Politisk regnskap for 2011-2015

Skole: ”En skole for kunnskap og like muligheter”

SFO. Venstre tok initiativ til en gjennomgang – og forbedring, av SFO-ordningen, gjennom en interpellasjon i kommunestyret i sept. 2012. Endringer vedtatt i 2013.

Private barnehager. Venstre har i 3 år gått inn for at utregningsmåten for tildeling av midler til de private barnehagene skulle endres, men hver gang kommet i mindretall i kommunestyret. Vi har også gjennom flere avisinnlegg støttet de private barnehagenes ønske. Nå er det endret, men det ble støttet av alle partier først da forslaget kom fra rådmannen i 2014!

Skolestruktur. I et avisoppslag i februar i år begrunnet Venstre sitt syn på skolestrukturen og viste til en rekke forhold som nå legger stort press på kommunens økonomi. I kommunestyret stemte vi for at skolestrukturen opprettholdes.

Miljø: ”Et klimavennlig samfunn”

Vindkraft. I et avisoppslag i jan. 2012 skrev Venstre om vindkraftsaken og om hvorfor vi ikke trengte en konsekvensanalyse. Vi gikk imot utbygging av vindkraft fordi vi mangler en samla plan for slik utbygging som viser at vi må gjøre det av hensyn til fellesskapet.
I slutten av 2014 kommenterte Venstre i avisen et oppslag som tydet på at Ap egentlig var på glid til å si ja til vindkraft om bare kommunen fikk nok kompensasjon! I januar 2015 stemte et enstemmig kommunestyre imot vindkraft.

Tromsdalen. Da kommunedelplan Tromsdalen ble behandlet i 2013 foreslo Venstre at planen skulle utsettes 5 år til man har mer kunnskap om transportbånd, CO2-håndtering, behov i markedet og ressursavgift. Liten støtte for dette. Da det falt fikk vi støtte kun fra 6 andre om at planområdet endres til å utvide dagens brudd mot øst (Limboåsen) og at ingen utvidelse av bruddet mot sør og vest tillates.

Kalkbiltrafikken. Venstre mener at det ikke må utvides kalkuttak før trafikksituasjonen er forbedret, dvs, gang og sykkelveger og kryssingen rv. 72 og E6. Vi har derfor foreslått at det må utredes underjordisk drift. Ikke støtte fra andre parti.

NorFraKalk. Venstres årsmøte har både i 2014 og 2015 hatt uttalelser om bekymringer for utslippene ved denne bedriften og bedt kommunen være pådriver for å få ned utslippene. Denne bekymringen er også fulgt opp av flere avisinnlegg i perioden. Venstres leder er også intervjuet i NRK om våre bekymringer.

Klima og energiplan. Eksisterende plan skulle rulleres hvert år, men det er ikke gjort. Planen ”har ligget i en skuff” i kommunen i flere år. Venstre etterlyste ny gjennomgang i begynnelsen på 2014 og det ble lovt å starte arbeidet med den.

Hyttebygging i strandsonen på Trones. Venstre er positiv til hyttebygging på Trones, men ikke i 100-meters beltet.

Næringsliv og landbruk: ”Et kreativt og verdiskapende Norge”

Fættaskogen. Hver gang Fættaskogen har vært truet, har Venstre hevdet at skogen skal være grensa for industriutbyggingen sørover. Siste gang skjedde det i des. 2014 da ordføreren bestilte sak fra rådmannen om vurdering av utvidelse sørover. I et avisoppslag nevner vi bl.a. at det også må vurderes om det er andre ledige areal i en eventuell sammenslått kommune.

Jordvern. I sak om Strategi for kommunal bolig og tomtepolitikk fremhevet Venstre viktigheten av jordvern.

Søndagsåpne butikker. Kommunen har uttalt seg om forslag til endringer i lovverket som bl.a. kan innebære at kommunene selv skal avgjøreåpningstidene. Venstre i Verdal mente at regelverket som er i dag er tilstrekkelig og gikk imot en generell ordning med søndagsåpne butikker.

Velferd: ”Velferd når du trenger det”

«Godt vaksin». Etter initiativ fra Venstre og etter at forslag ble nedstemt i flere budsjettbehandlinger, ble det endelig vedtatt i kommunestyret i des. 2011 å utrede helsestasjon for eldre. Ordningen som nå blir kaldt ”Godt vaksin”, startet opp i 2013. Dette er et tilbud for alle som fyller 75 år, hvor de får et hjemmebesøk for å se på utfordringer og muligheter i eget hjem.

