Politisk program
2023 – 2027

Narvik Venstre

Her finner du Narvik Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Narvik Venstre går til valg på og vil jobbe for i Narvik kommune i perioden 2023 – 2027.

Narvik – på rett vei inn i fremtiden.

Frihet for den enkelte og ansvar for hverandre er kjernen i den sosiale liberalismen og i Venstres politikk. Alle skal gis mulighet til å ha makten i eget liv, og vi har alle ansvar for egne valg. Like viktig er det å ta ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner får samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss.

Venstre setter folk foran systemer. Statens, kommunens og interesseorganisasjonenes makt skal ikke gå på bekostning av enkeltmennesket og mangfoldet i det sivile samfunn. I Venstre har vi ingen særinteresser i ryggen, vi styrer etter våre verdier på folks premisser.

Narvik står overfor en rekke utfordringer og valg i neste periode. Venstre vil jobbe for at vi tar de rette valgene med hensyn til skole, miljø, folk og næringsliv. Venstre vil at Narvik skal preges av optimisme og utvikling. Venstre vil at Narviks framtid skal tuftes på grønn vekst og på å prioritere mer til de som trenger det mest.

For Venstre er mangfold og åpenhet viktige verdier. Vi vil jobbe frem bredde og mangfold i hele kommunen. Venstre vil at Narvik skal være raus og inkluderende; for gamle, nye og midlertidige Narvikinger. Vi skal være åpenhetens vaktbikkje og vil være med å dra kommunen i en enda mer åpen retning.

Det gjøres mye bra i Narvik og vi er stolte av byen vår. Men vi ønsker at Narvik skal bli enda bedre: Venstre vil at Narvik skal være godt forberedt i møte med fremtiden og utfordringene den bærer med seg.

Godt valg!

Klima og Miljø

Klima og miljø er den viktigste saken i verden– også i Narvik. Det er viktig å fortsette jobben med å skape et grønnere samfunn. Venstre har en helhetlig politikk med konkrete virkemidler for å ta Narvik inn i en grønn fremtid. Mye kan gjøres lokalt, og kommunen har et stort ansvar som arealplanlegger, tjenestetilbyder og tilrettelegger. Venstre vil ta ansvar for at Narvik tar de riktige, smarte og grønne valgene for framtiden.

Grønn byutvikling

Narvik Venstre vil jobbe for å bevare de grønne lungene som er igjen i sentrum, samt se på muligheten for å utvikle nye i takt med at det bygges nytt.

Venstre vil:

 • sikre en helhetlig plan for hele Narvikhalvøya.
 • sørge for at smart city konseptet blir en naturlig del av byplanleggingen.
 • at kommunen skal presentere et grønt årsregnskap som dokumenterer miljøtilstand og utvikling.
 • sikre areal til friluftslivet i kommuneplanen sentralt/ sentrum.
 • fastsette langsiktig utbyggingsgrense i kommuneplanen mot viktige friluftslivsområder ved kysten og for marka områder.

Grønn transport

Rundt 1/3 av Narviks klimagassutslipp kan knyttes til transportsektoren. Det grønne skiftet er allerede i gang, og el-bilenes fremvekst viser at mye kan gjøres gjennom skatte- og avgiftspolitikken. Grønn transport handler ikke minst om satsing på kollektivtilbud og sykkel og tilrettelegging for gående (se også Kapittel 4.2. Folkehelse). I Narvik vil Venstre ha hyppigere, billigere og grønnere busser, og vi vil at sykkelen skal prioriteres. Vi vil jobbe frem tiltak som stimulerer til mindre bilkjøring der det ikke trengs.

Venstre vil:

 • sette ned prisen på månedskort i kollektivtrafikken.
 • at sentrale busslinjer skal gå hver dag, hele døgnet til samme pris.
 • få på plass et godt tilbud med bestillingsruter i områder der fast rutetransport er vanskelig å opprette.
 • etablere gjennomgående sykkelveinett, (reklamefinansierte) bysykler og flere og gode sykkelparkeringer.
 • at alle nye kommunale kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy.
 • sørge for at kommunale parkeringer har egne ladestasjoner for elbiler.

