Framtida kan bli en ren fornøyelse

Djupadalen

Haugesund Venstre har lange tradisjoner som miljøpartiet i byen vår. Vi har arbeidet for viktige lokale saker som avfallshåndtering, vern av Byheiene, jordvern og en skånsom arealbruk i mange år. Vi har også vært en pådriver for å gjøre strandsonen og områdene langs Karmsundet og Smedasundet tilgjengelige for alle.

Venstre har arbeidet for å bevare byens grønne lunger og for å skape et levende bymiljø med et sentrum der byens borgere både kan bo og arbeide. Venstre ønsker å gjøre Haugesund til en miljøvennlig by. Vi vil at Haugesund skal være i front på klima, bymiljø og kollektiv- transport.

Lokale klimatiltak – Det grønne skiftet skjer lokalt

Utslippene av klimagasser fortsetter å øke i Norge. Dette er alvorlig. Klimaproblemene er globale, men skal vi løse de, må vi handle lokalt.

Venstre ønsker at Haugesund skal ta sin del av ansvaret for at Norge skal nå sine internasjonale forpliktelser. Haugesund, som kommune, kan utgjøre en stor grønn kraft, både som politisk aktør, tjenesteyter, eiendomsbesitter, innkjøper, byggherre og ansvarlig for planlegging og tilrettelegging for det gode lokalsamfunnet.

Det grønne skiftet skjer nedenfra, gjennom lokale beslutninger og lokale tiltak. Haugesund Venstre vil jobbe for et best mulig samspill mellom stat og kommune i miljø- og klimapolitikken.

Haugesund Venstres politikk for grønn lokalpolitikk vil gjøre Haugesund til en bedre plass å bo og arbeide i, sørge for bedre tjenester til innbyggerne og skape en bærekraftig, attraktiv by.

For å få dette til må vi føre en aktiv politikk for å redusere utslipp av klimagasser og legge til rette for effektiv energibruk og en fremtidsrettet transportavvikling.

Haugesund Venstre har vært en pådriver for kommunens miljø- og klimaplan, og vil i den kommende perioden jobbe hardt for at målene i planen nås.

Haugesund Venstre vil
 • sørge for at målsetningene i kommunens miljø- og klimaplan nås, bl.a. ved å redusere utslippene av klimagasser til et nivå 20 % lavere enn i 1990
 • ved revisjon av kommunens miljø- og klimaplan skal det legges inn mål og tiltak om sikrer at Haugesund minst når vedtatte nasjonale målsetning for reduksjon av klimagasser.
 • vurdere opprettelse av lokalt klimafond for å støtte enøktiltak og fornybar energiproduksjon i nærings- og privatmarkedet
 • gi folk mulighet til å selge overskuddskraft fra private fornybare energikilder til kraftselskaper.
 • ha økt innsats for energisparing i kommunale bygg og gjennomføre bruk av ren energi i offentlig virksomhet
 • stille miljøkrav til alle nye kommunale bygg med hensyn til ener- gibruk, materialvalg, vedlikeholdsbehov m.m.
 • at alle biler som brukes av kommunen bruker lav-/nullutslipps- teknologi som biodrivstoff, elektrisitet eller hydrogen innen 2019

Avfall, renovasjon og forsøpling

Nesten alt avfall kan komme til nytte igjen som råvarer i nye produkter eller i energiproduksjon. Dette vil bidra til en kretsløpsøkonomi og samtidig redusere utslipp av klimagasser og miljøgifter fra avfall. Søppel skal bort fra gatebildet og fra naturen, og det må ryddes i gamle og illegale fyllinger. Haugesund kommune skal være et forbilde i regionen når det gjelder effektiv kildesortering.

