Politisk plattform for Skedsmo kommune 2015-2019

Lillestrøm Rådhus
Foto: Skedsmo Venstre

Politisk plattform som danner samarbeidsgrunnlag mellom AP, V, SV, KRF og SP for kommunestyreperioden 2015-2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Den politiske plattformen har blitt til ved enighet mellom forhandlingsutvalgene for de nevnte partier i møte 17.09.2015, og godkjent av styrer/medlemsmøte i partiene i etterkant.

Plattformen skrives ut i fem likelydende eksemplarer som signeres og offentliggjøres av partiene i fellesskap. Sammen med den politiske plattformen ligger også et dokument som tilkjennegir enighet om konstituering av formannskap og hovedutvalg partiene imellom. Signatur på dette dokument godkjenner også vedlegget.

Skedsmo skal være en raus, varm, inkluderende og grønn kommune. Partiene er enige om at kommunens viktigste oppgaver er å levere gode og pålitelige tjenester til innbyggerne, legge til rette for at det skapes verdier og arbeidsplasser, føre en grønn og bærekraftig areal- og transportpolitikk, og befeste sin posisjon som et klimafyrtårn som går i front for å ta i bruk nye og smarte løsninger for det grønne skiftet. Det politiske samarbeidet skal være tuftet på likeverd, menneskets egenverdi og verdier som miljø og natur.

Det er et overordnet mål å sikre god økonomisk styring som bidrar til en økonomi som er bærekraftig over tid. Partiene er enige om å jobbe for de strategiene som er nedfelt i punktene i denne plattformen innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Prioriteringen av enkelttiltakene skal skje i budsjettarbeidet.

For kommunestyreperioden 2015-2019 er partiene enige om å legge følgende politiske plattform til grunn for arbeidet:

Sosial, helse og omsorg:

 • Strategi for helse- og sosialtjenestene skal følges opp i perioden. Sykehjemskapasiteten skal bygges ut i takt med økende behov.
 • Østfløyen på LIBOS skal rehabiliteres.
 • Det skal legges til rette for at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig ved hjelp av godt tilpassede hjemmetjenester, hverdagsrehabilitering og ved å ta i bruk ny velferdsteknologi.
 • Det skal tilføres flere stillinger og økt kompetanse i pleie- og omsorgssektoren i tråd med økende behov.
 • Det skal opprettes en egen stilling som demenskoordinator.
 • Bo- og behandlingssentraene skal fortrinnsvis drives i kommunal regi. Driftsansvar til ideelle organisasjoner/stiftelser kan vurderes dersom dette gir minst like bra kvalitet i tjenestetilbudet.
 • Skolehelsetjenesten skal styrkes blant annet ved at det ansettes psykologer og at det ansettes flere helsesøstre for å oppnå nasjonal norm.
 • Kommunens plan for fattigdomsbekjempelse skal rulleres i løpet av perioden, og det skal satses på samarbeid med frivillige aktører i kampen mot økonomisk og sosial fattigdom.
 • Lavterskeltilbudet for folk med psykiske lidelser skal forbedres, spesielt for barn og unge.
 • Det skal sikres god kapasitet og kompetanseutvikling i barnevernet.
 • Det tverrsektorielle og forebyggende fokuset i SAMBUS skal ligge til grunn for barnevernet.
 • Tjenestene innen psykiatri, fysioterapi og ergoterapi skal styrkes.
 • Det skal arbeides for å utnytte fastlegeordningen bedre.
 • Det skal etableres nytt terapibasseng, enten kommunalt eller i samarbeid med private aktører.
 • Utjevningstiltak som opplevelseskort og aktivitetskort skal opprettholdes og videreutvikles.
 • Jordmortjenesten skal styrkes.
 • Det skal sikres forutsigbar finansiering for Kirkens Bymisjon, Mercy House og Home Start.

Barnehage, skole og oppvekst:

