Nytt løft for kollektivtrafikken

Foto: Akershus Venstre

Karin S. Frøyd, fylkestingskandidat for Vestfold Venstre, setter fokus på kollektivtrafikken og hovedsatsinger fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Kollektivtrafikken vil spille en enda viktigere rolle i Vestfold i fremtiden. Det er to hovedgrunner til det. For det første betyr selve veksten i befolkningen at det må utvikles et enda bedre kollektivtilbud. For det andre står transportsektoren for en stor andel av klimautslippene og dermed miljøproblemene.
Derfor bør flere reiser overføres fra personbil til kollektive transportmidler, gjerne i kombinasjon med å gå og bruk av sykkel.

Kollektivtrafikken må styrkes, sier Karin S. Frøyd (til venstre).
Kollektivtrafikken må styrkes, sier Karin S. Frøyd (til venstre).

Venstre har ved hver budsjettbehandling i fylkestinget gått i bresjen for å styrke kollektivtrafikken i Vestfold. Vi har i dag et relativt velfungerende busstilbud, med avganger hver time på den viktige strekningen fra Larvik til Horten. Dessuten er det i 2015 – etter initiativ fra Venstre – etablert ekspressbussrute ukedagene på strekningen Larvik–Tønsberg. Dette tilbudet har gitt meget gode resultater og flere nye brukere på kort tid.

Vestfold Venstre vil gjennomføre fire hovedsatsinger på kollektivtrafikken i perioden 2015 – 2019:

1. Styrket tilbud. Det er fortsatt behov for flere avganger og økt kapasitet på viktige bussruter. Venstre vil øke frekvensen morgen og kveld på de mest benyttede rutene. Venstre ønsker også en ytterligere styrking av ekspressbusstilbudet.

For Vestfold fylkeskommunes mulighet til å styrke kollektivtrafikken er det avgjørende å få en avtale med staten v/Samferdselsdepartementet om bymiljøavtaler. Skiftende regjeringer har så langt ikke innfridd Vestfolds krav om å inngå i ordningen med bymiljøavtaler. Særlig er det skuffende at Samferdselsdepartementet, styrt av FrP og Høyre, ikke åpner for at flere byer kan tas inn i ordningen selv om alle transportetatene ønsker Vestfold-byene inn i ordningen. Bymiljøavtaler vil gi et betydelig antall millioner kroner til styrking av kollektivtrafikken.
Vestfold Venstre går i bresjen for at alle Vestfold-byene skal inngå bymiljøavtale.
Det stiller også krav til de aktuelle kommunenes vilje til å styrke vilkårene for kollektivtrafikken og begrense bruken av bil i bysentrum.

2. Bedre knutepunkt. Venstre vil utvikle knutepunkter og holdeplasser langs hovedveiene, og som en del av tog- og busstilbudet i Vestfold. Overgang mellom ulike transportmidler må gjøres mye enklere. Det må også bli enklere å bruke kombinasjonen buss/tog og sykkel. Ved knutepunktene må det etableres et passende antall parkeringsplasser.

3. Miljøvennlig energi. Venstre vil stille økte miljøkrav til Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) som er fylkeskommunens selskap for kollektivtrafikk. Karbon (olje/diesel) må innen 2025, eller gjerne før, fases ut som drivstoff for buss og erstattes med biogass og andre miljøvennlige alternativer. Bruk av biogass kan bidra til utvikling av ny næringsvirksomhet i Vestfold. Venstre vil gjøre miljøriktig drivstoff tilgjengelig langs våre viktigste hovedveier.

VKTs nye avtale med selskapet Unibuss innebærer blant annet at 50 av bussene som skal betjene rutene i Tønsberg-området, vil være bygd for gassdrift. Avtalen er for øvrig en konsekvens av en politisk styrt vilje fra fylkets hovedutvalget for samferdsel. – Dessuten vil det kommunalt eide selskapet Grenland og Vestfold Biogass delta i et nasjonalt pilotprosjekt. Der benyttes matavfall fra husholdninger, husdyrgjødsel og avfall fra næringsmiddelindustrien til produksjon av biogass. På denne måten vil kreative løsninger og politisk engasjement i Vestfold gjøre det mulig å redusere klimautslipp fra både transportsektoren og landbruket. Samtidig skapes det grønn næringsvirksomhet som gir klimavennlig energi.

4. Ny jernbanetrasé. For Larvik er det svært viktig at det snarest mulig kan bli tatt en avgjørelse hvor den nye dobbeltsporede jernbanetraseen skal gå og hvor den nye jernbanestasjonen skal ligge. Trasevalget ligger i dag som en klam hånd over byens fremtid og utvikling. Jernbaneverket må gå i aktiv dialog med innbyggerne og kommunen for å finne en løsning både til beste for byutviklingen, og for passasjerene som skal bruke jernbanen.

Vestfold Venstre vil også være en pådriver for å utvikle togtilbudet på Vestfoldbanen. Det er i dag behov for bedre kapasitet og kortere reisetid. Tilbudet må på en bedre måte tilrettelegges for de som daglig pendler fra Vestfold til Drammen/Oslo. For ikke å snakke om at vi skal snu utviklingen til at man pendler den andre veien!

Karin S. Frøyd
Fylkestingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**