Haugesund Venstre vil
 • bruke eierskapet i HIM aktivt til å:
 • sikre en effektiv avfallshåndtering som reduserer utslipp av klimagasser og sikrer energisparende gjenvinning av avfall
 • bidra til best mulig materialgjenvinning avfall, fremfor forbrenning
 • sette et mål om 100 % innsamling av farlig avfall
 • sette et mål om 100 % utsortering av EE-avfall og kjøre kampanje for innsamling av EE-avfall
 • sørge for at ressursene i alt avfall og kloakk blir nyttiggjort
 • vurdere renovasjonsavgiftene slik at disse premierer abonnenter som på ulike måter bidrar til å redusere avfallsmengden

Luftforurensing

Haugesund er en by i vekst. Dersom man ikke jobber aktivt, vil luftforurensing bli et tiltagende problem. Vi må derfor sette i gang tiltak for å bedre luftkvaliteten. Det er nødvendig med virkemidler som både gir rask effekt når forurensingsverdiene er for høye og som har langsiktig virkning for personer med astma, allergier og luftveissykdommer. Vi må gjøre byen tilgjengelig for alle.

Haugesund Venstre vil
 • innføre piggdekkgebyr for å redusere svevestøv
 • innføre belønningsordning for samkjøring i bomringen, blant annet for å redusere trafikken i rushtiden.
 • redusere havneavgiftene og endre avgiftssystemet slik at miljøtilpasset sjøtransport belønnes
 • sørge for landstrøm i utvalgte deler av Karmsund havn
 • vurdere kommunal tilskuddsordning for innkjøp av rentbrennende vedovner og luftbaserte varmepumper
 • arbeide for nullutslippsfartøy ved neste anbudsrunde på Røvœrfjord og andre rutebåter i regionen.

Bymiljø, byutvikling og arealplanlegging

Byen Haugesund er i vekst. Det er viktig at vi legger til rette for en framtidsrettet og bærekraftig byutvikling med mennesket og miljøet i sentrum. Konsentrert bebyggelse, korte avstander og god tilgang på kollektivtransport gir lavere utslipp og mindre energibruk. Å tilrettelegge for at flere både ønsker og har mulighet til å bo sentralt er derfor et viktig miljøtiltak.

Venstre vil fortette i bykjernen for å sikre tilstrekkelig areal til næring og boliger, samtidig som grønne lunger bevares. Her vil Venstre legge vekt på å utnytte eksisterende bygninger. Vi vil åpne for fleksibel bruk og utnyttelse av eksisterende bygningsmasse i sentrum. Dette er en forutsetning for at eksisterende bygg i større grad kan tas i bruk til nye formål.

Kommunen skal være en pådriver for arkitektur av høy og bærekraftig kvalitet, både i utforming og materialbruk.

Områdene langs strandsonen må disponeres på en slik måte at vi får en god balanse mellom boliger, næringsvirksomhet, transport og friområder. Det betyr at Venstre vil være restriktiv til ytterligere utbygging av områdene langs sjøen. Vi ønsker å verne og bevare gjenværende allmenninger langs sjøen.

Når nye boligområder utvikles må det legges til rette for at bilbruk ikke er nødvendig i hverdagen. Kommunen må planlegge slik at befolkningsvekst ikke fører til økt forurensing, og nye områder må bygges med tilstrekkelig tilgang på grøntområder.

Haugesunds kulturhistorie og identitet

Kvadraturen i Haugesund sentrum representerer en viktig del av byens identitet. Det er viktig at vi i arbeidet med overordnede planer tar hensyn til dette. I arbeidet med å fornye sentrum må vi ta vare på både unike enkeltbygg og større bygningsmiljøer. Vi må sikre at ulike perioder i byens historie gjenspeiles i arkitektur og struktur.

Haugesund er bygget på sildabein og skipsfart. Vi må ta vare på denne historien og sørge for at den blir formidlet videre. Venstre vil derfor blant annet arbeide for å ferdigstille renoveringsprosjektene på Vibrandsøy og sikre adkomst til øya.

Venstre vil motsette seg forsøk på å rasere den eksisterende kulturhistoriske bebyggelsen i sentrum.

