Kapittel 4: Det grønne skiftet – miljø og klima

Foto: colourbox.com

For Venstre starter all politikk nedenfra, det gjelder ikke minst i miljøpolitikken. Hvis vi skal få til et grønt skifte, må det være attraktivt og bekvemt å leve miljøvennlig. Fylkeskommunen spiller en nøkkelrolle i tilrettelegginga for dette.

For Nordland ligger det store utviklingsmuligheter i et grønt skifte. Vi har stor tilgang på fornybar energi og det ligger mange næringsmuligheter og arbeidsplasser i produksjonen av miljøvennlige produkter.

Klima

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor.

Nordlandssamfunnet må bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Fossil energi må erstattes med fornybar energi og Venstre vil gjøre Nordland til en ledende aktør innen grønn energi.

Nordland har stort overskudd av fornybar energi, først og fremst i form av vannkraft. Det er en fordel både for Nordland og for klimaet at kraftkrevende industri som f.eks. smelteverk legges til Nordland, slik at produktene blir fremstilt på mest mulig klimavennlig måte.

Klimaendringene medfører dessuten en rekke problemer. Kraftig vind og intens nedbør skaper overvann, skred og flommer og ødelegger infrastruktur som vei, jernbane, kraftnett og havner. Fylkeskommunen må bidra til lokal klimatilpasning og være en koordinator for kommunene i dette arbeidet.

Venstre vil:

 • utarbeide plan for vannkraft, vindkraft, bioenergi og havenergi. Planen må minimere konflikter mellom naturvern og produksjon av fornybar energi
 • alle fylkeskommunale nybygg skal være etter plusshusstandard
 • at fylkeskommunale kjøretøyer skal være lav- eller nullutslippskjøretøyer
 • stille krav om lav- eller nullutslippsferger i nye fergekonsesjoner
 • sette krav om fornybart drivstoff ved kjøp av kollektivtjenester eller andre transporttjenester
 • sette økte miljøkrav til drosjenæringa
 • gjennom regional planlegging bidra til bosettingsmønstre som gjør at flere kan reise kollektivt, gå og sykle til dagens gjøre mål
 • bruke rekkefølgebestemmelser for å sikre at også gang- og sykkelveier er på plass før utbygging og bidra med forbedra kollektivtilbud
 • planlegge for bosetting og kollektivtrafikk også over fylkesgrenser
 • koble fylkeskommunens strategi for fornybar energi til regionale FoU-miljøer, næringslivet og myndighetsnivå
 • videreutvikle regionale kompetansesentre for energi
 • lage en fylkesplan over utsatte steder med høynet risiko for klimaendringsskader

Ta vare på landjorda

Venstre vil arbeide for at utrydding av arter stanser og ta hensyn til miljøet i all planlegging og utbygging. For å sikre det biologiske mangfoldet er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern og ved å stanse utbredelsen av fremmede arter.

Halvparten av de utrydningstrua artene i Norge lever i skog. Derfor vil Venstre prioritere skogvern høyt, lokalt og nasjonalt.

Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget vårt og har en verdi i seg selv. Den nye Naturmangfoldsloven har gitt oss en del rammer for planarbeid og prioriteringer der det biologiske mangfoldet kan bli påvirka. Loven er samtidig et verktøy som åpner for lokale prioriteringer i en større sammenheng enn tidligere.

For å ivareta viktige natur- og friluftsområder er det avgjørende at vi har nødvendig kunnskap. Venstre vil at Nordland skal være blant de fremste fylkeskommunene når det gjelder kunnskapsbasert forvaltning av det mangfoldet og de ressursene vi rår over.

