Program 2015 – 2019

‘Politikerne skal være folkets tjenere, ikke dets herrer’
Erik Bye

1. Narvik – på rett vei inn i fremtiden.
Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre er kjernen i den sosiale liberalismen og i Venstres politikk. Vi tror på menneskets skaperkraft, og på at folk tar ansvar når de får ansvar.
Alle skal gis mulighet til å ha makten i eget liv, og vi har alle ansvar for egne valg. Like viktig er det å ta ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner får samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss.

Venstre setter folk foran systemer. Statens, kommunens og interesseorganisasjonenes makt skal ikke gå på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunn. I Venstre har vi ingen særinteresser i ryggen, vi styrer etter våre verdier.

Narvik står overfor en rekke veivalg i neste valgperiode. Venstre vil jobbe for at Narvik skal gå rett vei inn i fremtiden. Alt ligger til rette for å få dette til. Venstre vil at Narvik skal preges av optimisme og utvikling, og vil skape muligheter gjennom smarte løsninger, tro på hverandre og på framtiden. Og utvikling betyr omstilling. Venstre vil at Narviks framtid skal tuftes på grønn vekst og på å prioritere mer til de som trenger det mest.

For Venstre er mangfold og åpenhet viktige verdier. Vi vil jobbe fram bredde og mangfold i hele kommunen. Venstre vil at Narvik skal være raus og inkluderende; for gamle, nye og midlertidige Narvikværinger. Vi er demokratiets vaktmestere, og vi skal sørge for at det skinner av det lokale selvstyret i neste periode.

Mye er godt i Narvik og vi er stolte av byen vår. Og vi vil at Narvik skal bli enda bedre: Venstre vil at Narvik skal gå rett vei inn i fremtiden.

Godt valg!

2. Klima og Miljø
Klima og miljø er sak nr. 1 – også i Narvik. Det haster å komme i gang med det grønne skiftet. Venstre har en helhetlig politikk med konkrete virkemidler som skal gjøre det enklere, billigere og mer naturlig å ta grønne valg. Mye kan gjøres lokalt, og kommunen har et stort ansvar som arealplanlegger, tjenestetilbyder og tilrettelegger. Venstre vil ta ansvar for at Narvik tar de riktige, smarte og grønne valgene for framtiden.

2.1. Grønn byutvikling
Narvik Venstre vil bevare de grønne lungene som er igjen i sentrum.

Venstre vil:
• sikre en helhetlig plan for hele Narvikhalvøya
• jobbe for at byplanlegging, næringsutvikling og boligbygging forankres i Smart City-konseptet; energieffektive planer, klimanøytrale bygg, urban matproduksjon og smart transport
• utrede muligheten for garasjeanlegg i Fagernesfjellet, som et ledd i etableringen av en grønnere bykjerne. Bilene bort fra gaten.
• at kommunen skal presentere et grønt årsregnskap som dokumenterer miljøtilstand og utvikling

2.2. Grønn transport
Rundt 1/3 av Narviks klimagassutslipp kan knyttes til transportsektoren. Det grønne skiftet er allerede i gang, og el-bilenes fremvekst viser at mye kan gjøres gjennom skatte- og avgiftspolitikken. Grønn transport handler ikke minst om satsing på kollektivtilbud og sykkel og tilrettelegging for gående (se også Kapittel 4.2. Folkehelse). I Narvik vil Venstre ha hyppigere, billigere og grønnere busser, og vi vil at sykkelen skal prioriteres. Vi vil jobbe frem tiltak som stimulerer til mindre bilkjøring.

