Frøya Venstres program 2015–2019

Forsida på Frøya Venstres valgprogram 2015.

Klikk her for å se programheftet.

 

Sjølve programteksten ser du her:

 

Det sosialliberale Venstre: FOLK FØRST

Frihet for enkeltmennesket og ansvar for hverandre er kjernen i den sosiale liberalismen. Hvert menneske skal ha frihet til å skape sin egen veg til det gode liv. Men mennesker som har frihet, har også ansvar – ansvar for å finne fellesskapsløsninger som tar vare på alle, og som er framtidsretta. Liberale bryr seg.

Venstre er helt uavhengig av særinteresser.

Venstre ligger i «navet» i det politiske og ideologiske landskapet. Det er der de beste løsningene finnes, og posisjonen gir gode muligheter for politisk gjennomslag.

VERDIENE

Verdiene våre er raushet, toleranse, rettferdighet, ærlighet, åpenhet, engasjement og ansvarlighet.

 

Frøya Venstres satsingsområder

  • Skole og oppvekstmiljø
  • Omsorgstjenestene
  • Natur og miljø
  • Næringsutvikling
  • Åpenhet i politikk og administrasjon
  • Samferdsel og infrastruktur
  • Integrering
  • Boligpolitikk
  • Kultur

 

MÅLET: Livskvalitet og bærekraft

Venstres politikk har som mål å fremme livskvalitet og menneskelig vekst, og samtidig bevare livsbetingelsene for dem som kommer etter oss.

 

UTVIKLINGEN: Utvikling med omtanke

Vi ønsker vekst og utvikling, men vi ønsker også å ta vare på det særegne og verdifulle ved Frøya, både samfunnskvaliteter og naturkvaliteter. Rask utvikling medfører raske oppbrudd og omstillinger. Samfunns- og livskvaliteter som stabilitet, trygghet, åpenhet og tillit vil da lett gå tapt. Derfor er det viktig å ta seg litt tid til å tenke seg om.

 

POLITIKKEN: Holde den etiske fanen høyt

Vi må ha høye tanker om det politiske arbeidet. De samme krav til anstendighet må gjelde i politikken som ellers i samfunnet. Vi vil tilstrebe saklighet og pålitelighet. Saklig uenighet er en demokratisk ressurs, ikke et problem. Vi tror på kraften i de gode argumentene. Det er viktigere å gjøre gode vedtak til beste for Frøyas innbyggere enn å slå partipolitisk mynt.

 

FOLKESTYRET: Åpent, levende lokaldemokrati

Skal folket styre, må folket være informert, og informasjonen må foreligge før beslutninger tas. Vi må ha åpen saksbehandling, fri informasjon og opplyst debatt. I det øyeblikk viktige debatter og viktig informasjon holdes unna velgerne, og kritiske tanker blir oppfattet som et problem, er folkestyret i fare.

Kommunens problemer og det man ikke lykkes med, skal ikke skyves under teppet, men trekkes fram og ryddes opp i. De ansatte har grunnlovsfesta rett til å delta i den offentlige debatten, også med kritikk av kommunens politikk.

Skal folket styre, må folket være informert!

 

KOMMUNAL PLANLEGGING: Planene må etterleves

Gode kommuneplaner er viktig for styring og forutsigbarhet. Men planene må også etterleves. Tallet på dispensasjoner må ned. Dispensasjonene gjør at planene ikke fungerer som styringsredskap. Dette gir ikke forutsigbarhet, sakene blir ikke grundig behandla, og det blir umulig å praktisere likebehandling.

 

SISTRANDA: Et attraktivt kommunesenter

Et attraktivt kommunesenter med mange tilbud er viktig både for tilhørighet, trivsel, bosetting, vekst og tilflytting. God utvikling av kommunesenteret forutsetter god arealplanlegging. Vi er åpen for å se på arealplanleggingen på nytt og i større grad sette mennesket i sentrum. Det må skje med åpne planprosesser i dialog med næringsliv og andre interessenter, og der beboerne på Sistranda er med.

 

GRENDENE: Viktige deler av Frøya-samfunnet

Frøya Venstre er opptatt av grendene, ikke minst utkantgrendene og øyrekka. Venstre vil støtte nærings-, infrastruktur- og kulturtiltak som kan fremme bosetting, trivsel og aktivitet i grendene. Lokalt engasjement må støttes både økonomisk og praktisk. Det er ofte de små tiltak som engasjerer og aktiviserer, ikke bare store. Grendene har en viktig funksjon når det gjelder å inkludere tilflyttere, og dette må kommunen støtte opp under.

