Nøtterøy Venstre vil

Jarlsberglinna
Ramsarområdet Fugereservatet Ilene naturreservat, Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Dette er en punktvis oversikt over hva Nøtterøy Venstre vil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Nøtterøy Venstres program
Vårt program for 2015 til 2019 finner du her:

I forbindelse med valget har vi utformet et program. Et kort som trykkes opp på papir, og et noe lenger, som presenteres på vår nettside.
De inneholder kun smakebiter av det vi jobber for i Nøtterøy Venstre.

Siden det skal være lett å lese, er det ikke alt som får plass i programmet. Derfor har vi laget denne siden, hvor vi punktvis lister opp noe av det vi er opptatt av.
Heller ikke denne listen er uttømmende, så er det en sak du ikke finner svar på her, så er det bare å ta kontakt.
Vi svarer deg gjerne.

 

Vi vil:

 • Være en forkjemper for ytringsfrihet og åpenhet.
 • Styrke kommunesentrenes rolle som sosiale og kulturelle møtesteder. Vi ønsker ikke etablering av kjøpesentra utenfor kommunesentrene.
 • Jobbe for at det blir lettere å ta de rette valgene, både for en selv, for samfunnet og for miljøet. Vi tror det gode liv på Nøtterøy skapes av frie mennesker, som tar egne valg og som føler ansvar for omgivelsene.
 • Ha åpenhet i forvaltning og politiske utvalg i alle ledd.
 • Ha lagring og videooverføring fra møter i politiske utvalg, tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
 • Legge til rette for at barnehage og skolebygg som står tomme om ettermiddagen kan brukes av frivillige lag og foreninger, når primærvirksomheten er over.
 • Begrense videoovervåkning av offentlige områder.
 • At overvåkingen i samfunnet skal være begrenset til et nødvendig minimum.
 • At alle samtaler og møter som gjøres i kommunal regi av ordfører og hovedutvalgsledere med næringslivsledere, potensielle utbyggere, forslagsstillere og andre personer med kommunale ideer, skal journalføres, skrives referat fra og gjøres tilgjengelig innenfor rammene av Offentleglovas bestemmelser.
 • Etablere økolandsby på Veierland, med aktivhus med stor variasjon i størrelser og materialbruk, og med muligheter for kjøkkenhager og andelsjordbruk. Målsettingen er økt livskvalitet kombinert med en mindre ressurskrevende livsstil. Økolandsbyen skal være Nøtterøys miljølaboriatorium for bærekraftig samfunnsutvikling.
 • At tilskuddene til Idrettslag, korps og andre som legger som til rette for aktiviteter for barn og unge økes, slik at alle kan delta, uavhengig av familiens økonomi og resurser.
 • Gjøre det lettere å velge rett, enn vanskelig å velge feil.
 • Vil jobbe for en ny fastladsforbindelse, som også er tilgjengelig for myke trafikkanter.
 • Opprette og utvide verneområdene for utsatte dyre- og plantearter.
 • Ha god hjemmehjelp og brukerstyrte assistenter, slik at folk kan velge hvor de vil bo, også ved behov for assistanse.
 • Ha en ny fastlandsforbindelse over Vestfjorden.
 • At etablering av en ny veiforbindelse fra Nøtterøy også medfører trafikkløsninger for Stokke, og vil avlaste Teie og Tønsberg for gjennomgangstrafikk.
 • At eierskapet i det interkommunale vannverket, overføres til hver enkelt abonnent, slik at hver enkelt blir medeier i vannverket gjennom en ikke omsetningsbar andel, som følger eiendommen.
 • Være restriktive med unntak fra utdanningskravet i barnehage og skole.
 • Se på Tønsberg som byen vår.
 • Legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i samfunnet til beste for seg selv og fellesskapet.
 • At Nøtterøy skal være en attraktiv bokommune gjennom alle faser i livet.
 • At alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.
