Skedsmo utvikles som et sted for gode opplevelser med et mangfold av kulturtilbud, butikker, spisesteder og lignende som skaper liv og som bidrar til at trafikken til store messer og arrangementer kan komme det øvrige næringslivet til gode. Venstre ønsker også å gi butikker, restauranter og utesteder økt frihet til å bestemme sine egne åpningstider, slik at innbyggerne i kommunen kan få et mer fleksibelt tilbud.

Venstre vil:

 • sikre kommunal støtte til Byfesten og andre sentrale festivaler og arrangementer
 • arbeide for å styrke Skedsmo som en attraktiv lokalisering for store nasjonale og internasjonale arrangementer
 • legge til rette for at Storgata i Lillestrøm skal være en pulserende gågate
 • legge til rette for at Strømmen skal kunne være et trivelig møtested med et yrende gateliv
 • avvikle nattmatforbudet i Lillestrøm sentrum og gi matserveringsstedene mulighet til å ha åpent så lenge de vil
 • tillate lengre åpningstider for utesteder for å motvirke trengselen som oppstår når alle skal hjem fra byen samtidig
 • tillate søndagsåpne butikker, dersom kommunen får slik myndighet

 

3.2 Næringsliv og nyskaping

Venstre vil sikre gode rammebetingelser for næringslivet og at kommunen skal være en stabil og forutsigbar tilrettelegger for at det kan skapes verdier og arbeidsplasser. Skedsmo skal fremstå som en attraktiv kommune for næringsetablering med gode og attraktive arealer for bedrifter som ønsker å etablere seg her.

På Kjeller har Skedsmo et av Norges mest innovative forsknings- og utviklingsmiljøer. Venstre ønsker å styrke dette miljøet og bidra til at det kan vokse og utvides med nye institusjoner og nye bedrifter. Venstre vil legge til rette for at det kan skapes sterke næringsklynger som tiltrekker seg fagmiljøer og bedrifter som er ledende innen sitt felt. Spesielt ønsker Venstre å bygge videre opp under det sterke miljøet som finnes innenfor fornybar energi, som er en sektor i sterk vekst og med stort potensiale, og hvor Kjeller-miljøet allerede har en ledende posisjon.

Kommunen må være med på å etablere felles arenaer for forskningsmiljøet, høgskolen, næringslivet, kulturlivet og kommunen selv, for å bidra til å skape gode synergieffekter, jobbe sammen for å styrke områdets omdømme, og skape et klima der kreativitet og kunnskap kan gjøres om til verdiskapning og arbeidsplasser.

Venstre vil:

 • at kommunen skal være en positiv samarbeidspartner og tilrettelegger for at det kan etableres flere bedrifter og arbeidsplasser
 • støtte tiltak som bidrar til at spin-offs fra forskningsmiljøene blir værende i kommunen
 • arbeide for å gjøre Skedsmo til en attraktiv kommune for bedriftsetablering
 • sikre at Skedsmo kan tilby gode næringsarealer
 • bidra til at det etableres attraktive kontorlokaler slik at bedrifter kan etablere seg og vokse seg store i Skedsmo
 • at kommunen skal samarbeide aktivt med kulturlivet og næringslivet om å legge til rette for kulturbasert næring

 

3.3 Studentbyen Lillestrøm

Skedsmo er vertskap for Norges største statlige høgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus. Venstre ønsker at Skedsmo kommune skal være en god og imøtekommende samarbeidspartner for høgskolen og studentene som går der. Lillestrøm skal være en attraktiv studentby der studenter kan bo og leve godt i et stimulerende miljø.

Venstre vil:

 • tilrettelegge for at Høgskolen i Oslo og Akershus kan vokse på Kjeller eller i Lillestrøm og styrke sin posisjon nasjonalt og internasjonalt
 • tilrettelegge for et godt samarbeid mellom høgskolen, kommunen og de andre aktørene i og rundt Forskningsparken
 • tilrettelegge for etablering av studentboliger i Lillestrøm sentrum

 

4. Oppvekst


Venstre ønsker at alle barn som vokser opp i Skedsmo skal ha en trygg oppvekst. I tillegg skal de gis de beste muligheter for å lykkes i livet, gjennom god utdanning og et godt læringsmiljø. Venstre ønsker et samfunn som verdsetter kunnskap og som stimulerer til nysgjerrighet, nyskapning og kreativitet. Et samfunn hvor alle har like muligheter, er et samfunn som tar vare på barns iboende tørst etter kunnskap, og som gir alle den beste utdanningen de kan få basert på egne forutsetninger.

