En helhetlig oppvekstpolitikk

Lillesund

Haugesund Venstre ønsker en helhetlig oppvekstpolitikk som vektlegger sammenhengen mellom de tilbud, muligheter og utfordringer våre barn og unge møter i sin hverdag. Vi vil sikre barn og unge gode oppvekstsvilkår. Det er viktig at vi skaper helhetlige oppvekstmiljøer der de unge gis muligheter for utfordringer og utvikling. Vi legger vekt på forebyggende arbeid, og at det skal være gode samarbeidsrutiner mellom alle instanser som arbeider med barn og unge.

Skole og barnehage er de fellesinstitusjonene som møter alle barn og unge i kommunen. Gjennom gode pedagogiske tilbud i barnehagene og i skolen sikrer vi en best mulig utvikling for alle. Tidlig innsats er et nøkkelord. Haugesund Venstre vil arbeide for at både barnehage og skole får de nødvendige ressurser og den nødvendige pedagogiske og organisatoriske frihet til å møte behovene hvert enkelt barn har.

Haugesund Venstre har følgende overordnede mål for skole og barnehage:

 • Alle barn skal få tilpasset opplæring
 • Alle barn skal oppleve mestring og utvikling
 • Alle barn skal oppleve trygghet og tilhørighet

Barnehager

Barnehagene skal gi våre aller yngste et godt og trygt pedagogisk tilbud, der lek og sosial samhandling skal være i sentrum for aktivitetene. Haugesund Venstre vil at barnehagene skal gi rom for barnas nysgjerrighet, vitebegjær og skaperglede og at alle barn skal oppleve omsorg og respekt når de er i barnehagen. Videre skal barnehagene være en arena for tidlig innsats for barn som har behov for særskilt oppfølging.

Haugesund Venstre vil
 • sikre barnehagedekning for alle som ønsker det
 • sikre at alle kan få tilbud om barnehageplass i rimelig nærhet til bosted
 • arbeide for at kommunen har nødvendig barnehagefaglig kompetanse
 • arbeide for at barnehagetilbudet er variert og fleksibelt og av høy kvalitet
 • styrke arbeidet med tidlig innsats, bl.a. gjennom systematisk bruk av Stafettloggen
 • arbeide for gode samarbeidsforhold mellom barnehagene og andre instanser som arbeider med barn, slik som helsestasjonene, barnevernet, PPT og liknende
 • sikre høy faglig kompetanse i barnehagene
 • tilby videreutdanning som barnehagelærer for personale som ønsker dette
 • vurdere organiseringen av de kommunale barnehagene, og vurdere behovet for flere kommunale barnehager i perioden
 • arbeide for gode og varierte uteområder i barnehagene
 • arbeide for samordning av planleggingsdager i skole og barnehage
 • arbeide for gode samarbeidsformer mellom barnehagene og hjemmet
 • at barnehagene skal være en arena for gjensidig kunnskapsoverføring mellom ulike typer fagpersonale og foreldre
 • gi barn med innvandrerbakgrunn gratis kjernetid i barnehagen i inntil fire timer per dag

Skole

Skolen skal ikke bare utdanne våre barn og unge i til et framtidig yrkesliv. Skolen skal også bidra til at elevene utvikler seg som hele mennesker. Kreativitet og skaperglede skal ha gode vilkår i skolen i Haugesund. Da trengs det lærere med kompetanse i praktisk/estetiske fag, såvel som lærere med kompetanse i tradisjonelle “skolefag”. Vi må også sikre at det finnes nødvendige rom og nødvendig utstyr til å drive god undervisning i disse fagene.

De voksne som er knyttet til skolen er skolens viktigste ressurs. Foreldre, lærere, assistenter, skoleledelsen og andre som utfører et arbeid på skolen er alle en viktig del av elevenes totale læringsmiljø. Haugesund Venstre ønsker at skolene skal ha stor frihet til selv å velge organisering av skolehverdagen. Skolene skal ha stor metodisk og pedagogisk frihet.

Skolene i Haugesund skal være åpne og lærende organisasjoner med gode samarbeidsrutiner internt ved den enkelte skole og skolene i mellom. Haugesund Venstre ønsker at skolene skal ta aktivt del i opplæringen av nye lærere, både gjennom praksisopplæring og ved deltakelse i skoleutviklingsarbeid i samarbeid med lokale og nasjonale institusjoner