Venstre vil:

 • sikre at den videregående skolen satser på økt kunnskap om natur, rekreasjon og friluftsliv
 • innføre begrensninger for uønska treslag og påpekninger av disse i planverk og i høringssaker. Bruke svartelista som grunnlag for å si nei til nye søknader om å plante sitkagran og innføre incentiver for kommunene til å fjerne sitkagran
 • stille krav til forsvarlig kartlegging når fylkeskommunen vurderer tiltak som medfører naturinngrep
 • utvikle ”bruk- og vernstrategier” der viktige verneverdier ivaretas gjennom ansvarlig næringsmessig og offentlig bruk av naturområder
 • fremme kunnskap om handlingsrom, krav og muligheter innenfor Lov om forvaltning av naturens mangfold

Ta vare på havet

Nordlandskysten utgjør en betydelig del av Norges samla kystlinje. Havet og livet i sjøen og langs land er av stor betydning for oss som lever her – både mennesker og alt annet levende.

Også til havs er det biologiske mangfoldet under press og tiltakene beskrevet i avsnittet om å ta vare på landjorda (pkt. 4.2) gjelder også her. Havet og kystsonen har dessuten sine unike utfordringer, bl.a. oljevirksomheten.

 

Olje, gass og fossil energi

Venstre går mot at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja konsekvensutredes med henblikk på olje- og gassvirksomhet. Det siste årets oljeprisfall har bevist det Venstre hele tiden har hevda, at satsning på matproduksjon og naturopplevelser er en mye sikrere og mer langsiktig strategi for Nordland enn et par tiårs oljeeventyr.

Det er allerede betydelig petroleumsaktivitet utenfor kysten av Nordland og det er gjort funn av både olje og gass. Oljen gir størst lønnsomhet for selskapene i dag og all produksjon transporteres rett fra installasjonene på sokkelen og til kunder og raffinerier utenfor vår landsdel. Det er også gjort store gassfunn der selskapenes lønnsomhet er mer marginal.

Dersom det med statlig støtte bygges rørsystem for eksport av gassen direkte sørover til eksisterende mottakere, vil det føre til at gassen anvendes til energiformål og næringslivet i Nordland går glipp av muligheten til å utvikle nye produkter og prosesser der gass benyttes som industriell råvare. I de fleste tilfeller vil en anvendelse av gass som industriell råvare være bedre miljøpolitikk enn utelukkende som energibærer.

I dag har vi en underinvestering i oljevernberedskapen, som gjør at de reelle kostnadene ved oljeproduksjon ikke blir synliggjort. Mange utbygginger ville vært ulønnsomme dersom man skulle regne inn prisen på en tilstrekkelig oljeberedskap knytta til dem.

Derfor vil Venstre gå mot nye oljefelt i kystnære og særlig sårbare områder og styrke kravene til oljevernberedskap.

Venstre vil:

 • arbeide for en politisk strategi der også ressursene fra petroleumssektoren forvaltes som en del av den opplagra kapitalen vi har i vårt fylke
 • en konsekvens av dette vil være at nye utvinningslisenser for gass pålegger selskapene ilandføring for å gjøre gassen tilgjengelig som rammebetingelse for utvikling av ny industri og næringsliv i Nordland
 • styrke oljevernberedskapen, samt rette fokus mot forskning og utvikling i denne sammenhengen. Nordland har kompetente miljøer innen feltet, disse bør videreutvikles

Det er også mange kryssende interesser knytta til kystsonen. For å skape forutsigbarhet kreves det gode styringsverktøy.

Venstre vil:

 • at fylket har ei målsetting om at alle kommunene skal ha oppdaterte kystsoneplaner innen 2017
 • ha økt og forbedra produksjon av lett tilgjengelig informasjon for saksbehandlere og næringsliv

 

Marin forsøpling

Marin forsøpling er et økende problem. Store mengder plast og annet søppel flyter rundt i havet. Mye av dette kastes opp på land, ofte på lite besøkte steder. Der får ofte andre levende vesener problemer.

Det er per dags dato ingen organisert og systematisert innsamling av dette avfallet. Lokale ryddeaksjoner i liten skala er nyttige initiativ som bør videreføres, men de løser på langt nær problemet.

