Helsefremming og forebygging i helsesektoren – en god og bærekraftig helsepolitikk

Ann Kristin Lorentsen, Hanne Solberg, Charlotte Reiersen Berger og Solveig Berg Nilsen.
Ann Kristin Lorentsen, Hanne Solberg, Charlotte Reiersen Berger og Solveig Berg Nilsen., Foto: Stein Brekk

Brønnøy Venstre går til valg på at vi vil sikre alle innbyggere i Brønnøy et godt og trygt helse- og omsorgstilbud med gode tjenester der folk bor. For å oppnå det må vi ha fokus på alle trinnene i helse- og omsorgstrappen, fra universelle helsefremmende tiltak til den beste behandlingen når akkurat du blir syk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Samtidig vet vi at det koster mer å reparere enn å forebygge, og Brønnøy Venstre ønsker å sette fokus på de helsefremmende og forebyggende tiltakene, parallelt med gode behandlings- og omsorgstjenester. På den måten kan vi styrke den enkeltes muligheter til å ivareta egen helse, og å kunne oppnå flere år med god livskvalitet.

Innenfor den offentlige eldreomsorgen er det grovt sett tre hovedsektorer; institusjon, omsorgsboliger og hjemmetjenester. I løpet av de siste 20 årene har det i følge SSB vært en klar vekst i antall brukere av hjemmetjenester og tjenester utført i omsorgsboliger. Samtidig har antallet institusjonsplasser sunket, og det er forventet at denne situasjonen vil vedvare. Antallet eldre i befolkningen har økt, og vil fortsatt være økende i mange år fremover.

Det er nødvendig med en dreining mot mer forebyggende tiltak.

Vi må derfor tenke langsiktig når vi skal planlegge god helsepolitikk for framtiden. Med en økende andel eldre vil også det totale tjenestebehovet øke, og det er nødvendig med en dreining i tjenestene mot mer forebyggende tiltak for å møte dette behovet. Dette vil både gi gevinst for den enkelte, men også sikre bærekraft for en slunken kommunekasse.

Det gjøres allerede mye bra i Brønnøy kommune. Et godt eksempel er kommunens arbeid med Hverdagsrehabilitering. Gjennom det siste året har de hjemmebaserte tjenestene samarbeidet med koordinerende enhet og fysio- og ergoterapitjenesten om å tilby intensive rehabiliteringsløp i brukerens eget hjem eller nærmiljø, med brukerens egne mål i fokus. Formålet er at eldre som ønsker det skal kunne bo lenger i eget hjem, og kunne være aktive og deltagende i eget liv.

Formålet er at eldre skal kunne være aktive og deltagende i eget liv.

Andre gode eksempler er dagsenteret for demente som gir meningsfylte dager, frivillighetskoordinatoren som skaper aktivitet for beboere på sykehjem og i omsorgsboliger, og frisklivssentralen som gir tilbud til de som ønsker å endre sine levevaner for å ivareta egen helse.

I tråd med Brønnøy kommunes omsorgsplan og kommunens folkehelseavtale med Nordland fylkeskommune, ønsker Brønnøy Venstre å bevare og styrke disse og andre forebyggende tjenester. Dette er nyttige tjenester som uten å koste mye kan gi store gevinster både for den enkelte og for kommuneøkonomien ved at de fremmer helse og trivsel, og forebygger sykdom og hjelpebehov.

Med vennlig hilsen
Ann Kristin Lorentsen
Hanne Solberg
Charlotte Reiersen Berger
Solveig Berg Nilsen
Listekandidater Brønnøy Venstre

Innlegget stod på trykk i Brønnøysunds Avis torsdag 10. september 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**