 • Etter- og videreutdanningstilbudet til lærerne skal fortsatt være godt.
 • Voksentettheten i skolen skal trappes opp, spesielt på 1.-4. trinn.
 • Det skal åpnes opp for å ansette andre yrkesgrupper i skolen.
 • Arbeidet for en mobbefri skole skal være et viktig satsingsområde og styrkes gjennom konkrete tiltak basert på modell fra Haugesund og vurdere å opprette et mobbeombud.
 • Leksehjelptilbudet skal utvides.
 • Det skal legges til rette for at skolebygg og andre kommunale bygg og anlegg skal kunne brukes aktivt på kveldstid. Frivillige lag og foreninger skal ha forutsigbare rammer for sin bruk av skolebygningene utenfor undervisningstid.
 • Det skal bygges ny skole i Sophie Radichs vei i Lillestrøm. Flerbrukshall i tilknytning til skolen skal utredes.
 • Antall lærlingplasser i kommunale virksomheter skal ligge på minst én per 1000 innbyggere.
 • En god skole starter i barnehagen. Pedagogtettheten i barnehagene skal økes.
 • Tiltak med systematisk språkstimulering i barnehagene skal styrkes.
 • Full barnehagedekning skal opprettholdes gjennom barnehager i både privat og offentlig regi.
 • Det skal åpnes for at utvalgte barnehager kan ha lengre åpningstid, tilpasset særlig for aleneforeldre med skift- eller turnusarbeid.
 • Det skal tilstrebes at søsken med lik bostedsadresse sikres plass i samme barnehage og skole, hvis foreldrene ønsker det.
 • Det skal opprettholdes to barnehageopptak i året, samt fortløpende tildeling gjennom året såfremt det er ledige plasser.
 • Barn med nedsatt funksjonsevne skal få gratis SFO-plass på 5.-10. trinn.
 • “Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen” skal rulleres.
 • Det skal igangsettes et prøveprosjekt med sanserom på utvalgte skoler.
 • Barn som sliter med de grunnleggende ferdigheter i skriving, lesing og regning skal få nødvendig og målrettet hjelp og oppfølging i de to første skoleårene.
 • Vi skal ha et spesielt fokus på å kvalitetssikre og sette inn tiltak i overgangene mellom barnehage-skole, barneskole-ungdomsskole, ungdomsskole-videregående.

Idrett, kultur og frivillighet:

 • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal være retningsgivende for arbeidet gjennom perioden.
 • Musikk- og kulturskolen skal utvides slik at flere får benyttet seg av dette tilbudet.
 • Barn og unge skal ha god tilgang på tilholdssteder for egen fritidsaktivitet i sitt nærmiljø i alle deler av kommunen.
 • Kulturhus på Husebylåven skal realiseres.
 • Jobbe for etablering av bibliotek i Lillestrøm.
 • Nytt, felles sosialt samlingssted på Skjetten skal etableres.
 • Det skal tilrettelegges for etablering av ny idrettspark på Skedsmokorset.
 • Skytebanene i kommunen bør samlokaliseres på Lahaugmoen.
 • Det skal tilrettelegges for etablering av nye lokaler til Akershus Kunstsenter i Kirkegata i Lillestrøm.
 • Biblioteket skal opprettholde gode åpningstider, inkludert søndagsåpent utenom skolens sommerferie.
 • Administrasjonsstøtte til frivillige lag og foreninger skal økes, og det særskilte tilskuddet til skolekorps skal opprettholdes.
 • Gratisprinsippet for barn og unge skal videreføres og utvides.
 • Ved nybygg og rehabilitering av musikklokaler, herunder aktuelle skolelokaler, skal “NS 9178 akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse” følges.
 • Kommunens svømmehaller skal rehabiliteres for å sikre god standard og forutsigbar drift.
 • Det skal tilrettelegges for etablering av privat badeanlegg på Strømmen, og arbeides for at anlegget kan supplere kommunens behov for svømmetilbud i undervisningssammenheng og behandlingsøyemed.
 • Nebbursvollen skal videreutvikles som et attraktivt friluftsbad for hele Nedre Romerike.
 • Den kulturelle spaserstokken og den kulturelle skolesekken skal videreføres.
 • Kulturminneforvaltningen skal styrkes, oldtidsveien/pilegrimsveiens skal utbedres, og det skal sikres god informasjonsskilting ved kulturminner.

Klima, miljø og energi:

