Program 2019-2023

Les Modum Venstres valgprogram for perioden 2019-2023

Brosjyre Modum

Dette er våre tre hovedsaker:

 1. Vikersund nord. Vi ønsker å beholde grøntområdet mellom rådhuset og dagens nye blokkbebyggelse, og utvikle dette til et rekreasjonssted for små og store moinger.
 2. Bedre innhold i Modumskolen. Vi ønsker å gi alle barn i Modum like gode forutsetninger for læring, og at de ansatte i skolen opplever at skole blir satset på.
 3. Direkte bussforbindelse til Oslo. Vi ønsker å gjøre det lettere for moingene å bruke kollektivtransport, og ønsker å opprette en direkte bussforbindelse til Oslo.

 

SKOLE OG OPPVEKST

Alle barnehager og skoler i Modum skal gi barna gode forutsetninger for å bli den beste versjonen av seg selv, og i et læringsmiljø der sosial, etnisk eller økonomisk bakgrunn ikke skal ha betydning for læringsmulighetene. Modum Venstre vil derfor at:

 

 • Skoler på samme trinn skal ha lik praksis for undervisningsopplegg
 • Det skal bygges en ny barneskole i Åmot
 • Alle elever skal ha eget PC eller nettbrett
 • En økning av antall lærere skal ikke gå på bekostning av andre yrkesgrupper i skolen
 • Det skal være nulltoleranse for mobbing. Det skal opprettes en tiltaksgruppe mot mobbing
 • Det skal stilles krav til innholdet i SFO på alle barneskoler, og det skal innføres en mer fleksibel ordning for bruk og betaling
 • Det skal etableres ny frivilligsentral for ungdom med Ung Invest på Nedmarken som basis
 • Boost-prosjektet gjennomføres

 

HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Selv om Modum generelt sett er et godt sted å bo, har vi noen folkehelseutfordringer vi må ta på alvor, blant annet utenforskap og sosio-økonomiske utfordringer. Modum Venstre ønsker å prioritere følgende tiltak i neste periode:

 • Alle ansatte som ønsker det skal ha full stilling
 • Endre beregningen av inntektsgrunnlaget i forbindelse med sosial stønad, slik at barnetrygd ikke inkluderes i grunnlaget for familier med varig lav inntekt
 • Opprette mestringsteam for unge mellom 16 og 18 år
 • Bedre individrettet primærkontakt
 • Øke antall boliger med tilsyn innenfor rus og psykiatri
 • Øke stillingsprosenten for hørsels- og synskontakten
 • Gjøre om ordningen med trivselsassistenter til å gjelde hele året
 • Opprette et tilbud som ambulerende data-vaktmester

 

MILJØ, KLIMA OG LANDBRUK

Modum Venstre er opptatt av å ta vare på miljøet og bevare naturen og det biologiske mangfoldet, samt at vi ønsker å gjøre det lettere for moingene å ta grønne valg. Dette skal vi oppnå ved å:

 • Vurdere alternativer til granulater som underlag på kunstgressbanene eller ved bruk av rensemaskin
 • Etablere en miljøvennlig ringbuss Vikersund-Geithus-Åmot
 • Forby engangsplast i kommunal regi
 • Begrense insektdød ved å la være å klippe gresset på utvalgte steder
 • Involvere barnehager og skoler i prosjekter med å lage insekthotell som skal plasseres i nærmiljøet
 • Undersøke mulighet for gjenvinning av plastavfall
 • Etablere flere ladepunkter for el-biler
 • Verne dyrka mark i størst mulig grad
 • Bruke miljøvennlige alternativer ved byggeaktivitet i kommunal regi, samt bruk av fornybar energi som energikilde

 

SAMFERDSEL

For innbyggerne i Modum er det viktig å ha gode forbindelser til omliggende byer. Vi ønsker å legge bedre til rette for at moingene kan velge sykkel som et miljøvennlig transportalternativ. Derfor skal Modum Venstre jobbe for:

 

 • Direkte bussforbindelse til Oslo
 • Å realisere trasévalg for R35 og ny avkjøring til Sigdal utenfor Åmot sentrum
 • Tog mellom Hokksund og Hønefoss
 • Å realisere målene i sykkelbygdavtalen
 • Å bygge gang- og sykkelvei langs Refsalveien og Heggenveien
 • Å vurdere prøveordning med utlånsykler til innbyggerne

