Oppvekstpolitikk – med særlig vekt på barnehagesektoren

Det mottas mange henvendelser fra ulike hold hvor det anmodes om å besvare komplekse spørsmål som gjelder nasjonale og lokale forhold, helst med ”ja” eller ”nei”. På kort sikt er det lett å svare ”ja” hvis målet er kortsiktig popularitet. Venstre bygger sin politikk på kjerneverdiene frihet, rettferdighet og fellesskap fremfor særinteresser. Venstre ønsker ”å se folk fremfor systemer”, og da ser vi at det er mange interessegrupper som har store ressurser, mens andre er usynlige. Vi følger med og prøver å lytte til alle, men vårt største engasjement ligger hos ”de som trenger det mest”.

Foruten valgkampperioden hvor flere kan fremstå som ”høy, mørk og fager”, er det de viktige sakene som behandles gjennom året som fanger Venstre sin største oppmerksomhet. Det er her politikkutformingen gjøres og resultatene ev oppnås.

Rauma har hatt en jevnt god barnehagesektor i mange år, med mange flinke fagfolk og drivere og med tilnærmet fravær av avvik. Rauma kommune har ansvar for drift, tilsyn og finansiering og er selv den største eier/driver. I tillegg har Misjonssambandet og Rabben, senere Læringsverkstedet, bidratt til en fleksibel og kvalitativ god tjenesteproduksjon, hvor alle parter har vært fornøyd.

I kommunestyremøtet den 16.06.15 ble regnskap for første tertial fremlagt, samt rådmannens forslag til budsjettendringer bl.a som følge av forventet merforbruk i år.
Av forslagene som Venstre ikke kunne slutte seg til, var en reduksjon til kompetansehevende utdanning for ansatte i barnehagene med kr 500 000 og reduserte midler til bygdeutviklingstiltak med kr. 250 000. I forkant av møtet drøftet jeg dette med flere partier før jeg fremmet endringsforslag med følgende begrunnelse:

”Flere partier ønsker å gi uttrykk for behovet og nødvendigheten av å sette i verk tiltak som retter opp forventet årsprognose med et merforbruk på 8 mill. Vi støtter således rådmannens arbeid med tiltak til redusert driftsnivå eller omfordelinger. Vi finner det også påkrevet å få en nærmere redgjørelse/vurdering av hvorfor større budsjettavvik skjer innenfor enkelte tjenesteområder i forhold til godkjent budsjett. Budsjettavvik er krevende å håndtere da det gjerne utfordrer fastsatte, politiske mål som ønskes gjennomført. Ved siste budsjettbehandling var det flere som ønsket å styrke sektoren bl.a ved større voksentetthet og at flere ansatte skulle gis anledning til å fullføre pedagogisk utdannelse. Dette ble også sett i sammenheng med ”tidlig innsats” og den bevisstgjøring som nå skjer i oppvekstsektoren med mer bruk av tilrettelagt opplæring.” Venstre fikk full tilslutning her.

I budsjettdebatten i desember 2014 uttrykte Venstre bekymring knyttet til voksentettheten for barn under tre år og den krevende arbeidssituasjonen som kunne oppstå noen steder. Likeledes har Venstre vært aktivt med å drøfte de funnene og vurderingene som fremkommer ved de årlige ”tilstandsrapporter for grunnskolen i Rauma”.
Venstre vil således her, som på andre politikerområder, følge med å engasjere seg der urett og utfordringer krever vår oppmerksomhet.

Vi tror nasjonale norrmpålegg og øremerking ikke er vegen å gå. Potten vil være den samme over tid, viser forskning og erfaring. Får noen grupper mer, vil det være andre som får mindre eller blir prioritert ned. Politikk og prioriteringer handler om et helhetlig tjenestetilbud til hele befolkningen, og da er særordninger ikke løsningen for den som ”trenger tjenester mest”.
Dessuten er ordtaket at den som bærer skoen, best vet hvor den trykker. Et aktivt, levende lokaldemokrati kan være å foretrekke fremfor uklar sentraldirigering.
Det har vært interessant å være vitne til nestleder i AP, Trond Giske, sine bekjennelser over en feilslått skolepolitikk de siste 8 – 10 år, hvor han anklager flere statsråder inkl seg selv for stor ressursbruk og uklare mål. Han mener lite er oppnådd, særlig på feltene frafall i skolen og manglende lese- og skriveferdigheter. Den boken skal leses, og stor honnør bør gis til Giske for hans ærlige holdning. Dette viser meg at verken vett, erfaring og forskning sentralt er svaret på hvordan vi skal tilby gode tjenester lokalt.

Åndalsnes 25.08.2015

Arne S Lillehagen
Venstres ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**