Det handler om mennesker – Trines tale til Venstres landskonferanse 2015

- Vi må ikke glemme at det kan være mange ulike sikkerhetsutfordringer som kan oppstå på veien fra fred til krig, og det er derfor av stor betydning for Norge at vi innretter vårt forsvar på en måte som gjør at vi selv kan håndtere flere av de situasjonene som kan oppstå mellom de to ytterpunktene, sier Trine Skei Grande, Foto: Hans Andreas Starheim

17-18 oktober holder Venstre landskonferanse for folkevalgte og medlemmer fra hele landet. Partileder Trine Skei Grande åpnet konferansen med talen «Det handler om mennesker». Her kan du lese hva Trine tok opp i talen, og se video.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Trine åpnet talen med å takke alle nye folkevalgte og alle som har deltatt som frivillige i valgkampen.

– Utrolig mange har lagt en en formidabel innsats for Venstre i denne valgkampen. Vi har fått over fem hundre folkevalgte, syv ordførere, 35 varaordførere og 3 fylkesvaraordførere. Nå starter jobben i kommunestyrene og fylkestingene over hele landet. Det er viktig at vi fortsetter å jobbe sammen som et lag, slik at dere som er lokale folkevalgt får den hjelpen dere trenger av oss på Stortinget, og vi får den drahjelpen vi trenger av dere lokalt. På den måten kan vi gjennomføre det grønne skiftet, løfte de menneskene som trenger hjelp, og få på plass de liberale løsningene som vil gjøre en forskjell i folks liv, sa Trine.

Statsbudsjettet

Venstre om statsbudsjettet: Det grønne skiftet går for sakte

– Budsjettforslaget til regjeringen har flere positive moment, spesielt innen forskning, utdanning og verdiskapning. Derimot er ambisjonene for den største utfordringen vi står ovenfor skuffende lav. I likhet med i fjor er det Venstres oppgave å sørge for at vi kommer i gang med det grønne skiftet, sa Trine. Hun understreket at det skal lønne seg å være miljøvennlig, og at Venstre har en stor jobb å gjøre for å få på plass det grønne skatteskiftet som trengs for å få fart på omstillingen vi skal gjennom.

– I de forrige budsjettforhandlingene har Venstre fått gjennomslag for et større grønt skatteskifte enn forrige regjering klarte på 8 år. Det har ført til en ny vår for bionæringen i Norge og vi ser flere bedrifter starte opp igjen over hele landet. Vi har også fått på plass en stor satsning på å bekjempe barnefattigdom, blant annet med gratis kjernetid i barnehagen. Den satsningen må vi forsterke i budsjettforhandlingene, sa Trine.

Trine Skei Grande tok opp flyktningkrisen, statsbudsjettet og skole- og oppvekstpolitikk i sin tale til Landskonferansen
Trine Skei Grande tok opp flyktningkrisen, statsbudsjettet og skole- og oppvekstpolitikk i sin tale til Landskonferansen

– Men det er et område hvor regjeringen virkelig skuffer i budsjettforslaget. Det er på klassisk naturvern. Vi kan ikke i kampen for klima ødelegge det klassiske naturvernet. Venstre vil sørge for at vi stanser tapet av biologisk mangfold, og tar vare på naturen for fremtidige generasjoner, sa Trine. Hun trakk også frem jernbanesatsning som en viktig sak for Venstre i budsjettforhandlingene

– Venstre har større ambisjoner på jernbane enn regjeringen har lagt frem. Frp kan ikke skjule seg bak at AP aldri planla, selv om det er riktig. Vi må strekke oss for å komme mye lenger i å skape grønne transportalternativer som det er lett for folk å bruke, og vi må ikke legge visjonene om høyhastighetstog i skuffen, slik regjeringen legger opp til, sa Trine.

Flyktningkatastrofen

– Krigen i Syria har vart i fire år og sendt millioner av mennesker på flukt. Flyktningeleirene i nærområdene er sprengt og det er nå mer enn 500 000 mennesker som har flyktet over Middelhavet og gjennom Europa. Noen så langt som til Norge. Vi ser hele familier på flukt og en økende andel barn som flykter alene. Barn som flykter fra det brutale regimet i Eritrea og fra urolighetene i Afghanistan. Norge har et moralsk ansvar for å hjelpe folk som flykter fra nød, krig og elendighet, sa Trine.