Grønt skifte

Narvik kommune må ta ansvar og integrere miljø- og klimatiltak i alle politikkområder. Venstre vil fremme det grønne skiftet og vil sørge for at det er grønn vekst som blir nøkkelen for Narviks fremtidige utvikling. Vi må vektlegge satsing på fornybar energi, skape grønne arbeidsplasser, redusere avfallsmengden, redusere miljøgifter, sikre naturmangfold til lands og til havs, gjøre tiltak for å begrense luft- og havforurensning og prioritere tiltak som til sammen gjør Narvik grønnere. Skatte- og avgiftspolitikken skal fungere som en grønn gulrot, ikke en rød pisk.

Venstre vil:

 • at Narvik skal kutte sine utslipp med 50% innen 2030 og være nullutslipps by innen 2050.
 • at hensynet til klima og miljø skal synliggjøres i alle beslutninger kommunen tar.
 • opprette et lokalt klimafond for innbyggerne for energieffektivisering og omlegging til fornybar energi.
 • ha mål om nullenerginivå eller plusshus på alle nye kommunale bygg/rehabiliteringer.
 • bruke avgiftssystemet aktivt for et grønt skifte.
 • arbeide for at kommunen miljø sertifiserer egne virksomheter.
 • bruke kommunalt eierskap i HRS aktivt for å bidra til best mulig materialgjenvinning av avfall, framfor forbrenning.
 • sette som mål at all mat som kjøpes inn av kommunale enheter skal gjøres så miljø- og klimavennlig som mulig.
 • få på plass en plan for beplantning på tvers av kommunen som sikrer godt miljø for bier, humler og alle andre insekter.

Oppvekst og kunnskap

Barn og unge skal ha best mulige forutsetninger for å utvikle seg i Narvik. Vi må sørge for reelle og like muligheter til alle. Vi ønsker mer samarbeid mellom alle instanser i kommunen som jobber med barn og unge. Det er viktig at barnas behov blir fanget opp så tidlig som mulig, og tidlig innsats skal være et mantra i oppvekst- og skolepolitikken.

Barnehage

Vi vil gi mer til de som trenger det mest, men samtidig jobbe for å holde prisene nede for alle. Vi må også styrke kompetansen hos de som jobber i barnehagene gjennom videreutdanning av ufaglærte.

Venstre vil:

 • rekruttere flere barnehagelærere med fokus på at vi får en jevn kjønnsfordeling på tvers av de kommunale barnehagene.
 • jobbe for reduserte barnehagepriser i hele kommunen
 • sørge for gratis barnehage til 2-3- 4- og 5-åringer i familier med behov for det.
 • gi barn i asylmottak rett til barnehageplass.
 • ha løpende barnehageopptak.
 • sikre mangfold i barnehagetilbudet ved å sikre private samme livsrett som kommunale.
 • se på hva som er best for barn ved bestemmelse av lokasjoner for barnehager.

Skole

Dersom hver enkelt elev i Narvikskolen skal kunne bli sett og tatt på alvor, må lærerne ha en reell mulighet til å følge opp hver enkelt. Dette stiller krav til ledelse, kompetanse, tid, gruppe- og klassestørrelse og et tilstrekkelig antall lærere i skolen.

Læreren er avgjørende for elevenes læring. Andelen faglærte lærere må økes, og tilbud om etter- og videreutdanning må styrkes. Alle elever skal ha mulighet til å oppleve mestring, derfor må alle fag vektlegges likt. Skolene må få frihet til å legge til rette undervisningen slik at alle elever får mulighet til å utvikle sine evner.

Venstre vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen for å avlaste læreren. Læreren skal gis tid til å være lærer. Elevene møter ulike utfordringer i løpet av sin skolegang, og disse krever ulik kompetanse. Styrkingen av skolehelsetjenesten er viktig og skal fortsette i Narvikskolen.

For å sikre at barn og ungdommer har like muligheter for å komme seg opp og frem vil Narvik Venstre sørge for at leksehjelp som skissert i loven blir fulgt opp i grunnskolen. Det er ikke rettferdig at barn og ungdom skal måtte være avhengig av å få hjelp hjemme til lekser, derfor ønsker vi at det skal innføres leksehjelp i alle grunnskolene i kommunen. Det skal være en plass alle skal kunne få den hjelpen de trenger av kompetent personal. En slik arena kan også bygges videre på, for å brukes i andre sammenhenger f.eks for å bedre psykisk helse.