Venstre vil:
• sette ned prisen på månedskort i kollektivtrafikken
• at sentrale busslinjer skal gå hver dag, hele døgnet til samme pris
• få på plass et godt tilbud med bestillingsruter i områder der fast rutetransport er vanskelig å opprette.
• etablere gjennomgående sykkelveinett, (reklamefinansierte) bysykler og flere og gode sykkelparkeringer
• at alle nye kommunale kjøretøy skal være lav- eller nullutslippskjøretøy
• bygge ut moderne fleksiladestasjoner til el-biler
• ikke tillate motorisert ferdsel i utmark med unntak av nyttekjøring

2.3. Grønt skifte
Narvik kommune må ta ansvar og integrere miljø- og klimatiltak i alle politikkområder. Venstre vil fremme det grønne skiftet og vil sørge for at det er grønn vekst som blir nøkkelen for Narviks fremtidige utvikling. Vi må vektlegge satsing på fornybar energi, skape grønne arbeidsplasser, redusere avfallsmengden, redusere miljøgifter, sikre naturmangfold til lands og til havs, gjøre tiltak for å begrense luft- og havforurensning og prioritere tiltak som til sammen gjør Narvik grønnere. Skatte- og avgiftspolitikken skal fungere som en grønn gulrot, ikke en rød pisk.

Venstre vil:
• at Narvik skal kutte sine utslipp med 50 % innen 2030 og være nullutslipps by innen 2050
• at hensynet til klima og miljø skal synliggjøres i alle beslutninger kommunen tar
• opprette et lokalt klimafond for innbyggerne for energieffektivisering og omlegging til fornybar energi
• ha mål om nullenerginivå eller plusshus på alle nye kommunale bygg/rehabiliteringer
• bruke avgiftssystemet aktivt for et grønt skifte
• arbeide for at kommunen miljø sertifiserer egne virksomheter
• bruke kommunalt eierskap i HRS aktivt for å bidra til best mulig materialgjenvinning av avfall, framfor forbrenning
• sette som mål at 30 % av all mat som kjøpes inn av kommunale enheter er kortreist og/ eller miljøvennlig produsert
• få på plass en plan for beplantning som sikrer godt miljø for bier og humler
3. Oppvekst og kunnskap
Barn og unge skal ha best mulige forutsetninger for å utvikle seg i Narvik. Vi må sørge for reelle og like muligheter til alle. Vi ønsker mer samarbeid mellom alle instanser i kommunen som jobber med barn og unge; familiesenter, barnehager, skoler, helsesøstertjenesten, helsesektoren og barnevernet. Det er viktig at barnas behov blir fanget opp så tidlig som mulig, og tidlig innsats skal være et mantra i oppvekst- og skolepolitikken.

3.1. Barnehage
Vi vil gi mer til de som trenger det mest. Venstre vil jobbe for økt bruk av differensierte priser på barnehage og gratis kjernetid i barnehager til 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. Vi må også styrke kompetansen hos de som jobber i barnehagene gjennom videreutdanning av ufaglærte.

Venstre vil:
• rekruttere flere barnehagelærere, særlig med fokus på menn
• ha differensierte priser på barnehager
• gi gratis kjernetid i barnehager til 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt
• gi barn i asylmottak rett til barnehageplass
• ha løpende barnehageopptak
• sikre mangfold i barnehagetilbudet gjennom forsøk med differensierte finansieringsmodeller for å sikre små, alternative aktører
3.2. Skole
Narvik Venstre ønsker å avvikle SFO-ordningen og innføre heldagsskole i Narvik.
En heldagsskole vil sikre like muligheter for alle. De minste vil fortsatt få mye leketid, mens de eldre vil få noe økt undervisning. Alle vil få leksehjelp utført av pedagoger. Videre vil en heldagsskole åpne opp for å la frivillige organisere fritidsaktiviteter i skoletiden.

Dersom hver enkelt elev i Narvik-skolen skal kunne bli sett og tatt på alvor, må lærerne ha en reell mulighet til å følge opp hver enkelt. Dette stiller krav til ledelse, kompetanse, tid, gruppe- og klassestørrelse og et tilstrekkelig antall lærere i skolen.

Læreren er avgjørende for elevenes læring. Andelen faglærte lærere må økes, og tilbud om etter- og videreutdanning må styrkes. Alle elever skal ha mulighet til å oppleve mestring, derfor må alle fag tillegges vekt. Skolene må få frihet til å legge til rette undervisningen slik at alle elever får mulighet til å utvikle sine evner.

