En kommune med omsorg

God helse gjennom helselivsløpet sikrer god livskvalitet for den enkelte. Folkehelse og forbyggende helsearbeid er viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller.

 

Eldreomsorgen i Sarpsborg bygger på prinsippet om det beste mulige omsorgsnivå. Det betyr at Sarpsborgs eldre får bo hjemme og motta pleie og omsorg så lenge det er mulig. Når helsen ikke lenger tillater at man bor hjemme er det kommunens oppgave å sørge for at privatlivets fred kan opprettholdes ved å tilby enerom på kommunale institusjoner.

 

Hvert år anbefaler IMDI at Sarpsborg kommune skal bosette et visst antall personer med lovlig opphold i landet. Like viktig som å følge IMDIs anbefaling er det for Sarpsborg Venstre å vite at det brukes tilstrekkelig med ressurser på å sikre at disse personene får et godt liv med muligheten til å arbeide og bli deltakende medlemmer av samfunnet.

 

Venstre vil ha et krafttak for å redusere antallet fattige barn. Fattigdom handler ikke bare om å ha en lavere levestandard, men også at man blir stående på utsiden av samfunnet. Det er derfor viktig å sørge for at det tilrettelegges for at barn av vanskeligstilte familier får mulighet til å delta i fellesskapets ulike arenaer.

 

  • Inkludere frivillig sektor i kommunens tjenester.
  • Danne aktivitetsgruppe for barn av foreldre med psykiske vansker og rusproblematikk.
  • Videreutvikle velferdsteknologi i omsorgstjenestene.
  • Imøtekomme IMDIs anbefalinger av bosetning av nyankomne.
  • Utvikle flere dagsentre og aktivitetssentre. Dagsenter på privat initiativ ønskes velkommen.
  • Personer som blir innlagt på sykehjem skal få beholde eventuelle støttekontakttjenester.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**