Venstre vil:

 • at ufaglærte som underviser i Narvikskolen skal få, eller gis tilbud om formell kompetanse.
 • gjøre et videreutdanningsløft; utvikle en plan for systematisk etter- og videreutdanning av lærere innenfor samtlige undervisningsfag.
 • at spesialpedagogisk undervisning skal gis av pedagoger.
 • redusere skolebyråkratiet og rapporteringsplikten med 30 %.
 • øke antall helsesykepleier-, vernepleiere og miljøterapeutstillinger.
 • sikre rammevilkårene for praktisk-estetiske fag, samt vedlikeholde og opprettholde utstyr og spesialrom.
 • ha seniortiltak for å sikre at lærerne får mulighet til å stå lengre i yrket.
 • innføre leksefri skole eller styrke leksehjelptilbudet betraktelig.
 • ta initiativ til en årlig generaldebatt om skole i Bystyret.
 • sikre at det jobbes strukturert og kontinuerlig mot mobbing i Narvikskolen.
 • være en foregangskommune i innføring av 1 time fysisk aktivitet per dag i skolen med vekt på bruk av naturen som læringsarena.
 • se på alternativer til lokalisering av utdanningsinstitusjoner.
 • samarbeid med næringslivet for å finne løsninger for elever som ikke finner sin plass i narvikskolen.

Ungdom

Venstre vil utforme en ungdomspolitikk som favner hele mennesket, ikke bare skoleeleven. Det skal være lav terskel inn til tjenestetilbudene rettet mot ungdom, og alle skal få hjelp når de trenger det. Frafall i videregående opplæring er både kommunenes og fylkeskommunenes ansvar, og det må samarbeides mer på tvers av nivåene for å styrke arbeidet for at flere fullfører videregående opplæring.

Venstre vil:

 • arrangere ungdomskonferanse én gang i året i samarbeid med ungdomsrådet.
 • øke antall rådgivere i skolen og sikre at de innehar kompetansen det kreves for å veilede ungdommene.
 • sikre attraktive lærlingeplasser i kommunale virksomheter, og sette krav til lærlingeplasser i kommunale anbudsrunder.
 • ha systematisk kartlegging av psykisk helse blant ungdom, å jobbe forebyggende mot frafall i videregående opplæring.
 • gjøre veien til hjelp kortere.

Velferd, omsorg og folkehelse

Det er viktig for Venstre å sikre mangfoldet i kommunens velferdstilbud. Private, ideelle og kommunale aktører skal utfylle hverandre og levere et godt og helhetlig tilbud til kommunens borgere. Frivillig sektor skal i større grad inkluderes i velferdstilbudet. Rus og psykiatri er prioriterte områder, og har alltid vært en hjertesak i Narvik Venstre. Vi vil ha en helhetlig eldrepolitikk, som ivaretar både det friske eldrelivet og de eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester.

Helse og omsorg

Helsebegrepet handler ikke bare om den fysiske helsen. Vår psykiske helse er også svært viktig for livskvaliteten. Venstre ønsker seg et helsevesen som jobber helhetlig med både fysisk og psykisk helse og som ser nødvendigheten i å se hele mennesket. Forebygging er en viktig del av arbeidet for en bedre helse, og tiltak som fremmer bedre folkehelse må også være et satsningsområde.

Venstre vil:

 • sikre en forutsigbar fastlegeordning hvor man også ivaretar fastlegene.
 • sørge for at dagens «Exit» får overta driften av Plattform1 med de midler som ligger i det.
 • sikre at Narvik sykehus forblir fullverdig med akuttkirurgisk beredskap og sommeråpen fødeavdeling.
 • sikre at vi får mest mulig og best mulig velferd ut av hver krone; gjennomgå og strukturere økonomistyringen i helse- og omsorgssektoren.
 • sikre mangfoldet i velferdstilbudet gjennom avtaler mellom kommunen, ideelle organisasjoner og private aktører.
 • inkludere frivillig sektor i kommunens tjenester.
 • arbeide for å sikre et godt tilbud innenfor rus og psykiatri, tilpasset den enkeltes behov.
 • gi de eldre større muligheter til å bestemme innholdet i tjenestene de får.
 • videreutvikle velferdsteknologi i tjenestene.
 • utvide/opprette lokale ordninger med omsorgslønn.
 • se på mulighetene for å etablere demenslandsby etter modell fra Nederland.
 • styrke det kommunale psykologtilbudet.

