Program for Sagene Venstre 2015 – 2019

Venstre vil gjøre Sagene til en enda bedre bydel å bo i livet gjennom – uansett hvem du er og hvilke behov du har. Det skal være en bydel der hver enkelt har frihet til å leve sitt liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre. Vi vil skape trivsel og bevare miljøet og de grønne lungene. Vi vil ha en trygg bydel som legger til rette for aktivitet og utfoldelse – både næringsliv, kulturliv og frivillig innsats, slik at alle kan bruke sine evner og forutsetninger til det beste for seg selv og samfunnet.

En bydel for trivsel og miljø

Venstre er landets beste miljøparti. I mange år har vi jobbet for at det miljøvennlige alternativet alltid skal være det beste, raskeste og rimeligste. I Oslo har Venstre blant annet sørget for en kraftig forbedring av kollektivtrafikken, både for å gi innbyggerne mer frihet og for å jobbe for at det blir lettere for alle å være miljøvennlige. Satsingen på sykkelveier har vært stor, og vi vil gjøre enda mer. En grønn bydel, med nærhet til grønne områder og naturopplevelser, vil bidra til livskvalitet og trivsel for alle som bor her.

Sagene Venstre vil:

 • åpne for sykling mot trafikken i enveiskjørte gater der det er hensiktsmessig
 • få flere bysykkelstativer i bydelen
 • få en gjennomgang av trafikkbildet i bydelen og gjøre nødvendige tiltak for å sikre trygge forhold for både fotgjengere, syklister og bilister
 • oppgradere parkene gjennom mer permanente toalettløsninger, fellesgriller og drikkevannsfontener blant annet på Myraløkka, i Torshovdalen, i Bjølsenparken og Torshovparken
 • følge opp at søppel tømmes ofte nok i parker og på andre kommunale steder, samt gjøre det lettere å melde inn fulle søppelkasser
 • videreføre og utvide ordningen med grønne midler
 • gjøre Sagene til byens beste bydel på kildesortering gjennom et tettere samarbeid med Renovasjonsetaten, samt legge til rette for kildesortering også hos næringslivet
 • legge til rette for kildesortering også på gater og offentlige plasser i bydelen
 • bevare Geitmyra skolehage
 • videreføre og utvide ordningen med dyrkekasser i bydelen

En bydel for livsutfoldelse i trygge omgivelser

Sagene har tradisjonelt vært en bydel med en stor eldrebefolkning, men er nå en bydel med stadig flere barn og unge. Sagene Venstre vil legge til rette for at bydelen er et trygt og godt sted både å vokse opp og bli gammel i.

For å få best utbytte og mest mulig kunnskap, må skolen være tilpasset hver enkelt elev. På den måten kan hver enkelt få ut makspotensialet i det den er flinkest til. Frihet er nøkkelen til å kunne skape en slik skole. Frihet i skolen handler om å gi elever valgfrihet både i valget av skole og fag, lærere mulighet til å forme sin undervisning, og skoleledelse mer frihet til å styre egen skole. Vi ønsker en skole der mestringsfølelse er i sentrum.

Den eldre delen av befolkningen i Oslo vokser raskt. Eldre er en svært sammensatt gruppe, på samme måte som alle andre grupper i samfunnet. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv. Det er viktig at bydelen tar vare på den ressursen disse representerer. For de aller fleste er det å bli boende i sitt eget hjem svært viktig. Alle som trenger pleie og omsorg skal få et tilbud som holder høy kvalitet og som i større grad fanger opp at eldre har ulike ønsker og behov.

Sagene Venstre vil:

 • sikre at det fortsatt bygges leiligheter tilrettelagt for familier
 • sikre trygge skoleveier
 • gjøre bydelen tryggere ved å sørge for belysning langs turstier, i parker og andre områder der det ikke er tilstrekkelig belysning i dag
 • videreføre gratis fritidstilbud for barn og unge og prioritere tilbud for barn og unge når frivillighetstilskuddene skal fordeles
 • sikre at barnehagene holder god kvalitet, både gjennom et godt fysisk miljø og nok ansatte med pedagogisk kompetanse
 • at bydelen skal ha gratis kjernetid i barnehage for alle som behøver det
 • sikre at de som sliter med psykiske problemer får rask og tilpasset behandling
 • utvikle og sikre trygge områder for lek, sommer som vinter
 • sørge for at skoleelevene i bydelen kan svømme etter fullført grunnskole
 • at Sagene bad i samarbeid med andre bydeler skal gjenåpnes som opplærings- og rehabiliteringsanlegg
 • styrke hjemmetjenesten og følge opp sykehjemmene
 • legge til rette for at eldre som ønsker det får bo hjemme lengst mulig
 • sikre gode møtearenaer, som seniorsentre og frivillighetssentraler
 • gjøre det enklere for brukerne å komme i kontakt med hjemmetjenesten
 • sørge for større kontinuitet og forutsigbarhet i tilbudet fra hjemmetjenesten til det beste for brukerne
 • kvalitetssikre legemiddelbruken for eldre og andre personer som bruker fire og flere legemidler
 • at utredning før innvilgelse av sykehjemsplass ikke medfører unødig belastning for søkeren og pårørende
 • videreføre kompetansen innen eldremedisin og forebygging på Sagene lokalmedisinske senter
 • at det skal vises respekt for alles kultur og levemåter i all eldreomsorg
 • Sette av penger til å dekke forsikringer og/eller dyrlegeregninger for personer med lav inntekt
 • sikre eldre innflytelse i innholdet på tjenestene de får fra det offentlige

En bydel for mangfold og inkludering

Sagene er en allsidig bydel, og det er viktig for oss at alle føler seg velkommen. Familier og enslige med eller uten barn, pensjonister og studenter er alle mennesker med ulike bakgrunner og ulike utfordringer. Det gjør Sagene til en bydel med stort mangfold. Det er positivt, og det er viktig å stille store krav til kunnskap og kreativitet hos både ansatte og politikere i bydelen for å ivareta innbyggernes behov.