Haugesund Venstre vil
 • bevare den grunnleggende bystrukturen og verne gjenværende byrom og allmenninger mot utbygging
 • prioritere tydeligere hvilke bygningskvaliteter som er verneverdige
 • legge til rette for utvikling og rehabilitering av bygninger med verneverdige kvaliteter ved å utvise fleksibilitet i byggesaksbehandlingen
 • styrke byantikvaren
 • arbeide for et tett samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og statlige etater for å realisere reguleringsplanen for Vibrandsøy
 • ha en egen kulturminneplan for Haugesund kommune
 • arbeide aktivt for bybåt i rute til og fra Vibrandsøy

En helhetlig, urban byutvikling

Det er viktig at Haugesund jobber strategisk for nå kommunens mål om en bymessig utvikling. Utslipp av klimagasser må reduseres. Vi må legge til rette for et liv uten behov for bil i hverdagen, og stimulere til økt boligbygging og næring i sentrum. Da må vi utnytte det handlingsrommet vi har og sørge for at kommunens strategier følges.

Haugesund sentrum skal være kommunens definitive sentrum for handel, tjenestetilbud, kulturtilbud med mer, og Venstre vil arbeide for å sikre dette. Vi vil være forsiktige med å åpne eller utvide tilbud i andre deler av kommunen som kan svekke byens sentrum. Dette gjelder særlig utvidelser av kjøpesentre utenfor sentrum.

Haugesund Venstre vil
 • planlegge boligområder med sikte på redusert bilbehov, blant annet ved å legge til rette for sykkel, gange og kollektivtransport og sørge for at alle har tilbud om skole og barnehageplass i sitt nærmiljø
 • sørge for at kommunens overordnede planer ligger til grunn i alle beslutninger kommunen tar
 • i større grad bruke rekkefølgekrav for å sikre at kommunens mål i overordnede planer nås
 • arbeide for at gode kollektivløsninger planlegges og ferdigstilles samtidig med større utbygginger, som for eksempel Fagerheim og Sakkestadmarka
 • legge til rette for fortauskafeer og uteservering
 • stimulere utbyggere til å satse på god arkitektur og bærekraftige bygninger, ved for eksempel å tillate noe høyere utnyttelsesgrad i prosjekter av høy kvalitet
 • sørge for at gode, overordnede planer gir forutsigbarhet for utbygger
 • etablere en hurtigkø i byggesaksbehandlingen for mindre byggetiltak
 • redusere saksbehandlingstiden i Plan- og bygningsetaten
 • ha tidlig og bred brukermedvirkning i planprosesser for å gi befolkningen reell mulighet til å påvirke byutviklingen, uten at det går på bekostning av framdrift
 • sørge for at barns interesser blir hørt i store områdeutbygginger
 • ta inn klimagassutslipp som eget kriterium i all utbygging og investeringer kommunen gjør
 • Vurdere redusert eiendomsskatt i sentrum
 • gi reduksjon i gebyrer for behandling av byggesaker for lavenergi- og passivhus
 • fase ut oljefyr
 • fremme bygging i tre, særlig når utbyggingen er i kommunalt ansvar
 • få utredet mulighetene for en skole i sentrum
 • prioritere utbygging av Flotmyrområdet og fortette sentrumsnœre områder, framfor å bygge ut videre i byens ytterkant
 • oppgradere den kommunale normen for parkeringstilbud for sykler i tilknytning til oppføring av næringsbygg og boligbygg med flere boenheter
 • innføre en endring i frikjøpsreglementet for parkeringsplasser, der et antall frikjøpte parkeringsplasser kan innløses ved opparbeidelse av sykkelparkering i stedet for biloppstillingsplasser
 • ha en restriktiv holdning til bygging av høyhus, men tillate de der de glir naturlig inn i bymiljøet, og de tilfredsstiller målsetninger om fortetting i særdeles stor grad.
 • jobbe for et betydelig bedre kollektivtilbud, slik at vi kan redusere antall parkeringsplasser som kreves i utbygninger i områder med god kollektivdekning
 • prioritere resterende arealer langs sjøkanten til andre formål enn bolig
 • stille krav om høy estetisk kvalitet, både med tanke på utforming og materialvalg ved nybygg i sentrum
 • prioritere bruk av dagens bygningsmasse ved boligfortetting i sentrumsnære områder
 • åpne for fleksibel bruk av eksisterende bygninger i sentrum, blant annet bygninger i bakgårdsrom
 • sikre universell tilrettelegging
 • gjennomføre en områdeplanlegging av Risøy for å styrke boligattraktivitet og levekår i området
 • lage en plan for infill-arkitektur i sentrum
 • stimulere til sosial boligbygging også i sentrum, for å sikre et bomiljø som integrerer alle grupper