Folkehelse

Forebygging er en viktig del av helse- og omsorgspolitikken og god folkehelse er også et mål i seg selv. Narvik har gode forutsetninger for å fremme folkehelsen gjennom friluftsliv og en velfungerende frivillig sektor og organiserte aktiviteter. Venstre ønsker å legge til rette for dette arbeidet. Vi ønsker at flere skal ha mulighet til å komme seg ut.

Venstre vil:

 • støtte sosiale entreprenører som organiserer folkehelsefremmende aktiviteter gjennom kommunale ordninger.
 • få på plass flere benker langs gangveiene (senior-rasteplasser).
 • styrke fokus på forebygging av psykisk sykdom i kommunens folkehelsearbeid.
 • sikre allemannsretten og fri ferdsel i strandsonen.
 • være en pådriver for styrking av folkehelsearbeid med vinkling mot friluftsliv.
 • øke aldersgrensen for at barn kan fiske gratis med stang i elver og vann til 18 år.

Dyrevelferd

Venstre mener at dyr har en verdi i seg selv og at dyr skal behandles med respekt. Hensynet til dyrevelferd skal være førende i problemstillinger rundt husdyrhold, matproduksjon, viltforvaltning og underholdning.

Venstre vil:

 • ha sentrumsnært friområde for hunder.
 • ikke tillate leie av kommunal grunn til sirkus som viser fram ville dyr.
 • stille en egnet lokalitet til katte hus for private drivere.

En JA-kommune

Privat sektor er en viktig drivkraft i Narviks utvikling og Narvik Venstre ønsker spesielt å stimulere til fremveksten av lokale initiativ. Narvik og regionen forøvrig er avhengig av bedrifter med lokalt eierskap, for å sikre at beslutningstakerne i næringslivet har lokal kunnskap og forankring.
Narvik skal være en JA-kommune. Vi må redusere byråkratiske hinder for næringslivet, og se til andre kommuner for smartere løsninger. Narvik kommune skal lytte til næringslivets behov, og gjennom samarbeid og åpne prosesser legge til rette for etablering av nye virksomheter.

Venstre vil:

 • at Narvik kommune skal være en positiv og løsningsorientert aktør, spesielt i byggesaksbehandling og reguleringssaker.
 • at Narvik kommune skal være en ressurs for nye etablerere.
 • modernisere kommunen gjennom økt digitalisering og forenkling.
 • omfavne lokale initiativ, og prioritere lokale aktører i anbudsrunder der det lar seg gjøre.

Næring og innovasjon

Narvik Venstre vil ha mer innovasjon og fremtidens næringer til Narvik. Vi vil ha flere bedrifter og gründere. Ett sterkt næringsliv er et mangfoldig næringsliv. Narvik kommune må legge til rette for privat investeringsvilje og sørge for at statens virkemidler er tilgjengelige og kjente i kommunen. Vi vil gi lyst til å drive ved å senke den generelle skatten for det lokale næringslivet.
Venstre vil bygge bro mellom næringsliv og Narvik kommune.

Venstre vil:

 • generell lavere beskatning av bedrifter.
 • få på plass fast kontaktpunkt for bedrifter inn mot kommunen.
 • få på plass nye innovasjonsmidler til kommunale næringsfond.
 • ha systematisk samarbeid mellom kommunen og næringslivet.
 • støtte en generell adgang til søndagsåpne butikker i Narvik kommune med bakgrunn i reisevirksomheten og nærheten til en sentral ferdselsåre.
 • sørge for at lokal tilhørighet vektlegges vesentlig i kommunale anbud.