Grendene ligger vårt hjerte nær, fordi viktige kvaliteter ved Frøya-samfunnet ligger der.

 

BOLIGPOLITIKK: Et boligtilbud som svarer til behovene

Frøya Venstre vil at det skal bli lettere å skaffe seg en egnet bolig. Kommunen må tilrettelegge for gode boligfelt der man vet at folk ønsker å bygge. Boligfelt må ha tomter der det også kan bygges leiligheter i forskjellige størrelser når det er behov for dette.

Kommunen har også et bolig-sosialt ansvar for vanskeligstilte grupper. Husbankens virkemidler med bl.a. startlån må utnyttes som tilbud til mennesker som har problemer med boligetablering.

 

KOMMUNEØKONOMIEN: Alltid ha handlingsrom

Venstre vil ha god styring på kommuneøkonomien. Den høye lånegjelden kan gi kommunen alvorlige problemer ved renteoppgang. Det må vises tilbakeholdenhet med å ta opp nye lån som gir nye faste utgifter. Vi står foran store utfordringer bl.a innen omsorgstjenestene. Kommunen må ha reserver, slik at inntektssvikt og uforutsette utgifter ikke straks rammer tjenestetilbudet og kommunens evne til å delta i samfunns­utvikling, som utbygging av infrastruktur.

Partiene og politikerne må ha visjoner, men de må også ha virkelighetssans og bakkekontakt.

 

KOMMUNAL SERVICE: Gode tjenester og fornøyde brukere

Venstre vil ha gode kommunale tjenester, med fokus på brukernes behov. For å sikre kvaliteten, må det foretas brukerundersøkelser.

Tjenestene må ha en bemanning som er på høyde med behovet. Frøya kommune skal være en god arbeidsgiver for sine ansatte. For å få en velfungerende og forbedringsvillig organisasjon, må de ansatte og deres organisasjoner være aktive medspillere.

For en kommune finnes bare én veg til godt omdømme: godt arbeid og gode tjenester.

 

EFFEKTIVISERING: Utnytte ressursene effektivt

Kommunens ressurser må utnyttes godt. Kommunens datasystem må være oppdatert og fungere effektivt, og de ansatte må få tilstrekkelig opplæring. Kommunens nettside må bli bedre, og utnyttes bedre med tanke på kundebetjeninging.

Det er nødvendig å se på tidsbruken i kommunen. Basisarbeidet, tjenesteproduksjonen, må prioriteres. Administrasjonen i kommunen må ikke få ese ut.

Stillingsbruken og tidsbruken i kommunen må vurderes kritisk.

 

EIENDOMSFORVALTNING: Kommunens verdier må sikres

Det er uansvarlig å la kommunens bygninger og anlegg forfalle. Frøya Venstre ønsker god planlegging og gode styringssystemer for eiendomsforvaltningen.

 

Kommunale innkjøp

Venstre ønsker at kommunen gjennomgår innkjøpsreglementet for å sikre at lokale virksomheter ikke utlukkes fra å delta i konkurranser om leveranser. Der det er mulig, bør innkjøpskonkurranser deles opp, slik at mindre virksomheter kan gi tilbud.

 

KOMMUNEREFORMEN

Frøya Venstre støtter en «felles utredning» med Hitra og Snillfjord med tanke på kommunesammenslåing. Etter at utredningen foreligger, avholdes folkeavstemning.

Arvid Hammernes er den ordførerkandidaten som best kan sikre et konstruktivt forhold til Hitra – sammenslåing eller ikke.

 

MILJØ: Miljøtruslene må tas på alvor

Venstre ønsker at kommunen tar truslene mot miljøet på alvor. Det gjelder klima, naturmangfold og forurensning. Arealpolitikken må vise at kommunen setter hensynet til miljøet først. Arealforvaltningen skal være langsiktig, kunnskapsbasert og bærekraftig. Frøya må også ha sterkere fokus på forurensninger og avfall i sjøen.

