Dekning av utgiftene til landslinjeplasser i de videregåene skolene

Foto: StockSnap.io
Egil Haugbjørg, Gruppeleder for Venstre Fylkestinget Nord Trøndelag

Egil Haugbjørg, Gruppeleder for Venstre Fylkestinget Nord Trøndelag

Fylkesrådet!

På vegne av Venstres fylkestingsgruppe fremmes følgende interpellasjon til fylkestingets samling 02. og 03. mars 2016:

Et forslag ble reist av fungerende gruppeleder for Venstres fylkestingsgruppe under fylkestingssamlingen i desember 2015.

Forslaget hadde følgende ordlyd:

«Fylkestinget vil arbeide for at kostnadene med landslinjeplasser i de videregående skolene dekkes fullt ut over Kunnskapsdepartementets budsjett.»

Forslaget ble vedtatt oversendt fylkesrådet til videre behandling.

Saken fremmes nå på nytt som gjennom en interpellasjon.

Som kjent har Meråker videregående skole og derigjennom Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennom Statsbudsjettet fått utvidet landslinjeplassene med 20 plasser fra skolestart høsten 2016. (Fra nåværende 70 plasser til 90 plasser). Det økte antall plasser skal dekke det store behovet for landslinjeplasser innenfor langrenn og skiskyting. Bakgrunn for utvidelsen er bl.a. å kunne gi flere elever fra hele landet muligheter til å spesialisere seg innenfor sine idretter samtidig som de skaffer seg særskilt studiekompetanse.

Meråker videregående skole er blitt et senter for utvikling av flinke utøvere innenfor de to idrettene, og de aktuelle idrettsforbundene sammen med skolen og Nord-Trøndelag Fylkeskommune har arbeidet aktivt for å kunne utnytte og utvide kapasiteten ved denne skolen. Treningsfasilitetene er utvidet og modernisert i nært samarbeid med Meråker kommune og idrettsmiljøet i kommunen.

Iherdig arbeid fra mange miljøer gav resultater høsten 2015!

Det er på sin plass å gi sterk honnør til det omfattende arbeidet som er blitt nedlagt for å bringe denne saken fram, og som gav et så positivt resultat!

MEN: Saken har en bakside!

Staten refunderer ikke de reelle utgiftene til landslinjeplassene; Nord-Trøndelag fylkeskommune har en nettoutgift pr. landslinjeplass på ca. kr. 50.000,-. Staten dekker ca. kr. 70.000,- pr. plass, men de reelle utgiftene er ca. kr. 120.000,- pr. plass. Med 90 landslinjeplasser vil fylkeskommunen måtte bidra med ca. 4,5 mill. kr på årsbasis. Innenfor et trangt fylkesbudsjett og driftsbudsjett for de videregående skolene er det vanskelig å finne dekning av disse utgiftene uten at dette resulterer i nedskjæringer på andre viktige områder.

Det er også naturlig å peke på landslinjeplassene ved Grong videregående skole i denne sammenhengen. En kjenner ikke de eksakte kostnadene for disse landslinjeplassene, men regner med at de er noenlunde sammenlignbare med utgiftene i Meråker.

Venstre kjenner til at spørsmålet om en annen og mer fullstendig dekningsmåte for landslinjeplassene er blitt drøftet med aktuelle myndigheter uten at man har kommet fram til en endelig løsning.

Blant annet på denne bakgrunn reises saken som en interpellasjon i fylkestinget for å få belyst spørsmålet i sin fulle bredde, og Venstre setter fram forslag om at fylkestinget samlet stiller seg bak en formell henvendelse til departementet om at staten overtar finansieringsansvaret for landslinjeplassene i de videregående skolene.

Venstre fremmer derfor sitt forslag på ny:

«Fylkestinget vil arbeide for at kostnadene med landslinjeplasser i de videregående skolene dekkes fullt ut over Kunnskapsdepartementets budsjett».

Meråker 03.01.16

Egil Haugbjørg, fungerende gruppeleder for Venstre i fylkestinget i NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**