Kultur, mangfold og integrering

Et godt kulturtilbud for alle barn er viktig for at hver enkelt skal få utvikle sine talenter. Kommunens kulturtilbud for barn skal fremme innsikt, engasjement, og den enkeltes personlige dannelse. Rekruttering til byens kultur er også en bonus og en forutsetning for et intakt kulturliv også i fremtiden. Kulturskoletilbudet er i denne sammenhengen viktig. Like viktig er andre allment tilgjengelige tilbud som barn og familier kan oppleve, som konserter som er tilpasset barn og kunst som vises i bybildet.
Fritidsaktiviteter for barn og unge
Møteplasser for kultur og fritidsinteresser innebærer så mangt, og Venstre er opptatt av at alle skal finne noe som engasjerer dem.
Mulighet til å delta i fritidsaktiviteter er minst like viktige i distriktet som i byen, og Venstre vil styrke fritidsklubber og andre tiltak for barn og ungdom i og utenfor bykjernen.

Venstre vil:

 • bygge ut kulturskoletilbudet.
 • fremme barneperspektivet i møte med kulturnæringa.
 • være en pådriver for at Ungdommens hus utvikler seg og gir et godt tilbud til kommunens ungdom mellom 16 – 25 år.
 • støtte opp om kommunens fritidsklubber (sentrum, Ankenes og Bjerkvik) økonomisk.
 • tilrettelegge for at kunstnere har arealer til å vise fram kunst i offentligheten.

Fri kultur

Venstre ønsker å løfte og likebehandle det frie kunstfeltet, altså aktører som ikke er tilknyttet offentlige institusjoner. Vi er opptatt av at de skal kunne bevare sin kunstneriske og organisatoriske uavhengighet, samtidig som det offentlige skal bidra til forutsigbare økonomiske rammebetingelser, tilgang på gode øvingslokaler og hjelp til samarbeid med næringslivet.

Kultur og næring

Narvik tjener på et levende kulturliv. Vinterfestuka, Haikjeften, Narvik Kulturhus og andre festivaler, er sterke merkevarer for byen. Narvik Venstre vil at kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for samarbeid mellom kulturutøvere og næringslivet, der begge parter og byen kan tjene på det.

Mangfold og integrering

Mangfold og integrering er prioriterte områder for Venstre i Narvik i neste periode. Venstre ønsker en helhetlig mangfolds politikk og et aktivt integreringsarbeid hvor inkludering og åpenhet står sentralt.
For å lykkes med integreringsarbeidet trenger man primært jobb, bolig og kunnskap. Et vellykket integreringsarbeid forutsetter at forståelsen går begge veier. Raushet og liberale holdninger er et premiss for et fungerende mangfold, i tillegg til gjensidig respekt.
Integreringsarbeid i et liberalt perspektiv handler ikke bare om å invitere andre kulturer inn på etablerte arenaer, men også å være oppsøkende inn mot mangfoldet av kulturelle miljøer. Gjennom dette oppnår vi forståelse for hverandre, kunnskapsutveksling og dialog.
Passive livssituasjoner der mennesker blir satt på vent er ikke gunstig for menneskene det gjelder eller samfunnet forøvrig. Narvik Venstre ønsker å forsøke ulike tiltak for å motvirke dette.

Venstre vil:

 • at Narvik skal være en inkluderende kommune.
 • få på plass en helhetlig mangfolds politikk.
 • at kulturinstitusjonene spiller en aktiv rolle i mangfolds arbeid i Narvik kommune.
 • legge opp til mer oppsøkende virksomhet inn mot flerkulturelle miljøer.
 • imøtekomme IMDIs anmodninger om bosetting av flyktninger.
 • få til en prøveordning der asylsøkere med innvilget opphold, men ikke tildelt bostedskommune får fortsette med opplæring eller arbeid.
 • få til en prøveordning der «ureturnerbare» får tilgang til å jobbe / ta utdanning.

