Høringsuttalelse til sentrumsplan 2016-2030 Verdal by

Plankart Verdal by, Kart: Verdal kommune

Uttalelse fra Verdal Venstre til Kommunedelplan Verdal by 2016-2030

Det grønne skiftet
I en fremtidsrettet sentrumsplan er dette viktig å si noe om og vi mener det bør utarbeides et eget kapittel om dette.

Jordvern
Framtidig jordvern er etter vårt syn for dårlig ivaretatt i planen som foreligger, det bør innlegges en grønn strek på plankartet for å synliggjøre en ”hit, men ikke lengre” holdning i forhold til omdisponering av dyrka mark. Dette gjelder særlig i ytterkanten av Reinsholm mot Fæbyjordene. Innenfor denne grønne streken bør det omdisponeres minimalt med dyrka mark. Det bør tilstrebes en fortetting av eksisterende sentrumsområde isteden for å ta i bruk produktiv jord, spesielt med å bygge høyere som Snøhættas mulighetsstudie legger opp til. I planen kan det synes som at all befolkningsvekst skal skje innenfor sentrum, det er viktig at planen sier noe om planlagte boligområder også i grendene selv om det er en ren sentrumsplan.

Parkering
Det legges ikke opp til parkering for bevegelseshemmede i tilknytning til teaterhuset, dette er sterkt bekymringsverdig og ikke i tråd med prinsippet om universiell utforming. Ved jernbanestasjonen som vil bli et enda viktigere trafikknutepunkt i årene som kommer er det viktig å legge godt til rette for parkering både for biler og ikke minst en attraktiv og sikker sykkelparkering.

Bolyst
Vi synes det er på sin plass at område på Ørmelen ved E6 brua forskjønnes og tas i bruk som bystrand. Dette vil løfte attraktiviteten for de som bor i området.
Elvepromenaden må holdes i hevd og forlenges helt opp til Vuku, et samarbeid kommunen kan gjøre med frivillige aktører. Det er positivt at det legges opp til en forskjønnelse av elvebredden mellom bruene i sentrum.

Havfrua
Et viktig rekreasjonsområde for verdalingene som må ivaretaes. Vi er positive til å flytte småbåthavna i tilknytning til Havfrua da vi tror at dette kan føre til mer bruk og en opprustning av området.

Industriparken
Ørin Nord må utfylles enten helt eller delvis for å få til nytt industriområde. Ikke før Ørin Nord har full kapasitet bør man se på evt andre områder. Det må også jobbes med en fortetting og bedre arealbruk på det eksisterende området. I fylkesmannen sin uttalelse fra 2.6.2008 angående utvidelse av Tine sitt anlegg ble det presisert fra fylkesmannen sin side at den grensen som da ble lagt skulle utgjøre den naturlige grensen mellom Ørin sør og Fætta. Vi minner kommunen på denne uttalelsen i sitt videre arbeid med kommunedelplanen.

Transportbånd
Et eventuelt framtidig transportbånd fra Tromsdalen til havna bør legges i kulvert for å spare miljøet for støy og minske inngripen og synlighet ii naturlandskapet.

Jernbane
Sentrumsplanen bør i større grad ta hensyn til fremtidig modernisering av jernbanen og utvikling av dobbeltspor på strekningen, det kan sees som dette ikke er hensyntatt godt nok i planen.

E6/alternativ vegføring til industriområdet
Planen bør i større grad ta hensyn til ny trase for E6 og endring eller utvidelse for bedre trafikkflyt i dagens Havnekryss både nordover og sørover. Ved etablering av en ny vegføring til industriområdet må innbyggerne på Fætten tas med på råd for å finne den mest hensiktsmessige løsningen for området, og ved en slik etablering fra krysset Rv 72/E6 må det etableres som et planfritt kryss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**