 • Videreføre opplevelseskortordningen og fritidstilbudet i kommunen.
 • Tilrettelegge for uorganisert idrett
 • Påse at kommunen skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle.
 • Ha trygg skolevei for alle elever.
 • Fjerne byråkratiske flaskehalser som hindrer at gode ideer blir nye verdier og arbeidsplasser.
 • Bevare strandsonen tilgengelig for alle.
 • Tilby ekstra svømmeundervisning til de elevene som trenger det.
 • Sørge for tilpasset opplæring for alle, også for elever som utmerker seg positivt.
 • Styrke det interkommunale samarbeidet, mellom kommunene i regionen.
 • Sikre oppdatert skolemateriell for alle elever.
 • Styrke forbindelsen mellom lufthavnen og øyene i Færder nasjonalpark.
 • Innføre felles kommunal standard for skolebibliotekene.
 • Ha på plass systematisk testing for dysleksi og dyskalkuli for alle elever.
 • Ha krav om lærlinger i bedrifter som skal levere ved kommunale anbud
 • Ha en skole som gir opplæring til hele mennesket.
 • Bedre fremkommeligheten for syklister og gjøre det tryggere å sykle.
 • At spesialpedagogiske tiltak bør settes inn på et tidlig tidspunkt.
 • At lærerne få bruke tiden sin på å undervise, ikke på å være saksbehandlere.
 • At avgjørelser bør tas nære de det angår, og vil derfor redusere sentralstyringen.
 • Ha søndagsåpne butikker i turistområder
 • Være svært skeptiske til økt overvåking.
 • Sette inn tiltak for bedring av inneklimaet også på eldre skoler.
 • Legge til rette for gründere som vet å utnytte de mulighetene som finnes på Bolærne, og i Færder Nasjonalpark for øvrig, på en bærekraftig måte. Samtidig er det viktig at slik næringsvirksomhet ikke kommer i konflikt med allmennhetens mulighet til å benytte øyene.
 • Ikke tillate utlegging av private kunstige sandstrender.
 • Gi dyre- og plantearter som trenger det ekstra vern. Vi ønsker derfor flere og utvidede verneområder, for å bevare og beskytte artsmangfoldet i og utenfor nasjonalparken.
 • Bevare Nøtterøy som en landkommune. Nøtterøy bør ikke streve mot det urbane.
 • Bevare Nøtterøy grønt.
 • Bevare kulturlandskapet og stimulere til husdyrhold.
 • At naturen skal fremdeles være tilgjengelig for alle, gratis og fritt.
 • At Naturen skal brukes, ikke forbrukes.
 • Utvide tilbudet ved ungdomshuset i skolenes ferier.
 • Legge til rette for helårsbruk av strandsonen gjennom å fullføre kyststien rundt hele øya.
 • Jobbe for jordvernet.
 • Ha strandsonen tilgengelig for alle.
 • Ha Nøtterøy som nullutslippssamfunn, med forpliktende klimaplan.
 • Ha flere ladepunkter for el-biler på kommunale parkeringsplasser.
 • Ha flere kommunale elbiler
 • Opprettholde antimobbearbeidet i skolene og barnehagene.
 • At all mat og drikke på institusjoner skal være innbydende, av en god kvalitet og appellere til spiselyst
 • Være utålmodige i vårt arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.
 • Støtte binæringen og stimulere til bihold, slik at produksjonen av frukt og grønnsaker som krever pollinering opprettholdes.
 • Ha et sosialt og liberalt samfunn der vi tar ansvar for hverandre og for miljøet. Et samfunn der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv.
 • Bevare landbruket på øya, og er imot enhver utbygging på landbruksjord.
 • Utbedre inneklimaet i eldre skolebygg.
 • Tilrettelegge for et godt kollektivt transporttilbud fra fastlandet og mellom øyene i skjærgården
 • Tilby rabatt på leie av kulturhuset for lokale lag og foreninger.
 • Stille strenge klima- og miljøkrav til alle kommunens innkjøp, blant annet ved at klima- og miljøhensyn tas inn som et viktig kriterium i alle anskaffelser.
 • Slå sammen Tjøme og Nøtterøy til en ny kommune.
 • Si ja til en ny øykommune.
