Trivsel, helse og ansvar på Frosta

Foto: Stig Morten Skjæran

Frosta Venstre ønsker å legge til rette for at innbyggerne i størst mulig grad kan ta ansvar for eget liv og helse. Alle skal få mulighet til å leve et verdig liv, uavhengig av egne ressurser og egne forutsetninger. Vi ønsker at flest mulig skal kunne bo lengst mulig hjemme, når dette er helsemessig forsvarlig.

Frosta Venstre vil

  • fortsette det gode samarbeidet man har med Frosta Frivillighetssentral.
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker å ivareta det frie brukervalget i BPA ordningene, å vil derfor søke å slippe private aktører inn for å tilrettelegge denne tjenesten. Dette gjøres mest hensiktsmessig ved å etablere en tjenestekonsesjon.
  • styrke rusomsorgen på Frosta, inkludert tilbud til pårørende. Frosta ligger helt i toppen blant kommuner i Nord Trøndelag når det gjelder rusmisbruk. Vi trenger derfor nye grep i rusomsorgen på bygda. Vi trenger faglig kompetanse på forebygging, behandling, skadereduksjon og ettervern.
  • Frosta Venstre vil være en garantist i arbeidet med å få etablert et Helsehus på Frosta.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**