Kapittel 6: Kultur og folkehelse

Foto: Johannes Bangum

Kultur

Venstre ønsker et mangfoldig og fritt kulturliv i Nordland som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. Kultur er kunnskap i samspill med historie, tradisjon og nyskaping. I et sosialliberalt samfunn er en stor kultursektor et mål i seg selv. Et bredt kulturtilbud skaper større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet i hverdagen.

Venstre i Nordland vil ha en offensiv kulturpolitikk, med et mangfold av finansieringskilder som gjør kulturaktørene uavhengige av politiske føringer. Kulturarbeidsplasser er kompetansearbeidsplasser, det ønsker vi mer av. Ordninger som er spleiselag mellom kommuner og fylkeskommunen er en god modell for kulturlivet i Nordland. Fylket må også ta ansvar for å bygge opp regionale kulturfond og utvikle regionale kompetansesenter innenfor kulturfeltet. Nordland fylke må spille en aktiv rolle for å få en god fordeling av kulturmidlene. Også de samiske museene som ivaretar samisk kulturarv, vil Nordland Venstre støtte opp om. Den offentlige støtten til kultur og idrett må sikre både de gode talentene og den store bredden.

 

Venstre vil:

 • sørge for at kunstnerisk frihet ivaretas ved offentlige bevilgninger
 • bygge opp regionale kulturfond med bidrag fra statlig kapital
 • sikre statlig og fylkeskommunal støtte til regionale kompetansesentre i musikklivet
 • evaluere knutepunktordningen for festivaler
 • forenkle rapporteringsrutiner og regelstyring av kulturinstitusjoner
 • støtte opp om Nordnorsk symfoniorkester og øvrige profesjonelle kulturmiljøer i Nordland
 • støtte utvikling av flerkulturelle møteplasser
 • innføre kultursommerjobb for ungdom
 • opprette stipend for unge talentfulle kunstnere og musikere
 • lage støtteordninger for kunst- og kulturetablerere
 • satse på estetiske fag i videregående opplæring
 • fortsette den nordnorske kulturavtalen
 • forsterke og videreutvikle skulpturlandskap Nordland
 • innføre gaveforsterkningsordninger for museumsfeltet
 • støtte etablering av lokale og nasjonale museer som ivaretar vår felles historie, eks. Skreimuseum i Kabelvåg, Jektefart- og Kald Krig-museum i Bodø

Tannhelse

Nordland Venstre skal jobbe for at tannhelsen til folk blir en del av folkehelsens refusjonsprogram, på lik linje med resten av folkehelsen. Tannlegemangelen i Nordland er stor, derfor oppfordrer vi flere ungdommer fra Nordland til å velge tannlegeutdanning.

Venstre vil:

 • utvide tannhelseordninga med offentlig fullfinansiering til utsatte grupper
 • ha tiltak som øker rekrutteringa av tannleger og tannpleiere fra landsdelen, gjennom stipend, ferieordninger og lånekasseavskrivninger

Folkehelse

Nordland Fylke skal være aktiv pådriver overfor kommunene i folkehelsearbeidet. Venstre ønsker å øke dette engasjementet og samtidig dreie det enda mer i retning av kulturtiltak som fører til økt fysisk og mental trening for befolkninga. Folkehelse handler om både forebygging og helsefremmende arbeid, og Venstre ønsker å sette fokus på sammenhengen mellom helse, kultur, rehabilitering og habilitering.

Venstre vil:

 • videreutvikle folkehelsekommunene
 • støtte Frisklivs-arbeidet i kommunene, og være pådriver for dette arbeidet
 • jobbe for tilrettelegging av fysisk aktivitet for ungdom i faresonen, f. eks. de med Diabetes 2

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**