Vi vet at plasten i havet brytes ned og tas opp i mikroorganismer. På den måten kommer plasten inn i vårt felles kretsløp. For å bekjempe dette må en rekke tiltak på plass. Disse vil kunne skape lokale ringvirkninger i form av arbeidsplasser og kompetanseutvikling. Dette kommer som et positivt tillegg til primæroppgaven som er å løse lokale og regionale miljøproblemer. Disse miljøproblemene kan forringe marine næringer, som i sin tur er av svært stor betydning for Nordland.

Venstre vil:

 • etablere ei systematisk oppsamling og håndtering av avfall langs kysten og i havet
 • opprette tilsyn, gjennom inndeling i geografiske områder, med spesifikt ansvar for oppsyn og oppsamling innen dette området
 • øremerke midler til arbeidet
 • ansette oppsynsfolk, og skaffe nødvendige farkoster for disse. Det vesentlige er at dette blir gjort på en effektiv og god måte. Ei rekke oppsynsfunksjoner knytta til forvaltning av naturen og ressurser kan legge til slike stillinger

Naturressurser

Nordland er ekstremt rikt på naturressurser som både har egenverdi og kan nyttes til nesten alle tenkelige sider av menneskelig aktivitet. Dette gir oss et stort ansvar å forvalte slik at vi ikke forringer disse verdiene, eller velger å prioritere slik at vi hindrer fornuftig bruk av ressursene til å skape livskvalitet for folk i fylket.

For Venstre er det avgjørende å finne en god balanse slik at vi fremmer fornuftig bruk og motvirker rovdrift og for store inngrep i naturen.

Naturresursene skal ikke bare benyttes av oss som lever i dag, men også av framtidige generasjoner. Derfor må naturressursene utnyttes bærekraftig og ivaretas slik at også kommende generasjoner kan ha glede av dem.

Vannkraft

Nordland er ett av landets største vannkraftfylker. Til sammen har Statkraft og en rekke store og små regionale kraftverk et allerede utbygd produksjonspotensial som er betydelig større enn det vi i dag har marked for i Nordland. Dette potensielle overskuddet kan eksporteres bort ved bygging av nye overføringslinjer, men helst bør det nyttes til ny industri, næringsutvikling og bosetting i Nordland.

Like viktig som å vurdere ny energiproduksjon vil det være å ha en strategi for hvordan dagens og framtidas overskudd skal forvaltes og hvilke betingelser storsamfunnet må ivareta dersom kraft skal føres bort.

Venstre vil:

 • arbeide for ordninger som gjør det mindre lønnsomt å transportere kraft vekk fra regionen der kraftproduksjonen er lokalisert.
 • prosessindustrien i Nordland må sikres konkurransedyktige vilkår der nærhet til naturressursene fortsatt bør være en fordel.

Annen fornybar energi

Fornybar energi kan frigjøres fra ei rekke kilder. Vind, havstrømmer, bølgekraft, tidevann, solceller, geovarme og bioenergi. Nordland har gode naturgitte forutsetninger for å være i fremste rekke innen nesten alle disse områdene. Dette vil kunne gi grunnlag for ei rekke nye næringer og produsere store verdier.

Men uten en politisk strategi som sikrer lokal næringsutvikling og gjør det dyrere å føre krafta bort enn å benytte den lokalt, vil prisen på slik produksjon bli for høy.

Venstre vil:

 • arbeide for at gode prosjekter kan gjennomføres og gjerne knyttes til konkrete næringsprosjekter som kan benytte energien
 • spillvarme og varmeenergi fra ulike typer bio-anlegg må ha avgiftsfritak slik at de kan benyttes lokalt

Mineraler og metaller

Nordland er rikt på et utall mineraler og metaller som også i dag gir grunnlag for en rekke industriprodukter. Dette potensialet er ikke på langt nær ferdig kartlagt og vurdert.

Ny teknologi og nye prosesser vil kunne gi grunnlag for uttak av mineraler på måter som vil være mer skånsomme mot naturen enn det bergverksdrift har vært tidligere.