Friluftsliv, rekreasjon og byheiene

Å bevare Byheiene og byens grøntarealer er en forutsetning for et godt og sunt bymiljø. Haugesund Venstre vil jobbe for friluftsliv i hele byen. Grønne områder til rekreasjon og fysisk aktivitet har stor verdi, særlig der hvor folk bor.

Venstre vil
 • prioritere Vibrandsøy som et bynært rekreasjonsområde
 • jobbe for at Vibrandsøy blir et nasjonalt og regionalt kulturminne
 • arbeide for et tett samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og statlige etater for å realisere reguleringsplanen for Vibrandsøy
 • arbeide for en markagrense i Haugesund
 • i samarbeid med Haugesund Turistforening legge til rette for at friluftsområdene i regionen blir tilgjengelige for alle byens innbyggere
 • opprette en “vernesone” for områdene langs sjøkanten
 • sikre allmenn ferdsel langs sjøkanten også for sentrumsnære områder, evt. ved utvidelse av nåværende kaianlegg
 • ferdigstille en sammenhengende kyststi fra nord til sør
 • prioritere å ha attraktive gatetun i sentrumsnære områder
 • bevare og utvikle sentrumsnære grøntområder og rekreasjonsområder
 • kartlegge naturmangfold og kulturlandskapet i Haugesund
 • ivareta små skogområder (100-meterskoger) i tilknytning til boligutbygginger
 • styrke kunstnerisk utsmykking av bybildet
 • sørge for en opprustning av kommunens lekeplasser
 • vurdere frikjøpsordning for private utbyggere når det gjelder lekeplasser slik at kommunene sikrer lekeplasser av høy kvalitet
 • verne om grøntstrukturen og gjenværende friområder i de ulike delene av kommunen
 • legge til rette for lokale idretts- og lekeplasser, gjerne i tilknytning til skoler

Sykkelbyen Haugesund

Haugesund Venstre har hatt et langvarig engasjement for å gjøre byen vår til en god by for alle som er glade i å sykle. Sykkelen er mer enn et framkomstmiddel. Den er helsebringende, miljøvennlig og den gir glede til såvel voksne som barn og unge.

Haugesund har svært gode forutsetninger for å bli en attraktiv sykkelby. Topografi og nærhet mellom boområder, sentrum og arbeidsplasser er ideelle. I tillegg har vi et mildt klima som gjør det mulig med en lang sykkelsesong. Det må imidlertid legges langt bedre til rette for sykkelbruk. Et levedyktig regionsenter som Haugesund forutsetter gode vilkår for syklende og gående.

Haugesund Venstre vil
 • arbeide målrettet for å nå Haugesunds mål om 20 % syklende innen 2020
 • ha trygge sykkelveier
 • arbeide for at hensynet til sykkelbruk innarbeides som en del av alle offentlige reguleringsplaner, også i private reguleringsforslag, der dette er naturlig
 • forhøye godtgjørelsen for bruk av sykkel til tjenestereiser i kommunen, slik at denne blir lik satsene for bilgodtgjørelse
 • jobbe for å finansiere det vedtatte sykkelveinettet i kommunen som skal knytte byen sammen for syklende
 • etablere overbygde sykkelparkeringsplasser i sentrum og se på mulige løsninger for overbygde og tyverisikre parkeringsplasser for sykkel ved kollektivknutepunkt som Flotmyr
 • bedre vedlikeholdet av sykkelveiene gjennom hele året. Det er særlig viktig å klargjøre sykkelvegene ved feiing av løv om høsten og strøsand etter kuldeperioder om vinteren.
 • ha en grundig gjennomgang av belysningen langs sykkelveiene for å sikre god sikt i den mørke årstiden.
 • etablere rutiner for skifte av utgåtte lyspærer gjennom sesongen
 • pålegge grunneiere å fjerne hindringer langs etablerte sykkelveier
 • vurdere ordning med bysykler i Haugesund
 • etablere særskilte sykkel- og kollektivakser gjennom sentrum
 • jobbe for å bedre sykkelkulturen i Haugesund, blant annet gjennom økt fokus på sykling i skolen

