Program 2015-2019

Oppvekst:

Barn og unge er fremtiden – derfor vil Venstre sette barn og unge først. Et hvert vedtak skal vurderes opp mot barn og unges behov.

 • Øke den pedagogiske tettheten i barnehager og på skoler.
 • Ha like økonomiske vilkår for offentlige og private barnehager.
 • Bygge nytt svømmebasseng.
 • Ruste opp barnehage- og skolebygg
 • Øke åpningstiden på ungdomsklubber
 • Prioritere forebyggende tiltak. Feks jordmor, helsestasjon osv
 • Være pådriver og samarbeidspartner for å beholde videregående skole i kommunen.

Miljø og samferdsel:

Venstre vil at Leksvik skal være en foregangskommune med tanke på miljø.

 • Lage en miljøplan.
 • Være restriktiv i forhold til bygging i strandsonen slik at allemannsretten sikres.
 • Oppdatere trafikksikkerhetsplanen og arbeide for å bli godkjent som en trafikksikker kommune.
 • Stille strengere miljøkrav til leverandører av varer og tjenester til Leksvik kommune
 • Sikre allmennheten tilgang til naturen rekreasjon og friluftsliv.

Utvikling:
Venstre vil legge til rette for en utvikling som skaper bolyst og attraktive bomiljø.

 • Stimulere til aktive sentrum med fokus på handel og boligutvikling.
 • Bygge ut bredbåndsfiber til 90% av innbyggerne.
 • Støtte initiativ fra Vanvikan i sentrum. Stå på!
 • Bygge folkehelseparker.
 • Forlenge strandpromenaden med bru over til Kroa
 • Ruste opp idrettshallen i Leksvik

Verdiskaping

Venstre vil sikre et variert næringsliv og legge til rette for økt verdiskaping innen industri, handel og landbruk ved å jobbe for lavere avgifter og bedre støtteordninger. Venstre ønsker at Leksvik skal bli en JA kommune for folk med ideer skape arbeidsplasser og alternative næringer.

 • Fjerne eiendomsskatt på verker og bruk
 • Ansette en næringskonsulent
 • Øke antall lærlingeplasser
 • Bedre støtten til småskalaprodusenter og stimulere til alternative inntektsmuligheter.
 • Jobbe for å endre satsen på arbeidsgiveravgiften
 • Utarbeide en plan for eiendomsforvaltning og drift av kommunal eiendom.
 • Legge til rette for unge bønder.
 • Finne alternative områder til boligutvikling og industriformål som
  begrenser bruken av dyrket mark.
 • Bedre mulighetene for sommerjobb til ungdom

 

Kultur

 • Sikre videre satsing på Sommer sammen.
 • Bedre idrettens vilkår.
 • Bygge sosiale møteplasser feks. ved å revitalisere bruken av samfunnshus og kultursal.
 • Utvide åpningstidene ved bibliotekene, og om mulig kombinere bibliotekene med servicetorg, frivilligsentralen og utlånsordning av sports- og friluftsutstyr.
 • Revitalisere bygdeboknemda.

Eldre

 • Venstre vil sørge for Leksvik har et riktig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger.
 • Styrke velferdsteknologitiltakene i kommunen.
 • Eldre skal kunne bo hjemme lengre gjennom tiltak som forebyggende team og vaktmestertjenester for hjemmeboende eldre.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**