Venstre vil:

 • prioritere kartlegging av mineraler og metaller i Nordland og støtte opp om utvikling av næringsliv der skånsomt uttak er grunnlag for ny virksomhet
 • stille strenge krav til deponering av avfall

Biologisk produksjon – hav, jord, skog og utmark

Nordland er et kystfylke som i alle år har henta en stor del av levegrunnlaget fra havet. For Venstre skal den biologiske produksjonen i havet fortsatt være den viktigste ressursen som vi må verne om både for dagens næringsvirksomhet og for framtida.

Derfor vil vi alltid prioritere økologien og den langsiktige biologiske produksjonen framfor virksomhet som gir stor risiko for økologiske tilbakeslag.

I en større sammenheng er jordbruksarealene i Nordland relativt begrensa. Likevel er dyrka mark og beite i vårt område noe av det mest robuste og mest bærekraftige matjordlag på kloden. Med naturlig og rikelig tilgang på godt ferskvann er det gode naturgitte muligheter til å øke matproduksjonen i Nordland betydelig.

Venstre vil:

 • ha et sterkt jordvern
 • at andre mulige alternativ velges der evt veibygging og byutvidelse kommer i konflikt med fruktbar matjord
 • at rovdyrstammen må forvaltes slik at det fortsatt skal være mulig med en balansert beitedrift over hele fylket
 • sikre arealer for reindrifta i Nordland
 • utenom de områdene der det i dag er innført vern mot økonomisk skogsdrift, arbeide for at verdiene i skogen forvaltes til beste for skogbruksnæringa og lokalsamfunnene. Bl.a. må det settes inn tiltak for å stimulere til bedre ungskogpleie
 • at framtidig utbygging av oppdrettsindustrien skjer på en måte som gir minst mulig økologisk påvirkning og forurensing

Dyrevelferd

Dyr har en egenverdi, både de som lever fritt i naturen og de som brukes til produksjon, forsøk og underholdning. For Venstre vil dyrevelferden derfor alltid være førende både i forbindelse med husdyrhold og rovviltforvaltning.

Landbruksskolene må ha som en hovedoppgave å sikre at ungdom tidlig får gode vaner i forhold til dyrevelferd og være sentre for veiledning i husdyrhold for det etablerte landbruket.

Blant annet i forbindelse med produksjon av oppdrettsfisk, fjærkre og svinekjøtt, har det kommet fram at det rutinemessig brukes antibiotika, fordi dyrene holdes så tett at sykdom ikke er til å unngå. Dette er ikke god dyrevelferd og fører til antibiotikaresistente bakteriestammer. En konsekvens av dette er at infeksjoner blant mennesker som i dag lett lar seg behandle, kan bli dødelige.

Venstre vil:

 • avvikle pelsdyroppdrett
 • legge til rette for kortere dyretransporter
 • styrke samhandlinga mellom landbruksforvaltning, miljøvern og bufenæring for å få til gode løsninger i rovvilt-/bufeproblematikken
 • at landbruksskolene har fjøsdrift med praktisk opplæring i husdyrhold
 • ha en matproduksjon der bruk av antibiotika er unntaket og ikke regelen
 • at fylkeskommunen ikke skal leie ut tomt eller lokaler til sirkus som bruker elefanter i forestillinger

 

Naturopplevelser

Naturopplevelse og friluftsliv er viktig for folks trivsel og kan bidra til god psykisk helse. Også kulturminner kan forsterke naturopplevelsen og gi friluftslivet en ekstra dimensjon.

Nordland fylkeskommune har som første fylke i landet sørga for at kartlegging og verdisetting av friluftsområder er gjennomført i alle fylkets kommuner.

Venstre mener at ivaretakelse av og tilrettelegging for å oppleve kulturminner samt vern av viktige natur- og friluftsområder vil være et viktig bidrag i det forebyggende helsearbeidet.

Venstre vil:

 • samarbeide med region- og friluftsråd om å tilrettelegge for og etablere flere merka turløyper i fylket
 • at det tas hensyn til friluftsliv og nærmiljøområder i all arealplanlegging
 • sikre allemannsretten og beholde statlig eierskap over skog- og fjellområder

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**