Haugesund Venstre vil
 • styrke arbeidet med tidlig innsats, bl.a. gjennom systematisk bruk av Stafettloggen
 • arbeide for at tiltak for elever med lærevansker blir satt inn så tidlig som mulig og med kvalifiserte lærerkrefter fra første dag
 • prioritere tidlig innsats ved framtidig styrking av lærertettheten i grunnskolen
 • sikre at elever som faller utenfor det ordinære skoletilbudet får undervisning som er tilpasset deres behov innenfor forutsigbare rammer for hele skoleløpet
 • at den enkelte skole skal ha ansvar for en større del av det totale undervisningsbudsjettet, herunder midler som i dag er satt av til spesialundervisning
 • at den enkelte skole skal ha stor frihet til å organisere undervisningen gjennom skoleåret, i tråd med målsettingen om tidlig innsats
 • at den enkelte skole skal kunne velge alternative former for pedagogikk
 • at den enkelte skole selv skal definere hvordan den skal nå målene i “Strategiplan for Haugesundsskolen”
 • arbeide for at alle skoler har lærere med formell kompetanse i praktisk/estetiske fag
 • arbeide for at alle skoler har spesialrom for undervisning i praktisk/estetiske fag
 • arbeide for at alle skoler har nødvendig utstyr for å undervise i praktisk/estetiske fag
 • arbeide for at SFO-tilbudet skal ha høy kvalitet og med et meningsfylt innhold
 • arbeide for å tilby kulturopplevelser som en del av SFO-tilbudet
 • arbeide for å tilby idretts- og friluftstilbud som en del av SFO-tilbudet
 • at alle skoler skal ha plan for skoleutvikling/lokal forskning ved egen skole
 • at alle skoler skal samarbeide med HSH om praksisopplæring for lærere
 • at Haugesund kommune skal inngå samarbeid med HSH om pilotprosjekt for masterutdanning for lærere
 • at den strategiske kompetanseplanen skal være retningsgivende for etter- og videreutdanning av lærere
 • se på mulighetene for samarbeid mellom ungdomsskolene for å sikre høy faglig kvalitet på fremmedspråksundervisningen
 • se på mulighetene for samarbeid mellom ungdomsskolene for å sikre et variert og fullverdig tilbud av valgfag for alle ungdomsskoleelevene
 • styrke samarbeidet med de videregående skolene innen opplæringen i “kritiske” fag som f.eks. fremmedspråk og matematikk for å redusere antallet elever som ikke fullfører videregående på normert tid.
 • utvikle et tett samarbeid med videregående skoler som underviser i praktiske fag etter modell av fremmedspråkssamarbeidet i Haugesund
 • styrke rådgivingstjenesten på ungdomstrinnet og sikre gode felles rutiner for bl.a. interessekartlegging ved alle ungdomsskolene
 • bedre informasjonen til foreldrene med tanke på valg av videregående utdanning
 • styrke helsesøstertjenesten ved skolene i Haugesund
 • utvide tilbudet om morsmålsundervisning, samt sikre et minimumsnivå for norskkunnskaper etter fullført grunnskole

Skole- og barnehagebygg

Skolebygg og barnehagebygg setter rammer for innholdet i tilbudet vi gir. Til tross for at Haugesund kommune har brukt betydelige summer på rehabilitering, er det fremdeles mange skoler og barnehager som ikke holder den standarden vi ønsker. I den neste fireårsperioden vil det være vanskelig å finne midler til større investeringer. Det krever at vi finner løsninger som sikrer byggene mot ytterligere forfall, samtidig som vi må finne løsninger som gjør at vi kan gjennomføre helt nødvendige tiltak.

Haugesund Venstre vil
 • vurdere opprettelse av et eget eiendomsselskap med ansvar for undervisningsbygg som skoler og barnehager
 • ha årlig revisjon av skolebruksplanen med særlig vekt på rehabilitering av eksisterende bygg og endrede behov som resultat av endret bosettingsmønster
 • vurdere endring av kretsgrenser med bakgrunn i endret bosettingsmønster
 • vurdere ungdomsskolestrukturen på ny i lys av endringene i kommuneplanen
 • arbeide for å få utredet mulighetene og behovet for en skole i sentrum, for eksempel på Breidablikkhøyden
 • arbeide for å sikre en optimal barnehagestruktur etter prinsippet om “nærbarnehage”

Barnevern

Barnevernet skal ivareta interessene til barn og unge som ikke får tilfredsstillende oppfølging i hjemmet. Dette arbeidet skal sikre barn og unge mot alvorlig forsømmelse, psykiske og fysiske overgrep og introduksjon til rusmiljøer eller kriminelle miljøer. Barnevernet skal bidra til å rette opp negative utviklingstrekk hos det enkelte barnet ved behov.

Tiltak skal settes inn så tidlig som mulig, og de skal i så stor grad som mulig skje i samarbeid med den eller de som har foreldremyndighet over barnet. Veiledning og rådgivning til foreldre og foresatte er en viktig del av barnevernets forebyggende arbeid. Det er viktig at barnevernet har god kontakt med alle parter og institusjoner som er i arbeider med barn og unge.

Haugesund Venstre vil
 • kontinuerlig vurdere barnevernets arbeid med sikte på å sikre nødvendige ressurser og å bidra til optimal organisering av barnevernets arbeid, bl.a annet for å unngå fristoverskridelser
 • styrke arbeidet med tidlig innsats, bl.a. gjennom systematisk bruk av Stafettloggen
 • sikre barnevernet nødvendig kompetanse, særlig med tanke på barn og unges psykiske helse
 • arbeide for å styrke samarbeidet mellom barnevernet og skoler, barnehager, andre offentlige institusjoner som f.eks. helsesøster og BUP og frivillige organisasjoner
 • sikre at alle barn som er under offentlig omsorg får lovpålagt tilsyn
 • sikre at alle barn som har rett på det får utarbeidet individuell plan
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**