Idrett og friluftsliv

Vi får mye igjen for det vi satser på idrett, gjennom økt trivsel og styrket folkehelse. Venstre mener at det er viktig at alle, og særlig barn og ungdom, har like muligheter til å være i aktivitet og å bli god i sin idrett. Vi har høy prioritet på flerbrukshaller og økt tilgjengelighet for flere brukergrupper. Det er få kommuner i Norge som kan vise til et så bredt utvalg av friluftslivsmuligheter innenfor kommunen, fra dykking på havets bunn, via havfiske, padling, turer i skog og mark, jakt, fjelltur sommer som vinter og luftsport. Denne muligheten spiller en viktig rolle både for bostedlyst, for folkehelse, for næringsliv og for rekruttering av studenter og ansatte i arbeidslivet. Venstre vil bidra til at friluftslivsutfoldelse kan ha gode rammevilkår, og at det er et godt samarbeid mellom frivillige og offentlige organisasjoner som arbeider innenfor dette feltet.

Venstre vil:

 • styrke friluftslivsarbeidet i kommunen for å fremme trivsel, folkehelse, naturforståelse,integrering og reiseliv.
 • etablere friluftsområder som sosiale møteplasser med naturopplevelser og aktivitetsmuligheter, for å stimulere nye grupper til friluftsliv.
 • videreutvikle lokale utstyrssentraler slik at alle har lett og gratis adgang til friluftslivsutstyr.
 • støtte opp om lavterskel friluftslivstilbud for alle, og vektlegge friluftslivstilbud for barn og unge bl.a. gjennom friluftsskolen.
 • jobbe for at leiekostnader i kommunale idrettshaller og haller bygd med kommunale midler holdes på ett minimum.

Aktiv fritid for barn og unge

Venstre arbeider for at de kommunale idrettshallene skal være mest mulig åpne og tilgjengelige for bruk. Disse lokalene skal bevares gratis for barnehager og skoler på dagtid. Ski- og akebakker er sentralt i tilretteleggingen for aktivitet i bydelene og i distriktet, det er aktiviteter som er lett tilgjengelige for mange og relativt billig å få til for kommunen.

Skuterkjøring

Narvik Venstre vil ikke åpne for skuterkjøring i utmark. Dersom det åpnes for skuterkjøring i utmark skal det utredes nøye og gjøres på en slik på måte at det ikke er til sjenanse og ødelegger utmarks områder. Det må også sørges for at det blir en tilfredsstillende kontroll virksomhet rundt det. 

Demokrati og åpenhet.Narvik Venstre er mot innføring av parlamentarisme i Narvik kommune, fordi vi mener dette vil svekke lokaldemokratiet. Formannskapsmodellen er den beste modellen for Narvik, og Bystyret er det viktigste demokratiske organ. Det er viktig at makten beholdes i Bystyret, og ikke flyttes hvor ikke alle stemmer kan bli hørt. Og det er viktig at posisjon og opposisjon begge har tilgang på administrasjonens krefter.

Narvik Venstre vil jobbe for mer åpenhet i neste periode, og skal sørge for at terskelen for politisk engasjement, og for å bli hørt, skal være så lav som mulig. Det er også nødvendig at folk flest kan få mer og lettere innsyn i de politiske og administrative prosessene i kommunen og at vedtak ikke fattes bak lukkede dører eller i korridormøter.

Venstre vil:

 • videreføre formannskapsmodellen.
 • sikre åpenhet og deltakende demokrati.
 • sikre og utvide ordningen med bydelsutvalg.
 • stimulere lokalpolitikere gjennom politisk arbeid, ikke lønningsposen.
 • sikre innsyn i politiske prosesser og kommunale virksomheter.
 • vise formannskapsmøtene på nett.
 • sikre generell åpenhet i alle politiske prosesser.

Sluttord

Vi styres av våre verdier, men vi er også pragmatikere. Venstre har ikke alltid svaret, men vi leter høyt og lavt for å finne det. Ikke bare i våre egne miljøer, men overalt og vi søker samarbeid. Vår styrke er at vi søker til alle deler av den politiske skalaen for å samarbeide om smartere og grønnere løsninger. Vi er ikke gift med noen organisasjon, og vi står fritt til å følge våre verdier. For oss er mennesker viktigere enn systemer, og vi setter alltids folk først. Vi gleder oss til å jobbe for deg og dine for at Narvik skal komme seg på rett kjøl inn i fremtiden.