 • Skedsmo kommune skal befeste sin posisjon som et klimafyrtårn, og være en pådriver for grønn innovasjon.
 • Vedtatt klima- og energiplan skal rulleres og følges opp med gjennomføring av tiltak som sikrer realisering av målsettingene.
 • Det skal vedtas en egen verneplan for gjenværende ravineområder i kommunen.
 • Det skal arbeides for tiltak som bidrar til en vesentlig forbedring av vannmiljøet i Nitelva, Sagelva og Leira, minst i tråd med kravene i EUs vanndirektiv. Vedtatt verneplan for Leira skal følges opp.
 • Det skal stilles strenge krav til nybygg om energieffektivitet, og stimuleres til bygging av passivhus og plusshus.
 • All bruk av fossil fyring (olje og gass) i kommunale formålsbygg skal avvikles innen utgangen av 2016.
 • Det skal vurderes å installere solfangeranlegg på alle nye kommunale bygg.
 • Det skal legges til rette for enklere kildesortering av avfall, spesielt flere innsamlingsstasjoner for glass og metall, og stilles krav om at slike innsamlingsstasjoner bygges integrert i nye boligkomplekser.
 • Den kommunale bilparken skal innen 2020 legges om slik at den som hovedregel består av biler som benytter nullutslippsteknologi, slik som elektrisitet, hydrogen eller biodrivstoff.
 • Alle nye kommunale bygg skal bygges med høy energieffektivitet, tilsvarende energistandard A.
 • Kommunen skal fremme økt bruk av tre som bygningsmateriale.
 • Arbeidet med sammenhengende gang-, tur- og sykkelveier i kommunen skal intensiveres. Markagrensen skal opprettholdes og områdene skal tilrettelegges med gode løypetraséer, god tilgjengelighet fra boligområdene og god brukervennlighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Det skal etableres flere inngjerdede områder der hunder kan løpe løs.
 • Kunstparken langs Nitelva og Sagelva skal videreutvikles.
 • Det skal etableres flere byparker i Lillestrøm og Strømmen.
 • Arbeidet med realisering av park på Stortorvet skal intensiveres. Prosjektet “Levende Torg” skal videreføres inntil en permanent park er etablert.
 • Det skal legges til rette for å etablere et senter for dokumentasjon og formidling av Romerikslandskapets tilblivelse og utvikling.
 • Lysløypa i Tæruddalen skal ferdigstilles.

Samferdsel:

 • All samferdselsplanlegging skal ha som utgangspunkt at trafikkvekst skal skje gjennom gange, sykkel og kollektivtransport.
 • Arbeidet for realisering av Romeriksbanen skal intensiveres. Det skal tegnes opp traséer og settes av arealer for t-banens forlengelse via Ahus og Lillestrøm til Kjeller. Det skal også planlegges for fremtidig videreføring av banen mot Hvam, Lahaugmoen og sammenkobling med Grorudbanen.
 • Det skal etableres en separat busstrasé mellom Lillestrøm terminal og Kjeller.
 • Det skal etableres en egen snarvei for buss mellom Kjeller og Holt/Vestvollen.
 • Det skal, i samarbeid med Ruter, jobbes for tiltak som sikrer raskere bussfremkommelighet.
 • Jobbe for etablering av busspendel mellom Skedsmokorset og Branderud, med avgangstider som korresponderer med toget på Leirsund stasjon.
 • Det skal etableres flere innfartsparkeringsplasser ved Leirsund stasjon og Olavsgaard bussterminal.
 • Det skal utredes nye veiløsninger som kan avlaste trafikken på Nordbyveien uten at det går på bekostning av tur- og rekreasjonsområdene ved Nitelva.
 • Boområder skal i størst mulig grad skjermes mot gjennomgangstrafikk.
 • Det skal føres en parkeringspolitikk som stimulerer til god omløpshastighet på parkeringsplassene og som støtter opp om alternativer til bilbruk i sentrumsområdene.
 • Inntekter fra kommunal avgiftsparkering skal kunne benyttes til tiltak som bidrar til bedre tilrettelegging for gående og syklende.
 • Kommunen skal stimulere til økt bruk av el-biler og miljøbiler, blant annet ved å bidra til etablering av mange flere ladeplasser og hurtigladere for elbiler og jobbe for etablering av flere hydrogenstasjoner i Skedsmo.
 • Sykkelveinettet skal utvides ved å bygge flere sykkelveier, sykkelekspressveier og sykkelfelt som sikrer gjennomgående og sammenhengende ferdselsårer for syklister.
 • Ved veiutbygginger skal det etableres gode, sammenhengende traséer for gående og syklende.
 • Jobbe for etablering av sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Ask og Skedsmokorset.
 • Det skal etableres gang- og sykkelbro over Skjærvagapet.
 • God og trygg framkommelighet på gang- og sykkelveier om vinteren skal prioriteres.
 • Bysykkelordningen skal utvides.
 • Det skal etableres gode sykkelparkeringsplasser med lademulighet for elsykler, tak og tyverisikring på sentrale lokasjoner i kommunen.

Integrering:

 • Skedsmo skal ta sitt ansvar for å bosette flyktninger ved å svare positivt til bosettingsanmodninger fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet.
 • Voksenopplæringen skal styrkes.
 • Styrke integreringstjenesten ved å tilby norskopplæring til beboere på mottak.
 • For å bidra til tidlig språkutvikling og god norskopplæring skal det være tilbud om gratis kjernetid i barnehage og tidlig kartlegging av språkkunnskaper og målrettet språkstimulering.
 • Morsmålsundervisningen skal styrkes.
 • Kommunen skal legge til rette for felles multikulturelle møteplasser.
 • For å sikre best mulig integrering må kommunal bosetting skje i alle deler av kommunen.

