Venstre vil ha effektive og trygge velferdstiltak når det trengs

- Venstre vil fremme forslag om en statlig medfinansiering på 5 mrd. kr. for å få fart på samlokalisering og bygging av lokalmedisinske sentra og opprustning av legevaktene, sier Ketil Kjenseth. , Foto: Dreamstime.com

LEVANGER VENSTRES VALGPROGRAM: VELFERD

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre ønsker økt fokus på forebygging og på denne måten oppnå økt livskvalitet til alle. Venstre ønsker å hjelpe enkeltmennesker som trenger det mest. Velferdssamfunnets tjenester skal i all hovedsak være offentlig finansiert og et offentlig ansvar, men de kan på mange områder leveres av andre. Det må på plass en ny grunnholdning i sosialpolitikken basert på et positivt menneskesyn der det tas i bruk positive virkemidler.

Levanger Venstre vil:

• Styrke forebyggende helsetiltak
• Bidra til at innbyggerne opplever et sømløst tjenestetilbud tilpasset behov
• Ha hensiktsmessige boforhold tilpasset den enkeltes livsfase
• Bidra til en aktiv alderdom og styrke dagtilbudet for eldre.
• Åpne for flere private tilbydere gjennom å utarbeide kriterier for tjenestekonsesjoner.
• Øke tilstedeværelse av leger på sykehjem, samt bekjempe uønsket deltid i helsesektoren.
• Støtte opp under kommunens lavterskeltilbud, spesielt innen rus og psykiatri.
• Styrke forebyggende tiltak mot barn og unge, samt stimulere til økt rekruttering av støttekontakter.
• Støtte kompetansehevende tiltak i helsesektoren.
• Øke andelen sykepleiere i tjenesten.
• Øke aktivitetstilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**