Venstre vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen for å avlaste læreren. Læreren skal gis tid til å være lærer. Elevene møter ulike utfordringer i løpet av sin skolegang, og disse krever ulik kompetanse. Styrkingen av helsesøstertjenesten er viktig og skal fortsette i Narvik-skolen.

Venstre vil:
• innføre heldagsskole i Narvik kommune
• at ufaglærte som underviser i Narvik-skolen skal få, eller gis tilbud om, formell kompetanse
• gjøre et videreutdanningsløft; utvikle en plan for systematisk etter- og videreutdanning av lærere innenfor samtlige undervisningsfag
• at spesialpedagogisk undervisning skal gis av pedagoger
• redusere skolebyråkratiet og rapporteringsplikten med 25 %
• øke antall helsesøster-, vernepleiere og miljøterapeutstillinger
• sikre rammevilkårene for praktisk-estetiske fag, samt vedlikeholde og opprettholde utstyr og spesialrom
• ha seniortiltak for å sikre at lærerne får mulighet til å stå lengre i yrket
• styrke og målrette leksehjelptilbudet
• ta initiativ til en årlig generaldebatt om skole i Bystyret
• sikre at det jobbes strukturert og kontinuerlig mot mobbing i Narvikskolen
3.3. Ungdom
Venstre vil utforme en ungdomspolitikk som favner hele mennesket, ikke bare skoleeleven. Det skal være lav terskel inn til tjenestetilbudene rettet mot ungdom, og alle skal få hjelp når de trenger det. Frafall i videregående opplæring er både kommunenes og fylkeskommunenes ansvar, og det må samarbeides mer på tvers av nivåene for å styrke arbeidet for at flere fullfører videregående opplæring.

Venstre vil:
• øke antall rådgivere i skolen og stille krav til kompetanse
• sikre attraktive lærlingeplasser i kommunale virksomheter, og sette krav til lærlingeplasser i kommunale anbudsrunder
• ha systematisk kartlegging av psykisk helse blant ungdom, å jobbe forebyggende mot frafall i videregående opplæring

4. Velferd, omsorg og folkehelse
Det er viktig for Venstre å sikre mangfoldet i kommunens velferdstilbud. Private, ideelle og kommunale aktører skal utfylle hverandre og levere et godt og helhetlig tilbud til kommunens borgere. Frivillig sektor skal i større grad inkluderes i velferdstilbudet. Rus og psykiatri er prioriterte områder, og har alltid vært en hjertesak i Narvik Venstre. Vi vil ha en helhetlig eldrepolitikk, som ivaretar både det friske eldrelivet og de eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester.

4.1. Helse og omsorg.
Helsebegrepet handler ikke bare om den fysiske helsen. Vår psykiske helse er også svært viktig for livskvaliteten. Venstre ønsker seg et helsevesen som jobber helhetlig med både fysisk og psykisk helse og som ser nødvendigheten i å se hele mennesket. Forebygging er en viktig del av arbeidet for en bedre helse, og tiltak som fremmer bedre folkehelse må også være et satsningsområde.

Venstre vil:
• Sikre at Narvik sykehus forblir fullverdig med akuttkirurgisk beredskap og sommeråpen fødeavdeling
• sikre at vi får mest mulig og best mulig velferd ut av hver krone; gjennomgå og strukturere økonomistyringen i helse- og omsorgssektoren
• sikre mangfoldet i velferdstilbudet gjennom avtaler mellom kommunen, ideelle organisasjoner og private aktører
• inkludere frivillig sektor i kommunens tjenester
• arbeide for å sikre et godt tilbud innenfor rus og psykiatri, tilpasset den enkeltes behov
• gi de eldre større muligheter til å bestemme innholdet i tjenestene de får
• videreutvikle velferdsteknologi i tjenestene
• utvide/opprette lokale ordninger med omsorgslønn
• se på mulighetene for å etablere demenslandsby etter modell fra Nederland
• styrke det kommunale psykologtilbudet
4.2. Folkehelse.
Forebygging er en viktig del av helse- og omsorgspolitikken og god folkehelse er også et mål i seg selv. Narvik har gode forutsetninger for å fremme folkehelsen gjennom friluftsliv og en velfungerende frivillig sektor og organiserte aktiviteter. Venstre ønsker å legge til rette for dette arbeidet. Vi ønsker at flere skal ha mulighet til å komme seg ut.
Venstre vil:
• støtte sosiale entreprenører som organiserer folkehelsefremmende aktiviteter gjennom kommunale ordninger
• få på plass flere benker langs gangveiene (senior-rasteplasser)
• styrke fokus på forebygging av psykisk sykdom i kommunens folkehelsearbeid
• sikre allemannsretten og fri ferdsel i strandsonen
• være en pådriver for styrking av folkehelsearbeid med vinkling mot friluftsliv
• øke aldersgrensen for at barn kan fiske gratis med stang i elver og vann til 18 år