 

4.1 En god barndom

Alle barn i Skedsmo skal ha muligheten til en trygg oppvekst. Venstre vil gjennomføre tiltak som kan styrke familien, bidra til utvikling av barnevernet og sikre et godt helsetilbud for barn og unge.

Venstre vil:

 • målrette tiltak for barn i familier som lever i økonomisk utrygghet, gjennom ordninger som f.eks. aktivitetskortet og opplevelseskortet
 • sikre god kapasitet og kompetanseutvikling i barnevernet
 • sikre at alle fosterbarn har en kvalifisert tilsynsfører
 • videreføre SAMBUS-modellen (SAMarbeid om Barn og Unge i Skedsmo) for tverrfaglig samarbeid og legge til rette for godt samarbeid mellom barnevern, PPT, skole, politi og andre aktuelle instanser for å sikre at barn og unge blir ivaretatt
 • styrke samarbeidet med idretten, frivillige organisasjoner, ressurssentre og andre viktige aktører på området
 • sikre at alle barn har en trygg skolevei
 • styrke skolehelsetjenesten for å sikre god oppfølging av elever og familier som trenger hjelp i hverdagen
 • sikre at barn i kommunen som trenger det, har et tilstrekkelig tilbud om norskopplæring for sikre like muligheter for alle i kommunen
 • jobbe mot mobbing i barnehage og skole
 • sørge for det rekrutteres mer barnefaglig utdannet personale til barnehager, barneskoler, SFO og andre instanser som jobber rundt barna i kommunen
 • sikre et fleksibelt SFO-tilbud som åpner for at man kan velge å benytte seg av tilbudet en eller flere dager i uka, eller annenhver uke
 • sikre differensierte priser i barnehage og SFO slik at alle har mulighet til å benytte seg av disse tilbudene

 

4.2 Kunnskap og kompetanseutvikling

Skolen skal formidle kunnskap og allmenndannelse på en måte som skaper utvikling hos den enkelte og i samfunnet. Venstre ønsker at skolene og den enkelte lærer skal ha stor frihet til å styre sin egen utvikling og finne gode lokale løsninger. En liberal skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, og at det må legges til rette slik at hver enkelt elev får utviklet sine evner og strukket seg så langt som mulig.

Skedsmoskolen må være en attraktiv arbeidsplass med godt faglig og sosialt miljø, med gode muligheter for kompetanseutvikling. Venstre mener at lærerne er den viktigste ressursen i skolen. Det er derfor avgjørende at Skedsmo klarer å rekruttere og beholde de dyktige lærerne og klasselederne.

Venstre vil:

 • ha flere gode lærere i Skedsmo-skolen
 • skape trygge og gode klasseledere gjennom å videreføre og utvide ordningen “Kompetanse for kvalitet” slik at alle lærere i Skedsmoskolen skal få mulighet til å få faglig påfyll og tilegne seg ny kunnskap
 • gi ansatte i lærerstillinger uten rett formell kompetanse en mulighet til å tilegne seg denne kompetansen ved siden av jobb
 • avlaste lærerne ved å åpne opp for å ansette andre yrkesgrupper som kan komme elevens utvikling til gode, eksempelvis ressursteam bestående av sosiallærer, helsesøster, PPT-kontakt og spesialpedagog
 • legge til rette for at andre yrkesgrupper (miljøterapeuter o.l.) kan få jobbe i skolen der det er hensiktsmessig
 • sikre at alle elever får opplæring og utfordringer tilpasset eget nivå
 • styrke tidlig innsats allerede fra barnehagealder
 • jobbe for å innføre gratis adgang til bruk av offentlig kommunikasjon for grunnskoleelever/-klasser på ekskursjoner i skoletiden
 • at elevene regelmessig kan gi tilbakemeldinger på lærere og undervisning
 • styrke morsmålsundervisningen
 • etablere sommerskole som et frivillig tilbud i skoleferien
 • videreutvikle Skedsmo-standardene slik at de favner hele elevmassen på en bedre måte
 • sikre god demokratiopplæring i skolen, også gjennom praktisk arbeid, f.eks. gjennom elevråd og barn- og unges kommunestyre
 • sikre et godt voksenopplæringstilbud
 • ansatte egne NAV-veiledere på de videregående skolene i kommunen for å hindre drop-out
 • sikre én lærlingplass per 1000 innbyggere i kommunen, både for å bidra til at elever på videregående skole får læreplass og for å sikre god rekruttering til de kommunale tjenestene
 • arbeide for at det etableres en ny videregående skole på Kjeller med fokus på realfag og helsefag, knyttet opp mot det eksisterende forsknings- og høgskolemiljøet i området
 • styrke tilretteleggingen for samarbeid mellom grunnskolen, høgskolemiljøet og instituttene på Kjeller med spesielt fokus på realfag
 • satse på en sterk offentlig skole, men si ja til friskoler og private SFO-tilbud som et supplement til kommunens tilbud