Næringspolitikk:

 • Skedsmo kommune skal være en aktiv og sentral samarbeidspartner for næringslivet og offentlige institusjoner. Kommunen skal fremstå som attraktiv og interessant for eksisterende og nye virksomheter.
 • Kommunen skal tilby gode næringsarealer og bidra til at det etableres attraktive kontorlokaler slik at bedrifter kan etablere seg og vokse seg store i Skedsmo.
 • Det skal legges til rette for Høgskolen i Oslo og Akershus kan etableres sentralt i Lillestrøm og styrke sin posisjon nasjonalt og internasjonalt.
 • Det skal planlegges for etablering av en ny videregående skole i tilknytning til kunnskapsmiljøet på Kjeller.
 • Det skal legges til rette for studentboliger i Lillestrøm sentrum.
 • Skedsmo skal styrkes som en attraktiv lokalisering for store nasjonale og internasjonale arrangementer.

Innovasjon og IT:

 • Videreføre og utvikle selvbetjente og digitale tjenester til innbyggere og næringsliv, men opprettholde et godt tjenestetilbud for dem som ikke kan benytte seg av dette.
 • Det skal legges til rette for aktiv informasjon og dialog med innbyggeren for å bidra til et levende lokaldemokrati.
 • Digitale løsninger og et klart og forståelig språk skal bidra til å utvikle oss som en servicekommune som leverer god kvalitet og gir fornøyde innbyggere og brukere.
 • Skedsmo skal være en utviklingsorientert kommune i samarbeid med andre aktører som Forskningsinstituttene på Kjeller, Høgskolen i Oslo og Akershus, Kunnskapsbyen Lillestrøm og Ahus.

By- og tettstedsutvikling:

 • Vekst og byutvikling skal gi økte muligheter for innbyggerne. Veksten skal planlegges og styres slik at det gir god trafikkavvikling, gode sosiale miljøer og en målrettet arealpolitikk som sikrer grønne lunger i byområdene.
 • Kommunens målsettinger om knutepunktsutvikling og utbyggingsstrategier skal følges opp. Fortetting skal skje nær knutepunktene i Lillestrøm-Strømmen-Kjeller-triangelet.
 • Det skal sikres gode rekreasjons-, idretts- og grøntarealer i forbindelse med fortetting, på en måte som sikrer god ferdsel med sykkel og gange mellom områdene.
 • Hagebyene i Lillestrøm og Strømmen skal bevares, og det skal sikres en god overgang mellom hagebyene og sentrumsområdene.
 • Det skal legges til rette for attraktive nærsentra i alle kommunens tettsteder, med særlig fokus på Skjetten, Skedsmokorset og Leirsund – for å redusere bilbasert handel.

Arbeidsgiverpolitikk:

 • Bidra til at det etableres flere hele, faste stillinger i kommunen.
 • Sikre at det ikke forekommer sosial dumping i Skedsmo kommune, interkommunale selskaper og deres underleverandører
 • Utvikle tiltak for å motarbeide svart arbeid.
 • Stille krav til entreprenører for offentlige byggeprosjekter om å ha lærlingplasser.
 • Videreføre vår anerkjente seniorpolitikk og inkluderende arbeidsliv
 • Ha fokus på en god ledelseskultur som instrument for god og effektiv tjenesteproduksjon.

Kommuneøkonomi:

 • Eiendomsskatten beholdes på dagens nivå på 2 promille. Det skal fortsatt føres separat regnskap for bruk av eiendomsskattemidler. Disponering av eiendomsskatt skjer i hovedsak, i tråd med tidligere føringer og praksis, til kultur, barn og unge.
 • Partiene forplikter seg til å utarbeide omforente budsjettrammer og budsjettforslag.

Samarbeidsform:

 • Partienes gruppeledere og ordfører møtes til gjennomgang av saker før hver saksrunde, ca. én gang i måneden.
 • I forkant av hovedutvalgsmøter skal det avholdes forberedende møte mellom leder, nestleder og kommunaldirektør.
 • Et samtaleforum, bestående av ordfører, gruppeledere og partiledere, møtes minst to ganger per år og ellers ved behov. Hensikten med forumet er å følge opp den politiske plattformen.
 • I forbindelse med kommuneplanrulleringen skal plattformen tilstrebe uformelle møter. Det skal diskuteres områdevise handlingsplaner i den enkelte del av kommunen for blant annet å styrke stedsutvikling, kollektive transporttilbud for området, redusere gjennomgangstrafikk, og for å bygge ut og trygge gang- og sykkelveier.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**