Nøtterøy Venstres program 2015-2019

En god og grønn kommune, Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Dette er en utfyllende beskrivelse av Nøtterøy Venstres program for perioden 2015-2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kortversjonen av Nøtterøy Venstres program for kommunestyreperioden 2015-2019 finner du her.
Denne vil også bli trykket på papir og distribuert til husstandene i kommunen.

Nøtterøy Venstres program
Nøtterøy Venstres program

Dette er Nøtterøy Venstres liste til kommunevalget i 2015

Nøtterøy Venstres liste 2015
Nøtterøy Venstres liste 2015


Dette er en utfyllende beskrivelse av Nøtterøy Venstres program for perioden 2015-2019

Se også vår punktvise oversikt over
Hva Nøtterøy Venstre vil

Tenk nytt, stem Venstre

Venstre er et sosialliberalt parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt samfunn der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet. Et samfunn der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv. Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Vi vil være utålmodige i vårt arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. På denne måten skaper vi den liberale kommunen.

Vi vil jobbe for at det blir lettere å ta de rette valgene, både for en selv, for samfunnet og for miljøet. Vi tror det gode liv på Nøtterøy skapes av frie mennesker, som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene. Vi mener avgjørelser bør tas nære de det angår, og vil derfor redusere sentralstyringen.

Gründervirksomhet, brukerstyrte kommunale tjenester og valgfrihet i skole- og barnehagesektoren er viktig for oss. Vi setter de grønne verdiene og ansvaret for fellesskapet høyt, og kan med god historisk ballast kalle oss et miljøparti.

Bare 3 % av Norges areal er landbruksjord. Noe av den beste landbruksjorda ligger på Nøtterøy. Vi skal være stolte av vår rolle som en av Norges viktigste landbrukskommuner. Nøtterøy Venstre vil bevare landbruket på øya, og er imot enhver utbygging på landbruksjord.

Nøtterøy er en landkommune. Det bør den forsette å være. Nøtterøy bør ikke streve mot det urbane. Tønsberg er byen vår. Nøtterøys kystlinje har viktige rekreasjonsområder for mange. Nøtterøy Venstre vil bevare disse områdene for fremtidige generasjoner.

Ved kommunevalget 2015 står vi foran en av de viktigste veivalg noensinne. Vi skal bestemme om kommunen består som egen politisk enhet, eller blir slått sammen med Tjøme og/eller Tønsberg. Siden det er det nye kommunestyret som eventuelt skal bestemme en sammenslåing, mener vi den beste garantien for at din stemme blir hørt i dette viktige spørsmålet, er å stemme på det partiet som representerer ditt syn i saken. Nøtterøy Venstre er positive til å slå sammen Tjøme og Nøtterøy til en ny kommune.

Det er viktig å bygge den nye kommunen på en ny kommunal identitet, og vi foreslår derfor navnet Færder kommune på den nye kommunen, men andre navn kan selvsagt og være aktuelt. Våre viktigste argumenter, har med identitet, demokratisk representasjon og kunnskapsbaserte forslag å gjøre.

Venstre ønsket i utgangspunktet å utrede å slå Nøtterøy sammen med begge de gode naboene våre. Den geografiske avstanden er liten, og den samlende befolkningen blir ikke for stor. Slik situasjonen er i dag, er dette urealistisk, og derfor går vi inn for en sammenslåing kun med Tjøme. Vi har allerede i dag et utstrakt samarbeid med en eller begge nabokommunene når det gjelder renovasjon, barnevern, skole, idrettsanlegg og skatteoppkreving med mer.

Med en kommune får vi et felles forum for diskusjoner rundt veiløsninger, kollektivtrafikk, boligområder, næringsutvikling og andre viktige saker med forgreninger utover dagens kommunegrenser. Det blir betydelig mindre byråkrati og tidsspill når man har en kommuneadministrasjon og ett kommunestyre å forholde seg til.

En større avstand mellom politikere og interessene til naboer og vennskapskrets sikrer større upartiskhet i kommunens avgjørelser. Kommunen blir også en mer attraktiv arbeidsplass med større faglige fellesskap. Det er et gode for alle fagfolk å ha flere kolleger.

Vi ønsker å bevare Nøtterøy grønt, og ønsker å holde boligbyggingen på et bærekraftig nivå. Vi vil fortsatt være restriktive når det gjelder utbygging ved enhver kommuneplanrevisjon. Vi vil prioritere utbygginger som ikke fører til press på dyrket eller dyrkbar mark. Før det åpnes for større utbygginger, må en ny fastlandsforbindelse være på plass. Nøtterøy Venstre vil jobbe for etablering av en bruforbindelse over Vestfjorden.
Vi mener det er på høy tid med en ny fastlandsforbindelse, og innser at den krever lokal delfinansiering gjennom brukerfinansiering. I tillegg vil vi jobbe for et bedre kollektivtrafikktilbud, som skal ha forrang i trafikken.

Venstre er opptatt av det frie mennesket, og er en forkjemper for ytringsfrihet og åpenhet. Overvåkingen i samfunnet bør være begrenset til et nødvendig minimum. Vi vil være svært skeptiske til økt overvåking, men ha åpenhet i forvaltning og politiske utvalg i alle ledd.

Alle samtaler og møter som gjøres i kommunal regi av ordfører og hovedutvalgsledere med næringslivsledere, potensielle utbyggere, forslagsstillere og andre personer med kommunale ideer, skal journalføres, skrives referat fra og gjøres tilgjengelig innenfor rammene av Offentleglovas bestemmelser.

«Meatfree monday».
_MG_7306 Det å erstatte en kjøttmiddag med en grønnsakmiddag, er en effektiv måte å spare miljøet på. Venstre ønsker en kommunal dugnad med samarbeid mellom klimarådet, kommunale institusjoner og næringslivet, hvor institusjonene serverer vegetarmat på mandager, og hvor matforretningene oppfordres til å promotere grønnsaker og oppskrifter på vegetarmat på mandager.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**