 

4.3 Et godt læringsmiljø

Elever og lærere skal trives på skolen. Skedsmo får i overkant av 100 nye elever hvert år. Det er viktig at en slik vekst ikke går ut over kvaliteten. Venstre vil fortsette å ruste opp de eksisterende skolebyggene og bygge nye skoler i takt med befolkningsveksten.

Venstre vil:

 • bygge ny skole i Sophie Radichs vei i Lillestrøm for å møte elevtallsveksten
 • videreføre opprustningen av skolene i Skedsmo
 • arbeide for at alle skal ha mulighet til å gå på sin nærskole
 • at skolene skal spille en viktig rolle i nærmiljøet og at skolebygningene tilrettelegges slik at de skal kunne brukes aktivt på kveldstid

4.4 Gode og trygge barnehager

Skedsmo skal tilby gode og trygge oppvekstsvilkår for barn. Gode oppvekstsvilkår betyr blant annet nok barnehageplasser med høy kvalitet. Barnehagen skal gi barn mulighet til å få utløp for sin medfødte nysgjerrighet og lære gjennom lek og lystbetonte aktiviteter. Barnehagen er dessuten en viktig arena for språkutvikling og integrering.

Venstre vil:

 • opprettholde full barnehagedekning ved å legge til rette for økt etablering av kommunale og private barnehager i takt med befolkningsveksten
 • jobbe for at private barnehager skal ha gode og forutsigbare rammevilkår
 • sørge for et tilstrekkelig antall deltidsbarnehageplasser
 • sikre gode kvalitet og bemanning i alle barnehager i kommunen
 • opprettholde dagens åpningstider i barnehagene, og åpne for at utvalgte barnehager kan ha lengre åpningstid, tilpasset særlig for aleneforeldre med skift- eller turnusarbeid
 • sikre to hovedopptak i året, samt fortløpende tildeling gjennom året såfremt det er ledige plasser
 • opprettholde differensierte barnehagepriser og søskenrabatt
 • sikre at søsken får plass i samme barnehage

 

5. Helse og omsorg


Skedsmo skal ha gode helse- og omsorgstjenester, og du skal føle trygghet for at kommunens tjenester holder den kvalitet den skal. Skedsmo kommune skal være en kommune der vi tar vare på hverandre.

 

5.1 Hjelp når du trenger det

Skedsmo skal ha god akuttberedskap og tilby rask hjelp når det trengs. Det er viktig at rehabilitering kommer raskt igang etter sykdom, og at folk med kroniske sykdommer får den behandlingen de trenger for å få best mulig livskvalitet i hverdagen. Dette betyr at det må være nok behandlingsplasser.

Venstre vil:

 • at legevakten skal tilby døgnkontinuerlig hjelp for alle typer akutt-tilstander
 • sikre et godt tilbud for sykehuspasienter ved KAD (Kommunal Akutt Døgnenhet) i Romerike Helsebygg
 • etablere frisklivssentral i Kjerulfs gate i Lillestrøm
 • sikre at det er tilstrekkelig med fastlege-hjemler
 • opprette flere hjemler innenfor psykiatri, fysioterapi og ergoterapi for å sikre at de som trenger det får rask behandling
 • ansette egne hjemmetrenere i hjemmetjenesten for å styrke arbeidet med hverdagsrehabilitering
 • etablere nytt terapibasseng, enten kommunalt eller i samarbeid med private aktører

 

5.2 En trygg alderdom

Den eldre delen av befolkningen i Skedsmo vokser raskt. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen disse representerer. Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at eldre har ulike ønsker og behov.