Arken. Nå er utbyggingen av Arken ferdig. En kan likevel merke seg at i budsjettbehandlingen i 2012 stemte Ap og KrF imot å imøtekomme et ønske fra pensjonistforbundet om et samarbeid om utbyggingen, dvs 17 for et samarbeid, men 18 imot. I 2014 støttet AP og KrF et forslag om slikt samarbeid som Venstre gjennom ”mindretallspartiene”, fremmet.

Boliger for eldre. I et avisinnlegg i 2014 kommenterer Venstre en utredning om Omsorgsboliger for personer med demens. Venstre støttet utredningen, men pekte på at det fortsatt må utredes en økning av antall plasser både for demente, men også økning av andre trygghetsplasser for eldre.

Helsestasjonen. I juni 2015 gikk Venstre imot at helsesøstertjenesten skulle reduseres. Regjeringen har gitt kommunen ekstra midler for å øke tjenesten og i juni 2015 gikk Venstre derfor sterkt imot at tjenesten skulle reduseres. Fikk kun støtte fra 3 fra FrP.

Engasjement og deltagelse

Samkommunen. Venstre har vært positiv til samkommunen og ved flere anledninger ment at flere funksjoner burde utredes lagt inn i samarbeidet med Levanger.

Kommunereform. Venstre gikk til valg på en formulering om at det var behov for å se på kommunestrukturen. Dette ble bl.a. kommentert i et avisinnlegg i nov. 2011. Der ble det spesielt etterlyst raushet og samarbeidsvilje i den prosessen vi er inne i, hvor ulike samarbeidsmodeller skal vurderes.

Ordfører. Venstre fulgte opp et oppslag i T-A om ordførervalget bl.a. i Verdal. Venstre viste til at Bjørn Iversen ble valgt med knappest mulig flertall og ved at bare 10 personer hadde stemt annerledes ville Marit Voll vært ordfører denne perioden.

Valgkretser. Venstre stemte for et forslag om at det skulle være 7 valgkretser, mens flertallet bestemte 4.

Politisk organisering. Venstre har ved tre anledninger etterlyst en sak/diskusjon om politisk organisering i kommunen før neste valg, også på bakgrunnen av en rapport fra HINT om temaet. Først i mai i år startet en tverrpolitisk gruppe arbeidet.
Kultur
Friidrettsanlegg. Venstre stemte for at friidrettsanlegg skulle ligge ved videregående skole.

Nord-Trøndelag teater. I sak vedr. nytt teaterbygg i 2013 foreslo Venstre at en burde se på muligheten for å flytte biblioteket til nybygget og muligheten for sambruk av enkelte lokaler. Slik ble det ikke.

Bolyst

Havfrua. Venstre etterlyste flere ganger sak om avtale med NorFraKalk hvor opprydding på Havfrua var en del av det. Sist i et spørsmål til ordføreren i 2011. Da ble det lovt at noe skulle gjøres. I 2013 fikk vi endelig en opprydding og starten på noe som etter hvert kan bli enda bedre.

Båthavn. Fikk gjennomslag for et forslag i 2013 om at en skulle få en avklaring på plassering av båthavna i løpet av 2014. Fortsatt ikke avklart!

Sentrumsplan. Ved oppstarten av ny sentrumsplan i 2014 fokuserte Venstre på viktige problemområder som jordvern, utvidelse av industriområdet, utfordringer i forbindelse med transportbåndet, trafikk og medvirkning.

Brygga 2. Venstre stemte imot en utbygging av Brygga 2 slik planen forelå høsten 2014.

Lysthaugen. Venstre har ved flere anledninger etterlyst framdriften vedr. nye tomter i Lysthaugen.

Samferdsel.

Stenging Fættakrysset. Venstre foreslo i 2012 at det måtte gis tillatelse til å svinge sørover i krysset ved E6 inntil ny veg ble bygd. Nedstemt.

Ny trase for E6 og jernbane. Venstre fikk støtte bare fra 10 i kommunestyret på et forslag i 2012 om at det ved valg av traseer ble foretatt en grundig vurdering bl.a. av hensynet til jordvern, arealbruk og klimautslipp.

Gang og sykkelveger. I saken om gang og sykkelveg Minsås/Holte hadde Venstre et tilleggsforslag som innebar at vi, for å spare verdifull dyrkajord, burde få vurdert kortere avstand mellom veg og gangveg evt. smalere gangveg. Forslaget fikk støtte kun fra 5 representanter utenom Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**