Venstres landsstyre om flyktningkrisen

– Vi må bidra til en større innsats i nærområdene. I humanitær sammenheng er vi en stormakt som forventes å vise vei. Jeg er derfor glad for at Norge leder giverlandskonferansen sammen med Tyskland og at bistandsbudsjettet aldri har vært større. Den beste måten å tenke integrering i samfunnet på er gjennom arbeid. Derfor trenger vi målrettede tiltak for å sørge for sysselsetting av nye nordmenn. I dag er vi altfor passive for å nå et mål alle er enige om, sa Trine. Hun gav kommunepolitikerene en oppfordring om å tenke kreativt i integrerings- og bosettingsarbeidet.

– Vi må begynne tidlig, helst rett etter endt opphold på transittmottak. Gjennom midlertidig arbeidstillatelse, gründerveiledning, praksisplasser i næringslivet og arbeidslivsguide kan vi sørge for at nyankomne flyktninger holder seg i aktivitet, lærer språk og forståelse for den samfunnskontrakten vi har i Norge. I den situasjonen vi er i må vi tenke nytt om bosetting og integrering, og da er det viktig å slippe nye aktører til, sa Trine.

Denne uken ble hun kontaktet av SOS barnebyer som gjerne vil bidra til å bosette enslige mindreårige. Sammen med samfunnsinnovatørene i Socentral vil de forsøke å etablere en barneby for enslige mindreårige slik de har gjort i flere andre europeiske land.

– Dette handler om mennesker. Det skal vi aldri glemme. Mange har snakket om kostnadene ved å ta imot flyktninger. Det vi må huske er at de kostnadene blir mye større hvis vi ikke lykkes med integreringen, hvis alle menneskene som kommer hit ikke lykkes med å skape seg nye liv. Jo flere som ikke kommer i jobb, jo dyrere blir det for samfunnet. Derfor må vi huske at flyktningkrisen handler om mennesker. Vi må være kreative, og skape en dugnad der også flyktningene selv er med. Dere som er lokalpolitikere har en viktig oppgave: Å se menneskene og å se mulighetene de representerer, sa Trine.

– Det er veldig mange kreative løsninger kommunene kan skape i den situasjonen vi er i nå. Vi må tenke nytt om språkopplæring – kanskje skal vi gi nyankomne en spårkvoucher de kan bruke til å få opplæring der de ønsker det – for eksempel på en arbeidsplass – i stedet for å sende alle gjennom det samme opplæringsløpet. Vi må skape flere praksisplasser der folk kan få en sjanse til å vise hva de kan. Kommunene kan ha flyktningeguider og språkguider, og kartlegge den kompetansen flyktninger sitter på. Vi må skape åpne møteplasser for å bringe folk sammen, og la frivilligheten og idrettslagene delta i den dugnaden vi skal gjennomføre, sa Trine.

Skole og oppvekst

– Det viktigste vi gjør i skolepolitikken nå, er å holde fokus på det vi vet at fungerer. Venstre har alltid sagt av vi vil satse på læreren. Nå har vi et stortingsflertall som gjør det. Vi må ha en femårig lærerutdanning, og sørge for at alle får mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Og vi må begynne å tenke på innholdet i det som etterhvert vil bli en mer helhetlig skoledag, hvor SFO, lekser, kulturskole og andre tilbud ses i sammenheng. Her har dere som sitter i kommunestyrene en unik mulighet til å teste ut forskjellige ideer, slik at vi får bedre erfaring med hva som fungerer, sa Trine.

– Vi må gjenreise respekten for læreren, som mange sier at de savner. Det handler om å skape flere karriereveier i skolen, redusere byråkrati og ekstraarbeid, og stille krav om kompetanse og faglig påfyll underveis i karrieren. Læreren skal få mer frihet, og vi må sette dem i stand til å bruke den friheten til elvenes beste, sa Trine.

Lokalt arbeid

– Alle dere som er folkevalgte i kommuner og fylker, enten dere er helt ferske eller har sittet der i en årrekke, har noen veldig viktige jobber å gjøre de neste fire årene. Dere må være med på å skape den grønne veksten vi trenger for å bevare velferdssamfunnet for fremtiden. Dere må jobbe være dag for å løfte barn ut av fattigdom. Dere må tenke kunnskap og miljø i alt dere gjør. Slik kan vi skape gode lokalsamfunn over hele landet, sa Trine.

– Og det viktigste av alt er å huske på at alt vi gjør i bunn og grunn handler om mennesker. Det er derfor vi er politikere, for å gjøre en forskjell for folk i hverdagen. Den jobben dere nå skal ta fatt på er noe av det mest krevende man kan drive med, men også noe av det mest givende. Lykke til med den viktige jobben dere skal i gang med!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**