Hva skjer etter valget i Nittedal

Inge Solli, Nittedal Venstre

– Hva vil skje etter kommunevalget i Nittedal dersom Høyre får flertall? Vi etterlyser klare svar i mange viktige saker, sier varaordfører Inge Solli (V). Her kan du lese leserinnleget fra Nittedals ordfører og varaordfører som sto på trykk i Varingen 8. august.

Hva skjer etter valget?

Av ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) og varaordfører Inge Solli (V)

Tiden fram til 14. september skal brukes til å fortelle velgerne hva partiene vil gjøre etter valget. Vi vil først og fremst informere om våre egne partiers standpunkter i viktige lokale saker. Men vi må etterlyse oppklaring fra Nittedal Høyre og ordførerkandidat Ann Kristin Bakke når hun i viktige saker gir mange forskjellige svar på samme spørsmål eller når hun ikke viser til budsjettmessig inndekning eller kostnadsoverslag for det Nittedal Høyre vil gjennomføre. Det kan være mulig for Nittedal Høyre å fjerne eiendomsskatten i løpet av neste kommunestyreperiode, men da må de samtidig peke på hvor i kommunens budsjett det må kuttes for å få budsjettet i balanse.

Utvidelse på Døli

Flertallspartiene har vedtatt å bygge 12 nye enerom og utvide dagtilbudet på Døli. Gravemaskinene er på plass og byggingen er i gang. Samtidig utreder vi det helhetlige omsorgstilbudet fram mot 2040, og så snart denne analysen er på plass vil vi gjøre det som skal til for å skape en god, trygg og framtidsrettet tjeneste for bygdas eldre og syke. I dette bildet må vi se på både sykehjemsplasser, omsorgsboliger og hjemmetjenester i en sammenheng.
Nittedal Høyre har ikke budsjettert med de reelle kostnadene ved å utvide fra 12 til 24 sykehjemsplasser nå. Vi bygger på de eksisterende fløyene på Døli, noe som gir svært gode og kostnadseffektive løsninger. En ytterligere utvidelse vil kreve et nytt bygg, og driftskostnadene vil bli vesentlig høyere. Med Høyres forslag om å utvide fra 12 til 24 nye plasser nå, uten saksutredning, binder man seg også til at plassene skal bygges ut på Døli, uten å vurdere det helhetlige omsorgstilbudet først.

Uklart rundt kulturhuset

Bakke skriver i sitt innlegg om at Høyre vil se på kulturhusprosjektet ”enten ved å stoppe det, utsette det eller prosjektere det om.”

I et intervju med Bakke 19. juni er hun sitert på at Høyre vil utrede muligheter for at private kan overta driften av kulturhuset, og uttaler at Høyre vil sørge for at det hun betegner som et luksusbygg ikke skal belaste de årlige kommunebudsjettene unødvendig. I sommerintervju med Varingen 31.juli uttaler Bakke at hun vil se på om noe av kulturhuset kan omdisponeres til næringsformål.
Vi vil understreke at kulturhuset er planlagt i tett samarbeid med kulturlivet og frivillige, og at en brukergruppe på ti personer har bidratt for å få et tilpasset og svært nøkternt kulturhus hvor et stort, nytt lovpålagt hovedbibliotek er en svært viktig del av det hele. Det er lagt opp til lave utleiepriser for lokale lag og foreninger, både for å sikre momskompensasjon og at det frivillige kulturlivet i bygda har råd til å leie lokaler i kulturhuset. Hva vil egentlig Høyre gjøre med kulturhuset etter valget dersom de får flertall? De har svart, men gir forskjellige svar fra gang til gang.

Umoderne kultursal

Høyre og Frps kultursalprosjekt ved Nittedal ungdomsskole fra 2011 var kalkulert til ca. 21 millioner. Konkurransen i 2011 ble avlyst da det kom inn bare ett tilbud og dette lå langt over budsjettrammen, noe som tilsier at dette prosjektet kunne ha kostet rundt 30 millioner i dag, kanskje mer. Hva er det som gjør at Høyre mener at utbygging av en sal ved landets eldste ungdomsskole er en bedre investering for kommunen enn et kulturhus med langt bredere bruksområde og et stort nytt og lovpålagt bibliotek? Nittedal ungdomsskole er blant de skolene som det er aktuelt å rive og bygge helt på nytt. Dette var kjent informasjon også i forrige kommunestyreperiode da planene om kultursal ved Nittedal ungdomsskole ble lagt av Høyre og Frp. Vi kan tillegge at samfunnssalen i dag brukes som en kultursal med de begrensninger bygget har, men uten de investeringene som Høyre la opp til. Disse midlene har det nåværende flertallet (Ap, V, Sp, KrF, SV) omdisponert til kulturhuset, og inngår derfor i de 147 millionene som bygget er beregnet til å koste.

Tolærersystem i barneskolen

Bakke skriver at Høyre har budsjettert med økt lærertetthet på barnetrinnet. Vi har 54 klasser på første til fjerde trinn i Nittedal kommune. For å dekke to lærere i alle timer vil det dreie seg om opp imot 30 nye lærere. I Høyres budsjettforslag ligger det 5 mill inne til økt lærertetthet, men innføring av et tolærersystem slik Høyre lover, vil koste langt mer. Dersom vi legger gjennomsnittslønn for lærere til grunn, vil tolærersystemet inklusive sosiale kostnader utgjøre rundt 18 millioner.

Høyre skriver de er for næringsutvikling og sentrumsutvikling, men Høyre stemte imot sentrumsplanen da den var oppe til behandling i kommunestyret. Hvordan kan det forklares?

Det ligger ikke penger inne i Høyres alternative budsjett for å bygge, vedlikeholde og drifte Slattumhallen. Bygget er kalkulert til rundt 60 millioner inkl. moms, men med momskompensajon og spillemidler vil den reelle kostnaden for kommunen bli lavere. Vi er positive til å bygge Slattumhallen, og kan gjennom eiendomsskatten og de midler vi avsetter på fond kunne finansiere både bygget og driften av hallen i årene framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**