Sagene Venstre vil:

 • ha et variert boligtilbud tilrettelagt for ulike grupper, slik som familier, eldre, studenter og personer med store og sammensatte omsorgsbehov
 • at alle kommunale boliger skal ha en tilfredsstillende standard
 • ha en offensiv informasjonskampanje til alle i bydelen, også på flere språk, om startlån og andre virkemidler som gjør at flere kan gå fra å leie til å eie egen bolig
 • ha en gjennomgang av den kommunale boligmassen med tanke på nye boformer, herunder ungdomsboliger og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne
 • sikre trygge og gode oppvekstvilkår også i de kommunale boligene
 • satse på forebyggende helsearbeid, særlig flerkulturelt og rusforebyggende med fokus på ungdom
 • arbeide for at rusmiddelavhengige i bydelen får en helhetlig oppfølging med blant annet et tilpasset helse- og botilbud og et hensiktsmessig dag- og fritidstilbud
 • utarbeide lokale handlingsplaner for å sikre at bydelens LHBT+-befolkning (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner+) ikke blir mobbet, usynliggjort eller på annen måte negativt behandlet, uavhengig av alder
 • at bydelen skal ha et godt barnevern som er tilpasset barnas behov
 • opprette et livssynsnøytralt seremonirom i bydelen
 • at bydelen legger til rette for at nyankomne tilflyttere raskt blir integrert i lokalsamfunnet
 • at alle barn uansett foreldrenes økonomiske situasjon skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter
 • at barn og unge skal inkluderes i beslutninger som angår dem, vi ønsker at barne- og ungdomsrådet skal få større selvstendighet og eget budsjett
 • Ha en ordning med støtte for deler av medlemsavgiften for barn i familier med lav inntekt.

En bydel for næring og arbeidsliv

Sagene er en bydel med lang arbeiderhistorie, og er en bydel i stadig utvikling. Det gamle skal bevares i en ny tid, og nye arbeidsplasser og bransjer dukker opp. Sagene Venstre ønsker å støtte opp om gründer- og entreprenørvirksomhet i bydelen, særlig blant unge etablerere. Det er samtidig viktig å sikre at etablerte bedrifter sikres gode vilkår, og at det legges til rette for en økning i kvalifisert arbeidskraft.

Sagene Venstre vil:

 • Sette av egne “gründermidler” som skal komme bydelen til gode
 • at serveringssteder uten alkoholservering selv skal kunne bestemme egne åpningstider
 • at bydelens egne virksomheter i så stor grad som mulig bruker lærlinger og/eller arbeidskraft utenfor det etablerte arbeidsmarkedet, samt skape incentivordninger slik at lokale bedrifter kan gjøre det samme

En bydel for kunnskap, kultur og frivillighet

Kunnskap og kultur er viktig for å skape trivsel og engasjement hos innbyggerne. Frivillighet er sentralt i dette arbeidet, både gjennom tradisjonelle organisasjoner, men Venstre vil også støtte uorganisert og egenorganisert aktivitet. Venstre er partiet for ildsjeler og kulturinteresserte. Vi fokuserer på smarte løsninger, og setter folk foran systemer.

Sagene Venstre vil:

 • videreføre og utvikle Torshov-filialen av Deichmanske bibliotek som møtested for utveksling av kunnskap
 • styrke dagens tilbud til barn og unge i bydelen, som for eksempel UngMedia, UngMetro og Metropolen
 • støtte ulike kulturuttrykk, også andre uttrykk og andre organiseringsformer enn de tradisjonelle
 • sørge for at det lokale kulturlivet har tilgang på gode lokaler til øvelser, konserter og utfoldelse
 • videreføre og utvikle Torshov-filialen av Deichmanske bibliotek som møtested for utveksling av kunnskap
 • foreta en gjennomgang av bydelens kulturlokaler, inkludert kirkene, for å sikre økt tilgjengelighet og økt aktivitet
 • styrke Sagene samfunnshus som et allsidig møte- og aktivitetssenter
 • jobbe for at flere av bydelens innbyggere blir involvert i frivillig arbeid
 • sørge for at all informasjon fra bydelen er på nett og universelt tilgjengelig
 • jobbe for at Voldsløkka får en helhetlig utvikling og at det kommer på plass en matchbane i perioden
 • legge til rette for en gratis utlånssentral av sportsutstyr til barn og unge i tilknytning til Voldsløkka opp til 18 år
 • sørge for at Voldsløkka er måket før seriekamper

En bydel som bruker penger og ressurser rettferdig

Sagene Venstre har lenge jobbet for en mer rettferdig bruk av bydelens budsjett, der mindre går mindre til bydelspolitikerne og mer til innbyggerne. Vi har møtt sterk motstand, selv om det går på bekostning av viktige tiltak for innbyggerne våre. Vi ønsker heller å bruke ressurser og penger på at Sagene blir en bydel for trivsel og miljø, livsutfoldelse i trygge omgivelser, mangfold og inkludering, næring og arbeidsliv, og kunnskap, kultur og frivillighet.

Sagene Venstre vil:

 • bruke bydelens ressurser på innbyggerne, ikke politikerne
 • kutte ned på unødvendige og kostbare politiske møter

Som politikere er vår viktigste oppgave å være ombudsmenn for innbyggerne i bydelen – Venstre er et parti som både lytter og handler.

Stem Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**