Lokalt program

Brosjyre Vestre Aker Venstre

Vestre Aker Venstre – Valg 2015
Vestre Aker skal være en liberal, grønn og inkluderende bydel – for alle som bor her og alle som flytter hit

Vestre Aker i vårt hjerte

MILJØ
Oslo er en av Europas raskest voksende byer og Vestre Aker Venstre vil bidra til at Oslo blir en foregangsby innen grønn byutvikling.
Ved hjelp av byfortetting rundt kollektivknutepunkt som Røa, Vinderen, Slemdal og Smestad, vil Vestre Aker Venstre håndtere befolkningsvekst i bydelen uten å flytte markagrensen eller redusere grøntarealer.

All vekst i trafikk skal tas med kollektive transportmidler, sykkel og gange. Vestre Aker Venstre jobber for utbygging av flere og bedre sykkelstier i bydelen.

Venstre jobber for at månedskortet for kollektivtransport også skal inkludere leie av bysykkel.

Venstre er det partiet som klarest ivaretar Marka-grensen. Marka skal være til glede for Oslos befolkning og Vestre Aker Venstre er derfor positiv til at byens borgere benytter marka til rekreasjon og idrettsaktiviteter.

Venstre ønsker å fortsette el-bilsatsingen slik at bilparken i Oslo skal være den minst forurensende i verden.
Det skal utplasseres et tyvetall ladestasjoner for el-biler i bydel Vestre Aker.
Vestre Aker Venstre gå inn for minigjenbruksstasjon i bydelen.

INTEGRASJON
Venstre har en positivt syn på migrasjon. Innvandrere i Oslo har høy yrkesdeltakelse og barn med innvandrerbakgrunn tar høyere utdannelse i like stor grad som andre nordmenn.
Venstre vil videreføre denne suksessen.

Vestre Aker har kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Vestre Aker Venstre vil åpne for at bydelen tar sin del av ansvaret og hjelper mennesker i nød. Vi vil skape en raus og inkluderende bydel.

Vestre Aker Venstre prioriterer barnehage, skole og fritidstilbud til alle barn. Språklig og kulturell kompetanse sikrer en vellykket og harmonisk integrering.
Vi vil jobbe for at alle innvandrere i vår bydel rask får språkopplæring og kommer ut i jobb.

BARN OG UNGE
Bydelen er så heldig å ha mange barn og unge, vi trenger derfor flere barnehageplasser, skoler og fritidstilbud.
Vestre Aker Venstre vil jobbe for fremdrift i arbeidet med å bygge en ny skole i Bjørnveien og utvidelse av Slemdal skole til fire paralleller.
Vestre Aker Venstre vil arbeide for ny grendeskole på Voksentoppen.
Venstre ønsker en samarbeidsavtale med Røa bad, slik at skolene i vår bydel kan benytte badet.
Vestre Aker Venstre ønsker å gjenåpne Hovseter fritidsklubb.
Vestre Aker Venstre vil jobbe for god tilgang til helsesøster og psykologhelsetjeneste for alle barn i bydelen.

Bystyrekandidaten vår og “Heminghallens far”, Hans Kristian Voldstad, Ris, er spesielt engasjert i oppvekst, idrett, frivillighet og aktiv boligpolitikk.

Venstre virker
Det skal være lett for folk å ta grønne valg i hverdagen, og kollektivtilbudet skal være billig, effektivt og attraktivt for alle.
Venstre har stått bak en historisk satsning på kollektiv i Oslo. Denne suksessen må fortsette.
Venstre støtter breddeidretten. Venstre støtter aktive og dyktige idrettslag.
Venstre arbeider for et inkluderende og varmt samfunn.

Venstre vil:
Forlenge Trikken til Tryvann
Fortsette arbeidet med sykkelstier
Forbedre trafikksikkerheten på skoleveier
Fortsette å jobbe for planfrie kryss på Vindern og Slemdal
Fortsette arbeidet for byggestart av Røatunnel

Støtte til nytt klubbhus for Heming, videreutvikle Gressbanen, ny banekapasitet for Try og undervarme på Røabanen

Forbedre eldreomsorgen med gode omsorgstilbud i hjemmet og på sykehjem, samt styrke dagsentrene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**