 • Jobbe for et bedre kollektivtrafikktilbud, som skal ha forrang i trafikken.
 • Hjelpe barna der de er gjennom å styrke PPT, skolehelsetjenesten og barnevernet.
 • Harmonisere kommunegrensene der disse virker unaturlige ut fra dagens transportmønster
 • Ha navnet Færder kommune på den nye kommunen.
 • Ha en utredning av en kanalferge, hvor ferga er gratis, og blir finansiert med parkeringsavgift.
 • Ha en forpliktende klimaplan for kommunen
 • Forsette samarbeidet med nabokommunene når det gjelder renovasjon, barnevern, skole, idrettsanlegg og skatteoppkreving med mer.
 • Etablere bussmetroer mellom bolig- og sentrumsområdene i regionen.
 • Bevare Nøtterøys kystlinje som rekreasjonsområde for fremtidige generasjoner
 • At kulturskoletilbudet skal ha minst like stort omfang og god kvalitet som i dag
 • Arbeide for økt bevissthet knyttet til kulturminner, og etablere en stilling som kulturvernansvarlig i kommunen.
 • Ha en øykommune der jorder og friluftsområder ikke legges ut til nye boligfelt, som legger større press på friområder og infrastruktur.
 • Fortsatt være restriktive når det gjelder utbygging ved enhver kommuneplanrevisjon.
 • Øke innflytelsen for velforeningene
 • Videreføre ordningen med opplevelseskort, slik at alle får muligheten til å delta.
 • Tiltrekke oss flere barnefamilier gjennom å satse på billige boliger.
 • Styrke integreringsarbeidet gjennom skole, barnehage og kulturliv.
 • Legge til rette for at alle, uavhengig av alder og funksjonsnivå, skal kunne ha et godt og verdig liv.
 • Ha en liberal holdning til bosetting av flyktninger og asylsøkere, forutsatt tilstrekkelig finansiering.
 • Benytte den flerkulturelle kompetansen til innvandrere på en positiv måte.
 • Legge tilrette for at folk kan ta gode grønne valg.
 • Sette de grønne verdiene og ansvaret for fellesskapet høyt
 • Tilrettelegge for gründere som vet å utnytte mulighetene på Bolærne
 • Støtte opp om bevaring gjennom bruk av bygningsmassen og anleggene på Bolærne.
 • Styrke de kommunale lekeplassene, og verne om friområdene, slik at disse kan virke som uformelle samlingspunkter for alle kommunens innbyggere.
 • Reversere oppmykningen av anledning til ny hyttebebyggelse som ble innført i inneværende valgperiode.
 • Prioritere utbygginger som ikke fører til press på dyrket eller dyrkbar mark. Før det åpnes for større utbygginger, må en ny fastlandsforbindelse være på plass.
 • Prioritere trafikksikkerhetstiltak som kommer barn og unge til gode. Når det planlegges en veg, skal det samtidig planlegges for myke trafikkanter på samme strekning. Gangfelt og sykkelstier må bygges på en slik måte at det er naturlig å bruke dem.
 • Jobbe for at busstilbudet blir bedre og billigere.
 • Holde boligbyggingen på et bærekraftig nivå.
 • Hindre gjengroing av øyene blant annet ved bruk av beitedyr.
 • Ha likebehandling av kommunale og private barnehager. Barnehagene skal konkurrere på innhold og kvalitet.
 • Ha levende bomiljøer over hele kommunen.
 • Ha boliger først og fremst på etablerte områder med kort avstand til busstilbud og et godt utbygd sykkelveinett.
 • Ha bevaring av verneverdige fortidsminner.
 • Bevare valgfriheten innen barnehage og skole, både hva gjelder innhold, størrelse, beliggenhet og pedagogisk innhold.
 • Begrense muligheten for å omgjøre helårsboliger til fritidsboliger.
 • At nye kommunale bygg minimum bør tilfredsstille passivhuskravstandard
 • At boligbygging bør fortrinnsvis skje gjennom fortetting.
 • At alle barn som har behov for barnehageplass, skal få det når de trenger det, uavhengig av når på året behovet oppstår, gjennom å ha reel full barnehagedekning.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**