Byen for fotgjengerne

Venstre vil
 • arbeide for at Haugesund blir en attraktiv by for fotgjengere
 • sikre tilfredsstillende gangakser inn til idrettsparken

Kollektivtransport og trafikkutvikling

Det må tas et krafttak for å bedre kollektivandelen i Haugesund. Presset på veier og gater i sentrale deler av byen er svært stort. Biltrafikken har hatt en betydelig økning de siste årene, mens kollektivandelen er svært lav. Derfor er det viktig at vi finner løsninger som reduserer denne trafikken, samtidig som vi ruster opp og forbedrer veinettet. Gjennomgangstrafikk må ledes utenom bykjernen, slik at belastningen på sentrale veier reduseres.

Venstre vil jobbe mot firefeltsvei i dagen i Karmsundgata. En slik vei vil bli oppfattet som en motorvei som deler byen i to. Den vil rasere mulighetene for byutvikling øst/vest, vil ødelegge for å utvikle Flotmyrområdet som et integrert boområde i sentrum og vil i alt for stor grad legge til rette for biltrafikk på bekostning av gående og syklende.

Vi må få en økt satsing på kollektivtransporten i distriktet generelt, og i Haugesund spesielt. Flere avganger, bedre regularitet og et rutemønster som samsvarer med lokale behov er nøkkelord i denne sammenhengen. Det må legges bedre til rette for kollektivtrafikken i sentrum. Vi må sikre stor grad av framkommelighet for busser og syklister.

Haugesund Venstre vil
 • at all transportvekst skal tas med kollektiv, sykkel og gange
 • prioritere fotgjengere, sykkel, kollektivtransport og nyttetransport foran privatbilisme
 • bedre fremkommeligheten for buss i sentrum gjennom å begrense gateparkering
 • opprette kollektivgater og eventuelt bilfrie gater og begrense gjennomkjøring i sentrum. Sørhauggata bør bli kollektivgate
 • arbeide for bedre kollektivtransport med hyppigere avganger, bedre regularitet og et ruteopplegg i tråd med lokalt reisemønster
 • at de rutene med størst potensiale for passasjerer skal ha avgang hvert 5. minutt
 • legge til rette for innfartsparkering og Park and Ride
 • at det skal være enkelt, effektivt og attraktivt å reise kollektivt i Haugesund
 • at det ved etablering av nye bområder lages kollektivtraseer som gir beboerne kort vei til buss
 • innføre sonesystem for parkeringsavgift med lavere avgift for parkering i utkanten av sentrum
 • i samarbeid med nabokommunene vurdere ulike alternativer for kollektivtransport som en del av den regionale kollektivsatsingen
 • sikre at det opprettes gode kollektivtilbud i forbindelse med utviklingen av større regionale næringsarealer
 • stimulere til andre transportformer enn privatbil for arbeidsreiser, bl.a. gjennom å øke godtgjørelsen for bruk av sykkel i jobbsammenheng for kommunalt tilsette

Karmsundgata og biltrafikk

 • sikre at den sentrumsnære delen av Karmsundsgata utvikles på en slik måte at den ikke deler sentrale deler av byen i to
 • gå i mot reguleringsplanen om firefeltsvei i dagen i hele Karmsundsgatas lengde
 • utrede alternativer til firefeltsvei i Karmsundgata
 • etablere alternative øst/vest trafikkakser for å redusere trafikkmengden i Karmsundsgatas lengderetning
 • prioritere trafikksikkerhet og trygge skoleveier

Andre miljøtiltak

Venstre vil:
 • iverksette tiltak for opprydding av søppel fra uteområder i kommunen
 • utplassere flere avfallsdunker i byen og ha ordninger med regelmessig tømming av disse
 • vurdere straffegebyr for forsøpling på offentlig sted
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**