Hammerfest Venstre sier: Nei til deponering!

Hammerfest Venstre er sterkt kritisk til beslutningen om å gi utslippstillatelse for avgangsmasser fra Nussirs planlagte kobbergruve i Repparfjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Malm, mineraler, pukk, grus og naturstein er geologiske naturressurser på linje med olje, gass og vannressurser. Venstre prioriterer miljøvennlige løsninger for næringsutvikling, og mener det er behov for en strategi for mineralressurser i Norge som gir en bærekraftig ressursutnyttelse og samtidig stimulerer til slik utvikling.

Gruvedrift medfører ofte ulemper for berørte lokalsamfunn. Det er derfor nødvendig at berørte kommuner gis kompensasjon gjennom en ressursavgift. Det må også settes av nødvendige midler på fond som skal dekke opprydding dersom gruvedrift innstilles.

Hammerfest Venstre støtter Venstre i sin beslutning om å anke saken til Klima- og miljødepartementet. Vi mener at forurensningsloven bør endres, slik at Miljødirektoratets oppgave er å komme med rent miljøfaglige vurderinger av søknader om utslipp og annen forurensende virksomhet.

Hammerfest Venstre ser generelt positivt på etablering av industri i Kvalsund, noe som vil kunne gi sårt tiltrengte arbeidsplasser og mulighet for utvikling, Men vi er dypt skuffet over at hensynet til miljø må tilsidesettes i denne saken.

 

Hammerfest Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**