Områdeløft Grønland og Vaterland

Foto: Jo Straube

Gamle Oslo Venstre fremmet i bydelsutvalgets møte i november forslag om områdeløft Grønland og Vaterland. – Det er viktig at det settes av egne midler til områdeløft for Grønland og Vaterland, sier Helene Skulstad, Venstres representant i bydelsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

-Vi ønsker at en stedsanalyse skal legges til grunn for områdeløftet. Allerede nå bør byrådet gripe fatt i belysning, oppgradering av Grønland torg og fellesarealaene i Grønlandsleiret, slik at området blir tryggere og hyggeligere å ferdes i, sier Skulstad.

Forslaget fra Gamle Oslo Venstre kan i sin helhet lese nederst i saken. Forslaget fikk ikke flertall i bydelsutvalget, da Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG fremmet forslag om å sende brev til byrådet i steden. De røde partiene har flertall i bydelsutvalget.

Protokollen og sakspapirene fra bydelsutvalgets møte kan lese på bydelens nettsider her.

Forslaget fra Gamle Oslo Venstre til bydelsutvalget i Gamle Oslo:

“Utvidet områdeløft Grønland/Vaterland

Fra byrådserklæringen mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremgår det at byrådet ønsker å ”utvide Tøyenløftet til Vaterland, Grønland og Hausmannskvartalet”.

Grønland og Vaterland skiller seg fra Tøyen på flere viktige områder. Det er derfor viktig å se på området Grønland og Vaterland for seg. En grundig stedsanalyse vil være et godt verktøy for å jobbe nærmere med hva et områdeløft forGrønland og Vaterland bør innebære.

Forslag til vedtak:

  1. Bydelsutvalget ber om at områdeløft for Grønland og Vaterland startes i løpet av 2016, og at dette ikke bare blir en utvidelse av det geografiske nedslagsfeltet til Tøyenløftet.
  2. Bydelsutvalget ber om at det følger med egne midler til områdeløft Grønland og Vaterland, og at det ikke legges opp til at områdeløft Grønland og Vaterland skal finansieres gjennom Tøyenløftet. Byrådet bes kontakte relevante statlige myndigheter og private aktører for å søke ytterligere støtte til områdeløftet.
  3. Bydelsutvalget ber om at en stedsanalyse gjennomføres og legges til grunn for utforming og tiltak gjennom områdeløftet.
  4. Bydelsutvalget mener det må være et mål for områdesatsingen at barn og unges levekår forbedres og at levekårsforskjellene reduseres.
  5. Bydelsutvalget ber om at det legges opp til omfattende medvirkning gjennom områdeløftet, slik at beboerne i området er med på å styre hva områdeløftet skal innebære. Dette må gjøres på en måte som sikrer medvirkning på tvers av etnisitet og landbakgrunn, samt sosioøkonomisk bakgrunn.
  6. Bydelsutvalget mener at områdeløft må være geografisk avgrenset og at en slik avgrensning bør være en av problemstillingene som belyses i en stedsanalyse. Inntil stedsanalyse foreligger vil bydelsutvalget peke på området mellom Jernbanesporene og Jens Bjelkesgate, Vaterland og Oslogate som en mulig avgrensning.
  7. Bydelsutvalget mener områdeløft skal være begrenset i varighet og mener at minimum fem år er nødvendig.
  8. Bydelsutvalget vil at Grønland T-banestasjon oppgraderes.
  9. Bydelsutvalget ber om at Grønlandsleiret blir bilfritt fra Grønlands Torg til Brugata.
  10. Bydelsutvalget ber om at det settes i verk strakstiltak for å gjøre området tryggere enn i dag med flere Oslovakter, bedre belysning og tiltak for å redusere omsetningen av illegale rusmidler og smuglervarer.”
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**