“Liberal oppvekstpolitikk gir kunnskap og like muligheter.” skriver Lisbeth Haugmoen Handegard

Foto: Jone Nyborg

Liberal oppvekstpolitikk gir kunnskap og like muligheter.

Alle skal ha oppvekstsvilkår som gjør dem i stand til å velge sin egen vei i livet når de blir voksne. Arendal Venstre vil føre en helhetlig og forebyggende oppvekstpolitikk. En liberal skole-, SFO- og barnehagepolitikk legger til grunn at ingen barn er like og må bli møtt på sitt utviklingsnivå.

Arendal Venstre vil skape en kommune med like muligheter til alle barn. Dette får vi til gjennom å styrke skole, SFO og barnehage, kombinert med differensierte satser på tvers av SFO og barnehage og med gratis kjernetid for lavinntektsfamilier.

Norge og Arendal bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet. Det går for lang tid før barn med faglige og sosiale utfordringer får den hjelp de trenger. Arendal Venstre ønsker ta tak i utfordringene tidlig, og vil styrke den spesialpedagogiske kompetanse i barnehage og skole. De ulike faggruppene i kommunen må trekkes tidligere inn og arbeide forebyggende, helhetlig og tverrfaglig.

Økt kompetanse og opplæring innen psykisk helse i skole og barnehage vil prioriteres av Arendal Venstre. Vi vil prioritere en god skolehelse-tjeneste, blant annet ved å ansette en ekstra helsesøster i året, og å få inn andre yrkesgrupper som f. eks psykologer.

Arendal Venstre vil gjøre kommunen til en bedre skoleeier. Ressursfordeling mellom oppvekstområdene må i større grad ta hensyn til ulikhet i levekår. Venstre vil derfor arbeide for en modell for ressursfordeling mellom oppvekstområdene, som sikrer alle elever i Arendalsskolen god kvalitet, uavhengig av hvor de går på skole. Vi vil ha en årlig og utvidet debatt og gjennomgang om skole, SFO og barnehage i bystyret.

Arendal kommune har mange motiverte og kompetente fagfolk som legger til rette for et godt og trygt læringsmiljø. Arendal Venstre ønsker flere gode fagfolk , og vil sikre et godt tilbud om etter og videreutdanning. Mer av arbeidstiden må fristilles til skole/barnehageutvikling og direkte elevkontakt, og mindre til skjemautfylling og rapporter. Venstre har nulltoleranse for mobbing i skole og barnehage i Arendal, det må jobbes aktivt og systematisk for å motvirke mobbing. Handlingsplaner for å sikre et godt læringsmiljø må være på plass.

Venstre oppvekstpolitikk har alltid handlet om å gi folk makt over sitt eget liv. Gode oppvekstordninger bidrar til å sette den enkelte i stand til å utnytte sitt potensiale, utjevne forskjeller og gi alle muligheten til å lykkes. Derfor er kvaliteten på disse tilbudene av avgjørende betydning. Alle er likeverdige, men ingen er like. Vi skal sikre frihet og muligheter for alle, uavhengig av bosted, sosial og kulturell bakgrunn.

 

Lisbeth Haugmoen Handegard

5.kandidat til Bystyret, Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**