Venstre vil gi eldre mennesker trygghet og valgfrihet. Alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, men samtidig skal det være lett å få sykehjemsplass når man trenger det. Eldre mennesker har svært forskjellige interesser og behov. Venstre vil føre en politikk som gir mange muligheter for valg, enten det gjelder hvilke tjenester en vil benytte, eller hvem som skal utføre dem.

Venstre vil:

 • legge til rette for at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de har muligheter til det
 • sikre et godt hjemmehjelpstilbud
 • tilby trygghetsalarm til alle som har behov for det
 • ruste opp østfløyen og utvide sykehjemskapasiteten på LIBOS i Lillestrøm
 • sikre enerom for alle som har langtidsopphold på sykehjem
 • at beboere på sykehjem skal ha stor valgfrihet til å kunne bestemme over egen hverdag
 • styrke innsatsen i demensomsorgen
 • sikre et godt dagsentertilbud
 • legge til rette for at både kommunale, idéelle og private aktører kan ta oppgaver i omsorgssektoren, og at kommunen tar et aktivt lederskap i dette samarbeidet
 • legge til rette for bokollektiv for eldre i samarbeid med idéelle og private aktører
 • samarbeide med idéelle foreninger som bygger tilpassede boligkonsepter i tilknytning til institusjonsplasser

 

5.3 En verdig rusomsorg

Bruk av rusmidler er et stort sosialt problem, og vi må arbeide systematisk med å forebygge at nye grupper av barn og ungdom får rusproblemer. Alle som sliter med rusavhengighet skal få hjelp av en helhetlig tiltakskjede som er lett tilgjengelig og som tar i bruk et bredt spekter av virkemidler.

Venstre vil:

 • sikre en sammenhengende behandlingskjede fra akuttavrusning til rehabilitering
 • sørge for at alle som har vært til avrusning umiddelbart får tilbud om videre behandling
 • ha en god og helhetlig oppfølging av LAR-pasienter
 • jobbe for tiltak som sikrer verdige boforhold og arbeid til mennesker som sliter med rusavhengighet
 • etablere et lavterskel natthjemtilbud for rusmisbrukere i Lillestrøm
 • søke om et prøveprosjekt for heroinassistert behandling for de tyngste brukerne
 • sikre egnet behandling for alle som ønsker å bli rusfrie, herunder sikre et nært samarbeid med psykiatrien
 • sikre bedre ettervern med større grad av integrering i lokalsamfunnet
 • bemannede overgangsboliger for rusmisbrukere første året etter behandling med store krav til ruskontroll og tett samarbeid med NAV om skole eller praksisplasser for å få jobberfaring
 • etablere robustboliger for rusavhengige
 • videreføre ordningen med ruskontrakter for elever med rusproblem

 

5.4 Løft for mental helse

Mange sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder. De har ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må være bredt og allsidig.

Venstre vil:

 • sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien
 • sikre rask behandling spesielt i barne- og ungdomspsykiatrien
 • sikre god og oppdatert kompetanse hos alle ansatte som arbeider med psykisk helse
 • sikre tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen
 • sørge for at alle som av helsemessige grunner trenger bolig med tilsyn får tilbud om dette
 • videreføre ATV (alternativ til vold) som behandlingstilbud for menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner

 

5.5 Mer til dem som trenger det mest

Til tross for at vi har hatt en sterk og langvarig velstandsutvikling, er det stadig enkeltmennesker og familier som er fattige eller som føler seg utenfor. Skedsmo må ta et større ansvar på dette området.

Frivillige institusjoner er en ressurs som kommunen må bruke i arbeidet med å gjøre hverdagen lettere for dem som trenger sosial kontakt, støtte og oppfølging.

Venstre vil:

 • sikre at sosialhjelpssatsene ligger på nivå med statlig norm
 • sikre et godt tilbud om arbeidstrening, blant annet gjennom Norasonde
 • sørge for gode og trygge boforhold og sikre god kvalitet på de kommunale boligene
 • videreføre ordningen med startlån for å hjelpe flere inn på boligmarkedet
 • støtte opp om det uvurderlige arbeidet som Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Mercy House, HomeStart, Frivilligsentralen og andre frivillige og idéelle organisasjoner gjør

 

6. Kultur og idrett


Kultur og idrett gir livskvalitet og samhold. Venstre vil at alle i Skedsmo skal ha tilgang på gode opplevelser innenfor kultur og idrett, både som utøver og som tilskuer, og vil spesielt prioritere bredden i kultur- og idrettstilbud til barn og unge.

