Kulturtilbud, skapende virksomhet og identitet

Kulturtilbud og kulturell deltagelse gir mening gjennom hele livet

Kulturell deltagelse og – opplevelse gir økt livskvalitet og mening i hverdagen, det styrker vår identitet, de sosiale båndene mellom oss og det gir bedre helse. Derfor er der viktig at Bærums borgere kan være kulturelt aktive gjennom hele livsløpet. Kulturell deltagelse og skapende aktiviteter bør kunne være en naturlig del av alles hverdag, og integrert i barnehager, skole og SFO, i omsorgs- og behandlingstilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, syke, eldre og på arbeidsplasser.

Venstre vil:

 • Tilrettelegge for en sterkere og tydeligere deltakelse i kulturlivet i Bærum for den delen av befolkningen som ikke har sin opprinnelse i kommunen, men som har kommet til kommunen av ulike årsaker, blant annet som flyktninger og innvandrere.
 • Integrering av kulturaktiviteter i steds og arealplanlegging og i utformingen av barnehager og skoler.
 • Gjøre offentlige barnehager og skoler tilgjengelig til kulturformål etter skoletid.
 • Beholde fritidsklubber og lignende tilbud der det er behov.

Bærum – en kulturkommune

Bærum kommune har gjennom flere år bidratt til å legge til rette for et bredt profesjonelt kulturtilbud som leverer produksjoner og tilbud på et høyt prestasjonsnivå. Vi ønsker at Bærum skal være foretrukket som opplevelsesarena for innbyggene.

Venstre ønsker at flere profesjonelle kunstnere skal besøke og bo og arbeide i kommunen. De er et viktig bidrag til å videreutvikle åpenhet og mangfoldet i kulturen. Venstre ønsker prosjekter som bidrar til nyskaping og vitalisering av byrom og miljø. Bærum er en innflytterkommune, der mange folk har sine opprinnelige røtter både andre steder i Norge og i helt andre land og kulturer. Dette mangfoldet er det viktig at vi speiler i kulturtilbudene både på kulturproduksjonssiden og på publikumssiden.

Venstre vil:

 • Bidra til å etablere flere næringsklynger for kunstnere, og legge til rette for at profesjonelle kunstnere får tilgang til egnede lokaler, prosjektrom og kunstnerboliger for kortere perioder.
 • Legge til rette for utveksling, samarbeidsprosjekter og arbeidsopphold i kommunen for utenlandske kunstnere.
 • At kulturtilbud skal være synlig og tilgjengelig for alle borgere og et tydelig innslag i byrommene.
 • Styrke formidlingsprosjekter som henvender seg til nye publikumsgrupper, og grupper som faller utenom andre tilbud.
 • Sikre produksjonsvilkår slik at kulturinstitusjonene i Bærum kan levere kulturopplevelser av høy kvalitet til bredden av sine borgere.
 • At kommunen skal ha større råderett over midlene til Den kulturelle skolesekken som nå forvaltes av fylket.
 • Løfte frem mere av vår lokale kulturhistorie, og bevare områder med arkitektur og hageanlegg fra ulike epoker frem til vår egen tid.

 

Frivillighet og samfunnsansvar

Venstre vil ha flere lokale kulturproduksjoner fordi de bidrar til vitalisering og verdiskaping som hele samfunnet drar nytte av. Kultur har effekter på handel, det kan knytte sammen ulike fagområder og samfunnsområder og det skaper forbindelser mellom mennesker på tvers av ulikheter.

Venstre vil:

 • Lage et produksjonsfond for kultur i samarbeid med lokalt næringsliv for prosjekter som på enestående vis engasjerer, utfordrer og integrerer kunst/kultur med andre fagområder innen utdanning, forskning, helse eller næringsliv.
 • Styrke korps og kor ytterligere gjennom kulturskoletilbud.
 • Styrke midlene til de frivillige kulturaktørene.
 • Legge bedre til rette for å frivillige kulturtilbud i nærmiljøene ved å øke midlene avsatt til produksjon og tilrettelegge for effektiv drift.

Kultur og helse

Kulturopplevelser og -deltagelse både former og bekrefter vår identitet. Det bidrar til selvforståelse og uttrykksevne noe som igjen gir oss styrke til å forme et meningsfylt og selvstendig liv. Vi vet at både kulturopplevelser og -deltagelse og aktiv skapende virksomhet bidrar til øke vår livskvalitet, det gir livsmening, bedre helse, sosialiserer oss, og det styrker vår kulturelle identitet. Kultur er et felt der vi kan utvikle og dyrke vår kreativitet og kommunikasjonsevner uansett kulturell, økonomisk eller helsemessig bakgrunn og forutsetninger.

Kunst og musikkens betydning for allmenn helse og psykisk helse er dokumentert både i terapeutisk og i sosial sammenheng, likeledes som verktøy i å bedre læringsprosesser hos barn. Derfor står kunst og kultur sterkt i kapitlene om oppvekst/skole og helse. Vi vet fra dokumenterte studier at for eksempel musikkterapi for pasientgrupper som demente og Alzheimerpasienter har en positiv effekt på livskvalitet og evne til kommunikasjon helt til siste sykdomsforløp og i lindrende behandling.

Venstre vil:

 • Ha en kompetent integrasjon av kulturtilbud og terapeutisk basert behandling i helsetjenestens tilbud gjennom hele livsløpet.
 • Gjøre dagens forsøksprosjekt med musikkterapi i eldreomsorgen permanent og et tilbud ved alle institusjoner.
 • Ha flere musikk- og kunstterapeutiske stillinger tilknyttet helsetjeneste, barnehage og skole, alders- og sykehjem, og sykehus.
 • Styrke kulturtilbud for alvorlig syke barn på sykehus eller i lange behandlingsprogrammer.
 • Styrke musikk og kulturtilbudet til spedbarn og barn og deres foresatte frem til skolealder.
 • Gi muligheter for lavinntektsfamilier til å kunne delta på musikk- og kulturskolen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**