 

VINDKRAFT

Frøya Venstre ser at vi trenger fornybar energi. Men det er økt bevissthet om de negative virkningene av de store inngrepene i uberørt natur som vindkraftutbygginga medfører. Fylkesdelplanen for vindkraft fra 2008 anbefalte ikke vindparker ute på øyene. Frøya Venstre ønsker derfor ikke utbygging av vindkraft på Frøya, ut over det det er gitt konsesjon for. Venstre ønsker at Frøya skal satse på energieffektivisering og de mest miljøvennlige energikildene, som solenergi.

 

STRANDSONEN: Bærekraftig utnytting

Frøya Venstre ønsker forsiktig bruk av vår unike strandsone. Det er viktig at vi utnytter vår styrke i å ligge ved sjøen. Men vi har også ansvar for at kvalitetene og verdiene som ligger i strandsonen når det gjelder dyre- og planteliv, landskapskvaliteter, friluftsliv og tilgjengelighet for allmennheten, blir ivaretatt også for kommende generasjoner.

 

LANDSKAPSPLEIE: Hindre at Frøya gror igjen

Det må treffes tiltak for å hindre at Frøya-landskapet gror igjen av sitkagran. Det kan skje gjennom beiting, økt produksjon av ved, og bevisstgjøring av befolkning og grunneiere.

 

NÆRINGSPOLITIKK: En næringsoffensiv kommune

Frøya Venstre vil ha en næringsvennlig politikk der både nyskapere til veletablerte næringsaktører møter en offensiv kommune med god service. Det er viktig at næringslivet på Frøya får flere bein å stå på. Næringsforeningen sammen med en regional næringshage/ kompetansesenter ønskes en aktiv rolle i tiltaks- og næringsarbeidet. Samtidig må også kommunens administrasjon ha næringskompetanse. Kommunen må være i forkant med næringsarealer og god infrastruktur slik at tilbud kan gis når behov dukker opp. Dypvannskai/liggekaier er viktig infrastruktur i en kommune som Frøya.

God bredbåndsdekning, særlig med fiber, er viktig.

Primærnæringene landbruk og fiskeri må stimuleres gjennom lokal støtte. Venstre vil fortsatt arbeide for å få til en ordning med stønadslån for å bidra til å rekruttere og opprettholde kommunens fiskeflåte.

Både nyetablerere og veletablerte skal møte en offensiv kommune med god service.

 

SAMFERDSEL: Framkommelighet og trafikksikkerhet

Venstre vil arbeide for å opprettholde et godt rutetilbud både til Fast-Frøya og øyrekka. Fylkesveien Hellesvik–Dyrøya og Flatval– Nordskag–Titran må rustes opp, også med ny bru til Titran. Gang- og sykkelvegen Sistranda–Dyrvik må fullføres til Hellesvik. Sistranda–Hamarvik må også bindes sammen med gang- og sykkelveg. Venstre vil være en pådriver for å få realisert en omlegging av Fv 716 forbi Flatval.

 

ØYREKKA: Holde fokus, støtte utviklingsarbeidet

Frøya Venstre vil sørge for at kommunen holder fokus på øyrekka. Deler av konsesjonsavgiftene fra de grønne oppdrettskonsesjonene må brukes til utvikling i øyrekka. Frøya Venstre vil støtte utredning av en veiforbindelse Sula–Bogøya–Mausund.

 

KULTUR: Frøya – en kulturkommune

Kultur er viktig i et samfunn som vektlegger livskvalitet, trivsel og menneskelig vekst og utvikling. Kultur og frivillig arbeid er også viktig for det helsefremmende arbeidet og for integreringen. Det må satses på bredde-aktiviteter og aktiv deltaking og utøving. Sentralt her står kulturskolen.

Frivillige lag og organisasjoner skal føle at de har kommunen i ryggen. Grendelag og idrettslag er særlig viktige her. Frivilligsentralen og grendalagsrådet har også viktige roller.

Museum og kulturvern har ligget nede, men må tas opp igjen etter en gjennomtenkt plan, gjerne i samarbeid med Kystmuseet.

 

INTEGRERING: Avgjørende for Frøya-samfunnet

Tilflytting for fast bosetting er en berikelse for et samfunn. Det flerkulturelle samfunnet er kommet for å bli. Alle tilflyttere har noe å bidra med, ikke bare arbeidskraft. Det er likevel en fordel at tilflyttingen skjer i moderat tempo, ikke større enn at den kan håndteres på en god måte.

Det er svært viktig for kvaliteten av Frøya-samfunnet at vi lykkes med å inkludere og integrere tilflytterne. Det må skapes en felles vi-følelse og unngå at det etableres parallellsamfunn. God norskopplæring er avgjørende for å lykkes. Integreringsarbeidet stiller også krav til kommunens boligpolitikk.

