Satsing på kunnskap er riktig svar

Universitetet i Stavanger, Foto: Mette Vabø

“Løsningen på dagens oljenedgang er ikke å erstatte tapte arbeidsplasser med nye arbeidsplasser innenfor petroleumssektoren. Løsningen er å bruke den høykompetente arbeidskraften som nå mister jobben i et grønt skifte.” – skriver Stortingsrepresentant Iselin Nybø og 2. kandidat Annamaria Gutierrez i dagens Rogalands Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Fra slutten av 60-tallet og utover var olje definitivt framtiden, og den så spesielt lys ut i Stavanger-regionen. Slik er det ikke lenger. Når etterspørselen etter olje synker, faller også prisene, og dermed lønnsomheten i bransjen. Denne utviklingen skjer nå raskere enn mange hadde ventet, men det er like fullt viktig å huske at det er nettopp en ventet utvikling.

Både Norges miljøpolitiske målsettinger og den internasjonale økonomiske utviklingen tilsier at olje vil bli mindre viktig i årene som kommer, globalt, nasjonalt og lokalt. Omstillingsbehovet i oljenæringen er stort, det er det knapt noen som er uenig i. Likevel handler diskusjonen i dag vel så mye om virkelighetsforståelsen, om begrepsbruken, og om det er behov for krisetiltak eller tiltak med et annet navn.

Iselin Nybø
Stortingsrepresentant Iselin Nybø

Mens andre har vært opptatt av kampen om definisjonene, har Venstre arbeidet for å få på plass noen løsninger, på kort og lang sikt. Vi har i forhandlinger om statsbudsjettet med regjeringen fått gjennomslag for en rekke forslag som vil bidra til å dempe nedgangen for norsk oljebransje, og skape nye arbeidsplasser for de høyt utdannede og kvalifiserte menneskene som går usikre tider i møte. Det gjelder blant annet såkornfond for nye næringer, styrking av kommuneøkonomien og begynnelsen på et grønt skatteskifte med lavere formuesskatt og incentiver for bedrifter og privatpersoner til å bidra til å kutte utslipp og skape grønn vekst.

De viktigste tiltakene er imidlertid de langsiktige. For Venstre handler det om en storsatsing på kunnskap, på forskning og høyere utdanning. Dette taktskiftet i norsk utdanningspolitikk er godt i gang, og kommer spesielt Stavanger til gode. Universitetet i Stavanger har gjennom statsbudsjettet for 2015 fått 50 nye stipendiatstillinger, 200 nye studentboliger og økt basisbevilgning. I forhandlingene om revidert statsbudsjett i vår, fikk Venstre gjennomslag for å bevilge penger til 90 nye studieplasser til Rogaland, fordelt på UiS og HSH.

Venstre står for en tung prioritering av utdanningssektoren, fordi vi vet at framtidens arbeidsplasser vil være kunnskapsbaserte. Vi trenger høyt kvalifisert arbeidskraft for å ivareta Norges konkurransekraft i et stadig mer krevende marked, og vi trenger innovasjon og teknologiutvikling for å skape framtidens arbeidsplasser. Dagens grunnforskning kan bli morgendagens vekstnæring. Derfor er stipendiatstillingene Venstre har fått på plass spesielt viktig for Norges økonomiske vekst i årene som kommer.

Annamaria Gutierrez
2. kandidat Annamaria Gutierrez

Det kommer til å ta tid før den kunnskapssatsingen som gjennomføres i dag gir resultater, men resultatene kommer til å bli gode. Norske studenter har de beste forutsetninger for å lykkes i framtidens grønne vekstnæringer. Derfor vil Venstre fortsette å arbeide for at flere velger høyere utdanning, og at kvaliteten på utdannelsen de får øker.

Kort tid etter høstens lokalvalg, vil regjeringen legge fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016. Venstre forventer at satsingen på høyere utdanning videreføres. Allerede i sommer har vi fremmet 15 konkrete tiltak som vil bidra til å skape flere arbeidsplasser. Det handler både om oppstartsstøtte og tilgang på risikokapital for gründere som satser på noe nytt, og forenklinger og skatteletter, som for eksempel fritak for arbeidsgiveravgift i tre år for nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte. Vi ønsker også å styrke forskningsbevilgningene betydelig fra 2016, spesielt når det gjelder forskning og utvikling knyttet til bedre og mer effektiv ressursutnyttelse. SkatteFunn-ordningen må styrkes og rammene for FoU-prosjekter som har betydelig miljø- og klimaeffekt, som ENERGIX og Miljø2015, må økes.

Diskusjonen om hvorvidt den utviklingen vi ser i dag faktisk er en krise, eller bare en mindre tilbakegang fra et historisk høyt aktivitetsnivå, er relevant. Vi må vite hva som skjer for å kunne tilpasse oss en ny situasjon. Men for alle de som går usikre tider i møte er det ikke avgjørende hvilke ord vi bruker. Å miste jobben er en krise for dem det gjelder, uansett om de bakenforliggende årsakene er en reell bransjekrise eller en markedskorrigering.

For Venstre er det viktig at vi møter utfordringene i oljenæringen med tiltak som virker over tid. Vår satsing på kunnskap er en investering i framtiden. Løsningen på dagens oljenedgang er ikke å erstatte tapte arbeidsplasser med nye arbeidsplasser innenfor petroleumssektoren. Løsningen er å bruke den høykompetente arbeidskraften som nå mister jobben i et grønt skifte. Venstres ærend er å ta Norge over i lavutslippssamfunnet, uten at det går på bekostning av velferden. Satsing på kunnskap er det riktige svaret, uavhengig av hvordan spørsmålet er formulert.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**