4.3. Dyrevelferd.
Venstre mener at dyr har en verdi i seg selv og at dyr skal behandles med respekt. Hensynet til dyrevelferd skal være førende i problemstillinger rundt husdyrhold, matproduksjon, viltforvaltning og underholdning.

Venstre vil:
• ha sentrumsnært friområde for hunder
• ikke tillate leie av kommunal grunn til sirkus som viser fram ville dyr
• stille en egnet lokalitet til kattehus for private drivere
5. Grønn vekst.

5.1. En JA-kommune
Privat sektor er en viktig drivkraft i Narviks utvikling og Narvik Venstre ønsker spesielt å stimulere til fremveksten av lokale initiativ. Narvik og regionen forøvrig er avhengig av bedrifter med lokalt eierskap, for å sikre at beslutningstakerne i næringslivet har lokal kunnskap og forankring.
Narvik skal være en JA-kommune. Vi må redusere byråkratiske hinder for næringslivet, og se til andre kommuner for smartere løsninger. Narvik kommune skal lytte til næringslivets behov, og gjennom samarbeid og åpne prosesser legge til rette for etablering av nye virksomheter.

Venstre vil:
• at Narvik kommune skal være en positiv og løsningsorientert aktør, spesielt i byggesaksbehandling og reguleringssaker.
• at Narvik kommune skal være en ressurs for nye etablerere
• modernisere kommunen gjennom økt digitalisering og forenkling
• omfavne lokale initiativ, og prioritere lokale aktører i anbudsrunder der det lar seg gjøre
5.2. Næring og innovasjon
Narvik Venstre vil ha mer innovasjon og fremtidens næringer til Narvik. Vi vil ha grønn innovasjon og grønne arbeidsplasser. Et sterkt næringsliv er et mangfoldig næringsliv. Narvik kommune må legge til rette for privat investeringsvilje og sørge for at statens virkemidler er tilgjengelige og kjente i kommunen.
Vi vil ha grønne arbeidsplasser. Venstre vil bygge bro mellom næringsliv og Narvik kommune.

Venstre vil:
• få på plass nye innovasjonsmidler til kommunale næringsfond
• satse systematisk på å tiltrekke industrietableringer rettet mot miljøteknologi og fornybar energi
• gå i dialog med kompetansemiljøer innen grønn teknologi for å utforme et framtidsrettet arbeidsmarked
• ha systematisk samarbeid mellom kommunen og næringslivet
• Ikke støtte en generell adgang til søndagsåpne butikker i Narvik kommune

6. Kultur, mangfold og integrering.
6.1. Kultur
Et godt kulturtilbud for alle barn er viktig for at hver enkelt skal få utvikle sine talenter. Kommunens kulturtilbud for barn skal fremme innsikt, engasjement, og den enkeltes personlige dannelse. Rekruttering til byens kultur er også en bonus og en forutsetning for et intakt kulturliv også i fremtiden. Kulturskoletilbudet er i denne sammenhengen viktig. Like viktig er andre allment tilgjengelige tilbud som barn og familier kan oppleve, som konserter som er tilpasset barn og kunst som vises i bybildet.
Fritidsaktiviteter for barn og unge
Møteplasser for kultur og fritidsinteresser innebærer så mangt, og Venstre er opptatt av at alle skal finne noe som engasjerer dem.
Mulighet til å delta i fritidsaktiviteter er minst like viktige i distriktet som i byen, og Venstre vil styrke fritidsklubber og andre tiltak for barn og ungdom i og utenfor bykjernen.

