Venstre vil ha et klimanøytralt Levanger innen 2022

Foto: Rune M. Nesheim

LEVANGER VENSTRES VALGPROGRAM: MILJØ

Venstre er et ansvarlig, moderne, teknologioptimistisk og løsningsorientert miljøparti. Klimaendringene og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Vi vil minst gi våre barn og barnebarn de samme mulighetene som vi selv har hatt. Natur- og miljøtenkningen er et overordnet prinsipp i all politikk. Utfordringen er å få integrert miljøpolitikken i de lokale beslutninger som tas og sikre en bærekraftig utvikling. Fremtiden kan bli en ren fornøyelse om vi handler nå.

Levanger Venstre vil:
• Arbeide for at Levanger blir klimanøytralt innen 2022.
• Miljøsertifisere kommunale virksomheter og arbeide for at alle kommunale nybygg skal ha passivhusstandard eller bedre.
• At Levanger kommune i samarbeid med Enova skal fase ut oljefyrer i private og offentlige bygg innen 2020.
• Energieffektivisere kommunale næringsbygg og boliger. Benytte miljøvennlig energi i disse
• Benytte alternative drivstoff som f.eks biogass i offentlig transport / ferge, samt stille krav om nullutslippskjøretøy / lavutslippskjøretøy i forbindelse med drosjeløyver.
• Arbeide for å få etablert en støtteordning for etablering for ladepunkter for elbiler på arbeidsplasser og i borettslag
• Ivareta jordvernet for å sikre mulighetene for matproduksjonen på kort og lang sikt under ulike forhold.
• Arbeide for at kommunale virksomheter foretar innkjøp av kortreiste, miljøvennlige varer som er tilvirket etter høy etisk og sosial standard, samt sette som mål at minst 30 prosent av all kommunalt innkjøpt mat er økologisk.
• Skjerme toppen av Holåsen mot utbygging.
• Sikre at strandsonen blir tilgjengelig for allmenheten gjennomg håndheving av byggeforbudet i 100-meterssonen
• Bygge gode gang- og sykkelveier fra store boligfelt og inn til sentrumsområdene.
• Opprettholde den restriktive linjen for motorferdsel i utmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**