Politikk for et mer miljøvennlig havbruk

Pål Farstad på bedriftsbesøk i Florø. Her sammen med 3. generasjon i E. Karstensen Fiskeoppdrett (Marø Havbruk)
Pål Farstad på bedriftsbesøk i Florø. Her sammen med 3. generasjon i E. Karstensen Fiskeoppdrett (Marø Havbruk), Foto: Simon Dyhr

Gjennom stortingsbehandlingen av havbruksmeldingen er det tatt viktige skritt på veien til en langt mer miljøvennlig havbruksnæring. Det var det aller viktigste for Venstre da Stortinget nylig behandlet stortingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Mer miljøvennlig havbruk

Venstre vil hegne om villaksen og annen villfisk samtidig som vi gir havbruksnæringen mulighet for vekst.
Gjennom stortingsbehandlingen av havbruksmeldingen er det tatt viktige skritt på veien til en langt mer miljøvennlig havbruksnæring. Det var det aller viktigste for Venstre da Stortinget nylig behandlet stortingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.

I tillegg er Venstre fornøyd med at en vesentlig større del av inntektene fra havbruksaktiviteten skal tilfalle kommunene som har oppdrettsanlegg. Mange kommuner som har anlegg innenfor sine kommunegrenser har lite igjen for å legge til rette for oppdrett. Mange av de samme kommunene har sagt at de har liten interesse av oppdrett hvis de ikke får mer tilbake i form av avgifter. Venstre har forståelse for dette, og ønsket primært en modell basert på en kombinasjon av arealavgift og inntekt fra vederlag for nye konsesjoner og vekst på eksisterende. Med en langt større prosentvis andel til kommunene fra vederlagene enn i dag, mener Venstre dette ble et godt kompromiss.

Det sendes nå en tydelig melding til havbruksnæringen om at det er bred politisk vilje til å finne gode rammebetingelser og løsninger for at en av landets viktigste næringer kan øke verdiskapingen basert på bærekraft.
Samtidig slås det ettertrykkelig fast at vekst i havbruksnæringen ikke kan skje uten at næringens aktører er i stand til å håndtere lusutfordringene. Dette står helt sentralt for Venstre, slik det står helt sentralt for oss at rømming av fisk fra merdene må løses. Venstre vil ha en null-visjon mot rømming. Venstre er derfor glad for at det er bred enighet på Stortinget om å be regjeringen legge fram en strategi mot rømming som tar utgangspunkt i en null-visjon.

Hensynet til villaksen er avgjørende for at vi har stresset – og stresser – rømming av oppdrettet fisk. I tillegg til de biologiske sidene, er vi opptatt av at de som har skapt næring av villaksen, om det er elvefiske eller sjøfiske, gis mulighet til å videreutvikle dette. Villaks i reiselivs- og rekreasjonsperspektiv står sentralt for Venstre.

For Venstre er det viktig at det blir lagt til rette for at det skal bli lettere å etablere landbaserte oppdrettsanlegg i Norge, og vi er glad for at det ble et samlet budskap om nettopp det i Stortingets behandling av havbruksmeldingen.
Venstre bidrar til at det tas grep for en mer miljøvennlig kurs i havbruksnæringa. En grønnere kurs. Vi legger inn klare forutsetninger til havbruksnæringens aktører om at langt strengere miljøkrav må ivaretas hvis næringen skal vokse.

Pål Farstad, stortingsrepresentant Venstre
Ragnhild Helseth, fylkesleder Møre og Romsdal Venstre
Iver Nordseth, gruppeleder (V) i fylkestinget

Innlegget publisert i TK sin papirutgave 27.06.15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**