Integreringsarbeidet er noe vi må lykkes med.

 

BARN OG UNGDOM: Positivt og engasjerende oppvekstmiljø

Frøya Venstre vil bidra til å skape positive, engasjerende og utviklende oppvekstmiljø. Gode idretts- og nærmiljøanlegg er viktig.

Grunnlaget for god fysisk og psykisk helse legges i barne- og ungdomsårene. Venstre ønsker et tettere samarbeid mellom folkehelsekoordinator, helsestasjoner, barnehager, skoler og foreldre for å gi barn og unge i Frøya en god start i livet. Folkehelseperspektivet skal tas med i alt arbeid i kommunen.

En god barndom varer livet ut.

 

SKOLE: En skole for kunnskap, mestring og like muligheter

Skolen er en grunnpillar i samfunnet. Skolen skal levere både kunnskap og dannelse, og den skal bidra til å levere framtidens skaperkraft. Respekten for skole og utdanning må styrkes, både i og utenfor skolen. Det er et paradoks at oppdrettsnæringa som vil trenge folk med høy kompetanse, bidrar til å trekke ungdom bort fra skole og utdanning.

Det viktigste for en god skole er gode lærere. Skolen må sikres faglig sterke og trygge lærere, og lærerne må få tid til å konsentrere seg om læringsarbeidet. Derfor må tidstyvene fjernes og byråkratiet i skolen reduseres kraftig.

Det må også fokuseres sterkere på skoleledelse. Pedagogisk arbeid må ikke forsvinne i drift. Skolene må samarbeide om felles strategier for læringsarbeidet.

Alle elever skal ha tilpasset opplæring, og alle skal oppleve at de mestrer skolen. Mobbing skal ikke forekomme. Tidlig innsats overfor barn som sliter, må prioriteres, både i barnehage og skole. Lesing, skriving og regning må vektlegges sterkt i barneskolen. Skolehelsetjenesten og samarbeidsteam må styrkes og spesialpedagoger må være tilgjengelige. Ressurstilgangen må gjenspeile dette.

Foreldresamarbeidet må styrkes, bl.a gjennom forventningsavklaringer mellom heim og skole.

Frøya Venstre ønsker å beholde dagens skolestruktur, så lenge det er pedagogisk forsvarlig og et sterkt ønske lokalt.

Kommunen har en viktig oppgave med å skaffe lærlingeplasser for elever i videregående skole, særlig innen helse og omsorg. Det er også viktig at frøyaungdom tar studiespesialisering og høyere utdanning.

Vi er på veg inn i kunnskapssamfunnet, og der skal Frøya være med.

 

BARNEHAGE: Gode tilbud, gode bygninger

I likhet med skolene må barnehagene sikres kompetent, fagutdannet personale. Alle barnehagene må også sikres gode lokaler.

 

HELSE- OG OMSORG: Frøya – god på omsorg!

Utviklinga går i retning av å bruke sykeheimene til behandling og ikke som boform. Alternativ boform er omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Frøya må bygge flere omsorgsboliger, som de i Beinskardet. Sykeheimen tilrettelegges for behandlingsfunksjoner.

I enkelte grender som Mausund ønsker Frøya Venstre at det bygges ut eldreboliger, slik at eldre kan bli boende i grenda lengst mulig.

Kommunen må arbeide planmessig for å skaffe nok kvalifisert personell til omsorgstjenesteene, innen flere fagområder.

Et samfunn kan måles på hvordan det tar vare på sine svakeste.

 

RUSPOLITIKKEN – et stadig viktigere område

Rusproblemene ser ut til å tilta i omfang og er et område som kommunen må ta kraftigere tak i, både når det gjelder forebygging og ettervern. Den ruspolitiske planen må oppdateres, og den må følges opp.

 

Gull og grønne skoger

Vi innser at vi ikke greier å få gjennomført alt det som er nevnt i dette programmet. Det skyldes blant annet at vi også ønsker å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Men programmet angir sakene vi vil prioritere og retningen vi vil gå.

 

Venstre vil føre en selvstendig politikk

Frøya Venstre er innstilt på å føre en selvstendig politikk, men vi vil samarbeide med andre for å få innflytelse og gjennomslag, og for å få en god politisk ledelse i kommunen.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**