 

6.1 Kultur

En liberal kulturpolitikk sikrer kunstnerens frihet, innbyggernes valgfrihet samt kulturell bredde og kvalitet i flest mulig kulturuttrykk. Skedsmo kommune skal være Østlandets beste bosted for alle som er opptatt av kultur.

Venstre vil:

 • øke ressursene til kultursektoren og være en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner for kulturlivet i kommunen
 • legge til rette for et selvstendig kulturliv i tillegg til kommunens kulturtilbud
 • realisere nytt kulturhus på Husebylåven
 • realisere etablering av nye lokaler til Akershus Kunstsenter i Kirkegata i Lillestrøm, i samarbeid med Akershus fylkeskommune
 • etablere nytt multimediehus i Kirkegata i Lillestrøm, med blant annet bibliotek og aktiviteter for barn og unge
 • etablere et felles sosialt samlingssted på Skjetten
 • bidra til å ta vare på og formidle kunnskap om Skedsmos historie, i samarbeid med Akershusmuseet
 • bidra til realisering av nytt nasjonalt våtmarkssenter og fløtingsmuseum ved Fetsund Lenser, og koble dette sammen med kulturminner i Lillestrøm og Strømmen knyttet til tømmerfløting og sagbruk
 • sikre gode åpningstider på Hovedbiblioteket på Strømmen, inkludert søndagsåpent utenom skolens sommerferie, og opprettholde bibliotektilbudet på Skedsmokorset
 • legge til rette for godt samarbeid mellom biblioteket og andre kulturinstitusjoner
 • sikre gode arenaer for egenorganiserte aktiviteter blant barn og unge
 • opprettholde ordningen med gratis utleie av skolelokaler til lokale fritidsaktiviteter
 • øke tilskuddene til musikk- og kulturskolen slik at flere kan benytte seg av dette tilbudet
 • øke administrasjonsstøtten til frivillige lag og foreninger, og opprettholde det særskilte tilskuddet til skolekorps
 • gjennom målrettede tiltak sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i kultur- og idrettsliv, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon
 • opprettholde gode og forutsigbare rammer for Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn
 • arbeide for at hele musikklivet har tilgang til gode og tilpassede lokaler til øving og konserter
 • kartlegge musikklokaler i kommunen og sikre at nybygg og rehabilitering av musikklokaler, herunder aktuelle skolelokaler, gjennomføres i henhold til “NS 9178 akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse”
 • sikre og videreføre den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken

 

6.2 Idrett

Hele Skedsmos befolkning skal ha mulighet til å delta i idrett og friluftsliv. Dette gjelder også for dem som ikke er med i den organiserte idretten. Alle må ha mulighet til å drive aktivitet på egne vilkår og selv bestemme hvilken form og innhold aktivitetene skal ha. Skedsmo skal ha gode anlegg for både breddeidrett og idrett på elitenivå.

Venstre vil:

 • etablere ny idrettspark på Lundjordet på Skedsmokorset, og blant annet tilrettelegge for oppføring av fotballhall
 • etablere futsal/fleridrettshall på Strømmen stadion
 • videreføre gratisprinsippet for barn og unge under 17 år, og utvide det til å gjelde alle kommunale anlegg
 • sikre at nye skoler fremover bygges med flerbrukshall/forsamlingslokale i stedet for tradisjonell gymsal
 • videreutvikle Nebbursvollen som et attraktivt friluftsbad for hele Nedre Romerike, og blant annet bygge stupetårn
 • bygge ny skytebane på Lahaugmoen og legge ned skytebanen på Skjetten
 • forsøke å finne en driftsmodell som gjør det mulig å opprettholde slalomanlegget i Nylendlia
 • støtte etablering av privat badeanlegg på Strømmen, og arbeide for at anlegget kan supplere kommunens behov for svømmetilbud i undervisningssammenheng og behandlingsøyemed
 • legge til rette for utvidelse av golfanlegget på Vigernes
 • ruste opp Skedsmohallen
 • rehabilitere kommunens svømmehaller for å sikre god standard og forutsigbar drift
 • sørge for godt vedlikehold ved de kommunale idrettsanleggene
 • sikre gode nærmiljøanlegg i hele kommunen
 • sørge for god skilting til idrettsanlegg, turveier, ski og løypenett, samt oppgradering av eksisterende rekreasjonsmuligheter

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**