Venstre vil:
• Bygge ut kulturskoletilbudet.
• Fremme barneperspektivet i møte med kulturnæringa
• Være en pådriver for at Ungdommens hus utvikler seg og gir et godt tilbud til kommunens ungdom mellom 16 – 25 år.
• Støtte opp om kommunens fritidsklubber (sentrum, Ankenes og Bjerkvik) økonomisk

6.2. Tilgjengelighet
Narvik Venstre vil gi kunsten plass i det offentlige rom, slik at byen blir mer spennende og kunstnerne kan nå et bredere publikum. Venstre mener at Narvik bør ha lovlige graffitivegger.
Venstre vil:
Tilrettelegge for at kunstnere har arealer til å vise fram kunst i offentligheten
6.3. Fri kultur
Venstre ønsker å løfte og likebehandle det frie kunstfeltet, altså aktører som ikke er tilknyttet offentlige institusjoner. Vi er opptatt av at de skal kunne bevare sin kunstneriske og organisatoriske uavhengighet, samtidig som det offentlige skal bidra til forutsigbare økonomiske rammebetingelser, tilgang på gode øvingslokaler og hjelp til samarbeid med næringslivet.

6.4. Kultur og næring
Narvik tjener på et levende kulturliv, og Vinterfestuka, Narvik Kulturhus og andre festivaler, er sterke merkevarer for byen. Narvik Venstre vil at kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for samarbeid mellom kulturutøvere og næringslivet, der begge parter og byen kan tjene på det.

6.5. Mangfold og integrering
Mangfold og integrering er prioriterte områder for Venstre i Narvik i neste periode. Venstre ønsker en helhetlig mangfolds politikk og et aktivt integreringsarbeid hvor inkludering og åpenhet står sentralt.
For å lykkes med integreringsarbeidet trenger man primært jobb, bolig og kunnskap. Et vellykket integreringsarbeid forutsetter at forståelsen går begge veier. Raushet og liberale holdninger er et premiss for et fungerende mangfold, i tillegg til gjensidig respekt.
Integreringsarbeid i et liberalt perspektiv handler ikke bare om å invitere andre kulturer inn på etablerte arenaer, men også å være oppsøkende inn mot mangfoldet av kulturelle miljøer. Gjennom dette oppnår vi forståelse for hverandre, kunnskapsutveksling og dialog.
Passive livssituasjoner der mennesker blir satt på vent er ikke gunstig for menneskene det gjelder eller samfunnet forøvrig. Narvik Venstre ønsker å forsøke ulike tiltak for å motvirke dette.

Venstre vil:
• at Narvik skal være en inkluderende kommune
• få på plass en helhetlig mangfolds politikk
• at kulturinstitusjonene spiller en aktiv rolle i mangfolds arbeid i Narvik kommune
• legge opp til mer oppsøkende virksomhet inn mot flerkulturelle miljøer
• imøtekomme IMDIs anmodninger om bosetting av flyktninger
• få til en prøveordning der asylsøkere med innvilget opphold, men ikke tildelt bostedskommune får fortsette med opplæring eller arbeid
• få til en prøveordning der «ureturnerbare» får tilgang til å jobbe / ta utdanning

7. Idrett og friluftsliv
Vi får mye igjen for det vi satser på idrett, gjennom økt trivsel og styrket folkehelse. Venstre mener at det er viktig at alle, og særlig barn og ungdom, har like muligheter til å være i aktivitet og å bli god i sin idrett. Vi har høy prioritet på flerbrukshaller og økt tilgjengelighet for flere brukergrupper. Det er få kommuner i Norge som kan vise til et så bredt utvalg av friluftslivsmuligheter innenfor kommunen, fra dykking på havets bunn, via havfiske, padling, turer i skog og mark, jakt, fjelltur sommer som vinter og luftsport. Denne muligheten spiller en viktig rolle både for bostedlyst, for folkehelse, for næringsliv og for rekruttering av studenter og ansatte i arbeidslivet. Venstre vil bidra til at friluftslivsutfoldelse kan ha gode rammevilkår, og at det er et godt samarbeid mellom frivillige og offentlige organisasjoner som arbeider innenfor dette feltet.