 

KOMMUNAL ORGANISERING OG STYRING

Modum Venstre ønsker en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen, både det administrative og det politiske nivået. Vi ønsker mer politisk styring og en mer effektiv og visjonær administrasjon. Vi sier nei til eiendomsskatt på boliger. Alle kommunale bygg skal være i god stand. Modum Venstre ønsker å:

 • Utvikle Modum til en foregangskommune innen digitalisering av kommunale tjenester, deriblant digital tilgang til kommunens arkivmateriale
 • Utarbeide en fullstendig oversikt over alle kommunale bygg med vedlikeholdsstatus
 • Sikre en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon gjennom økt interkommunalt samarbeid
 • Være positivt innstilt til å vurdere kommunesammenslåing, hvis dette blir aktuelt

 

TETTSTEDSUTVIKLING OG NÆRMILJØ

Modum er et godt sted å bo, med gode rekreasjonsmuligheter på land og vann, og med nærhet til de fleste tilbud. Vi ønsker å videreutvikle kommunens tettsteder og nærmiljøer, og Modum Venstre vil derfor jobbe for å:

 

 • Utvikle Vikersund nord til et rekreasjonsområde
 • Videreutvikle Åmot sentrum
 • Realisere en avkjøring til Splitkon direkte via R35
 • Utvikle området ved Skinnerudtangen og gressbanen i Geithus til et nærmiljøområde
 • Sikre bedre oversikt og fremkommelighet i Vikersund sentrum
 • Bedre merking av parkeringsplasser til funksjonshemmede
 • Overføre ansvar for sikkerheten ved gjennomføringen av 17. mai-arrangementer til Modum kommune

 

DEMOKRATI, ÅPENHET OG INKLUDERING

Modum skal være en åpen og transparent kommune, der det lyttes til hva innbyggerne mener og ønsker. Innbyggerne skal på en enkel måte ha mulighet til å følge med på hva som skjer i kommunen. Innvandrere og flyktninger skal gis de samme mulighetene som andre, og kommunen skal ha gode integreringstiltak. For å få til det ønsker vi at:

 • Kommunen legger til rette for at alle kommunale dokumenter kan publiseres digitalt på nettsiden
 • Det etableres flere språkpraksisplasser, både i kommunens regi og i regi av næringslivet i Modum
 • Antall møteplasser der ungdom kan bidra med reell påvirkning økes
 • Kommunen tar imot den andel av flyktninger som IMDI anbefaler
 • Det stimuleres til frivillig innsats i forbindelse med integrering
 • Spørretimen i kommunestyremøtene markedsføres på en god og effektiv måte for innbyggerne
 • Kommunen meldes inn i anti-korrupsjonsorganisasjonen Transparency International Norge
 • Det vurderes å starte et prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer

 

NÆRINGSLIV OG VERDISKAPNING

Antall arbeidsplasser har økt i Modum, og flere av innbyggerne fått jobb innenfor kommunens grenser. Modum Venstre ønsker at næringslivet har gode kår for nyetableringer, og vil prioritere bedrifter og grundere som legger opp til bærekraftig utvikling. Det skal være enkelt å etablere nye bedrifter i Modum. Viktige tiltak er:

 • Rask og forutsigbar saksbehandling
 • Opplevd god rådgivning til eksisterende bedrifter
 • Opplevd god etablererveiledning
 • Gode løsninger for næringslivet i forhold til digitale selvbetjeningsløsninger

 

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

Modum har gode tilbud både innenfor kultur og idrett, og den frivillige innsatsen i Modum er stor. Modum Venstre ønsker å bygge videre på dette ved å:

 • Etablere en funksjon som frivillighetskoordinator
 • Opprette flere partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner
 • Vurdere tiltak som gjør at området ved Vikersundbakken også kan brukes på sommertid
 • Sørge for at vår lokale historie blir bevart ved å flytte kommunens historiske arkiver til sikre omgivelser i IKA Kongsberg
 • Realisere et felles distriktsmuseum for kommunene i midt-fylket, med basis i dagens museum i Prestfoss
 • Bidra til at den verneverdige slepebåten «Greven» kan bli en attraksjon, og bidra med lokalhistorisk kunnskap om tømmerfløtingen på Tyrifjorden

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**