7.1. Mesterskap
Venstre er stolt av at Narvik var vertsby for et stort arrangement som Arctic Race of Norway. Vi vil fortsette å drømme og satse stort, og på å bygge videre på arrangørkompetansen som vi har her i Narvik.

7.2. Aktiv fritid for barn og unge
Venstre arbeider for at de kommunale idrettshallene skal være mest mulig åpne og tilgjengelige for bruk. Disse lokalene skal bevares gratis for barnehager og skoler på dagtid. Ski- og akebakker er sentralt i tilretteleggingen for aktivitet i bydelene og i distriktet, det er aktiviteter som er lett tilgjengelige for mange og relativt billig å få til for kommunen.

7.3. Skuterkjøring
Narvik Venstre vil ikke åpne for skuterløyper i kommunen. Dersom det åpnes for skuterløyper i Narvik kommune, må dette følges opp med økte ressurser for informasjon om og politikontroll mot ulovlig skuterkjøring.
8. Demokrati og åpenhet.
Narvik Venstre er mot innføring av parlamentarisme i Narvik kommune, fordi vi mener dette vil svekke lokaldemokratiet. Formannskapsmodellen er den beste modellen for Narvik, og Bystyret er det viktigste demokratiske organ. Det er viktig at makten beholdes i Bystyret, og ikke flyttes hvor ikke alle stemmer kan bli hørt. Og det er viktig at posisjon og
Opposisjon begge har tilgang på administrasjonens krefter.

Narvik Venstre vil jobbe for mer åpenhet i neste periode, og skal sørge for at terskelen for politisk engasjement, og for å bli hørt, skal være så lav som mulig. Det er også nødvendig at folk flest kan få mer og lettere innsyn i de politiske og administrative prosessene i kommunen og at vedtak ikke fattes bak lukkede dører eller i korridormøter.

Kommunereformen kommer til å prege neste periode, og vil være gjenstand for heftig debatt. Narvik Venstre mener kommunereformen er nødvendig, fordi vi ønsker sterkere kommuner med flere oppgaver, flere muligheter og mer ansvar. Dette vil også være positivt for lokaldemokratiet, da det vil gi større handlingsrom og mer medbestemmelse for kommunen. Hvordan kommunekartet i Ofoten vil se ut etter reformen avhenger først og fremst av hvilke oppgaver kommunene skal løse. Narvik Venstre er åpne og positive til reformen, og vil jobbe for en prosess hvor hele regionen kommer styrket ut.

Venstre vil:
• videreføre formannskapsmodellen
• sikre åpenhet og deltakende demokrati
• sikre og utvide ordningen med bydelsutvalg
• stimulere lokalpolitikere gjennom politisk arbeid, ikke lønningsposen
• sikre innsyn i politiske prosesser og kommunale virksomheter
• vise formannskapsmøtene på nett
• jobbe for en god prosess i forbindelse med kommunereformen demokratireform
Vi styres av våre verdier, men vi er også pragmatikere. Venstre har ikke alltid svaret, men vi leter bredt for å finne det. Ikke bare i våre egne miljøer, men overalt. Og vi søker samarbeid. Vår styrke er at vi søker til alle deler av den politiske skalaen for å samarbeide om smartere og grønnere løsninger. Vi er ikke gift med noen organisasjon, og vi står fritt til å følge våre verdier. For oss er mennesker viktigere enn systemer, vi setter folk først. Og vi gleder oss til å jobbe for dere og for å få Narvik på rett vei inn i 2015-2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**